03 Nov 2008

Regnskapsmessig behandling av solgte enheter i Korea

Det vises til Norske Skogs børsmelding fra 23.10., der det ble nevnt at alle resultateffekter etter skatt fra solgte enheter ville bli vist samlet i posten "Resultat fra avhendet virksomhet". Beløpet er i alt om lag minus NOK 800 millioner.
 
Etter en nærmere vurdering er det gjort en endring med hensyn til presentasjonen i resultatregnskapet. Dette innebærer at resultat frem til oppgjørstidspunktet, resultateffekt fra selve salget og akkumulerte omregningsdifferanser er medtatt i resultatposten "Andre gevinster og tap" med i alt rundt minus NOK 600 millioner før skatt. Transaksjonen har en beregnet skattekostnad på rundt NOK 200 millioner, slik at totaleffekten etter skatt blir om lag NOK 800 millioner, slik det tidligere er annonsert.
 
Som omtalt i tidligere børsmelding, har de akkumulerte omregningsdifferansene vært ført direkte mot egenkapitalen gjennom Norske Skogs eiertid, men skal etter regnskapsreglene tas inn i resultatregnskapet når virksomheten blir solgt. Denne spesielle føringen har ingen kontanteffekt, og har heller ingen betydning for egenkapitalen i konsernet.
 
Oxenøen, 03.11.2008
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations