06 Nov 2008

3. kvartal 2008: Fortsatt positiv resultatutvikling

Norske Skog fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 712 millioner kroner i tredje kvartal 2008, opp fra 601 millioner i andre kvartal.
 
- Jeg er tilfreds med at vi har klart å forbedre driftsresultatet selv etter at vi har solgt våre to fabrikker i Korea. Resultatet er i hovedsak positivt påvirket av økte priser på magasinpapir, en fortsatt reduksjon av våre kostnader samt en svakere norsk krone. Jeg vil likevel understreke at lønnsomheten er langt under målsettingen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skogs virksomhet i Korea ble solgt i tredje kvartal. Resultatet fra Korea er ikke tatt med i brutto driftsresultat for kvartalet. I andre kvartal var brutto driftsresultat fra Korea 104 millioner kroner. Justert for Korea er brutto driftsresultat i tredje kvartal dermed 215 millioner kroner bedre enn resultatet i andre kvartal.
 
Norske Skogs hovedprioritering er å forbedre lønnsomheten i driften og redusere selskapets netto gjeld. Gjelden er redusert med 3,8 milliarder gjennom salget av virksomheten i Korea samt enkelte eiendommer. Styrkingen av USD og EUR har imidlertid medført en økning i den balanseførte gjelden med 800 millioner kroner. Konsernets totale netto rentebærende gjeld er redusert fra 15,7 milliarder ved utgangen av andre kvartal 2008 til 12,7 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.
 
- Vi vil fortsette arbeidet med å redusere netto gjeld gjennom fokus på forbedret kontantstrøm fra driften samt transaksjoner, sier Rynning-Tønnesen.
 
Norske Skogs forbedringsprogram som ble startet i 2006 fortsetter å gi resultater. Årseffekten av forbedringene er 2,75 milliarder kroner per tredje kvartal 2008. Programmet har som mål at årseffekten av de samlede forbedringene skal være tre milliarder kroner ved utgangen av 2008.
 
Stengingen av Norske Skog Steti i Tsjekkia og en av de tre papirmaskinene ved Norske Skog Follum ble gjennomført i andre kvartal 2008. Resultatet av stengingene er at de minst lønnsomme leveransene er stanset mens de mer lønnsomme leveransene er overtatt av andre Norske Skog-fabrikker i Europa. På den måten er ledig kapasitet er fylt opp samtidig som konsernet har redusert faste kostnader. Den økonomiske effekten for Norske Skog som følge av stengingene er beregnet til over 30 millioner kroner allerede i tredje kvartal 2008.
 
Redusert produksjonskapasitet har bidratt til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i det europeiske avispapirmarkedet.
 
- Den strammere markedbalansen er fundamentet for vår forventning om prisøkning på avispapir i Europa. Prisene må opp på et nivå som reflekterer de store kostnadsøkningene vi har opplevd de siste årene, sier Rynning-Tønnesen.
 
I Sør-Amerika er resultatet positivt påvirket med 37 millioner kroner fra en momsrefusjon. Den underliggende driften i Sør-Amerika viser også en positiv utvikling som følge av bedre priser på avispapir.
 
I Australasia er resultatet noe lavere i tredje kvartal enn i andre kvartal. Som følge av prisformelen i avtalen mellom Norske Skog og lokale kunder ble prisen på avispapir redusert med sju prosent fra 1. juli 2008. Effekten av prisnedgangen er noe kompensert ved kostnadsforbedringer og lavere energipris i regionen.
 
Virksomheten i Asia består, etter salget av virksomheten i Korea, av de to fabrikkene Hebei og Shanghai i Kina og Singburi i Thailand. Resultatet i Asia er noe bedre i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal. Høye kostnader på returpapir og energi bidrar til et resultat som er svakere enn målsettingene og forventningene for regionen.
 
Magasinpapirvirksomheten forbedrer resultatet fra andre til tredje kvartal med 71 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av høyere pris på magasinpapir samt en mer fordelaktig valutasituasjon.
 
Den globale finanskrisen er ventet å påvirke etterspørselen etter papir. Norske Skog møter en slik utvikling med fortsatt fokus på reduserte kostnader og en streng kapitaldisiplin. -Dersom etterspørselen faller ytterligere er vi også forberedt på å gjennomføre ytterligere reduksjon av produksjonskapasiteten, sier Rynning-Tønnesen.
 
Netto resultat for kvartalet er minus 1,2 milliard kroner. Dette inkluderer om lag 800 millioner i negativ omregningsdifferanse etter salget av de to fabrikkene i Korea, og fremkommer som en effekt av at norske kroner har styrket seg mot koreanske won i perioden fra Norske Skog kjøpte virksomheten i Korea og frem til salgstidspunktet. Verdiendringen er løpende ført mot egenkapitalen, men regnskapsmessig må de samme verdiendringene føres over resultatregnskapet når virksomheten selges. Omregninsdifferansen har ingen kontanteffekt og påvirker heller ikke egenkapitalen.
 
De øvrige postene som påvirker netto resultat negativt er i hovedsak knyttet til tap på renteinstrumenter samt valutasikring som følge av en svakere norsk krone. En svak norsk krone er grunnleggende positiv for Norske Skogs virksomhet.
 
WEBCAST/PRESENTASJON
Det vil bli avholdt en presentasjon/webcast ved Norske Skogs hovedkontor på Lysaker i dag klokken 13:00. Mer informasjon er tilgengelig på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
 
Oxenøen, 6. november 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 

Styrets beretning
Financial detailes