05 Feb 2009

4. kvartal 2008: Bedre resultat etter forbedringer i driften og gunstig valutautvikling

Norske Skog fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 922 millioner kroner i fjerde kvartal 2008, opp fra 712 millioner i tredje kvartal. 
 
- Vi har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2008. Produksjonen er nå mer kostnadseffektiv og viktige innsatsfaktorer er blitt rimeligere i innkjøp. I tillegg har valutautviklingen, med en betydelig svekkelse av norske kroner gjennom siste halvdel av 2008, gitt svært positive utslag for Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Nettoresultatet for fjerde kvartal ble minus 1,3 milliarder etter store negative verdiendringer på selskapets kraftkontrakter. Nettoresultatet for hele 2008 ble minus 2,8 milliarder kroner og er kraftig negativt påvirket av nedskrivninger og regnskapsmessige tap uten kontanteffekt.
 
Kontantstrømmen ble 1,98 milliarder kroner i 2008, og var dermed nesten på nivå med 2007 da kontantstrømmen var 2,17 milliarder.
 
Hovedtall for 2008 (i millioner kroner):
*) Norske Skog solgte to fabrikker i Korea i 2008. Resultatet fra de to fabrikkene er inkludert frem til og med andre kvartal 2008 og påvirker derfor sammenligning av resultat for hele 2008 med 2007.
 
 
Produksjon
 
Norske Skog har de siste to årene gjennomført et program med mål om å forbedre lønnsomheten med tre milliarder kroner på årsbasis. Programmet ble avsluttet ved utløpet av 2008, og de oppnådde effektene er tett opptil den opprinnelige målsettingen.
 
- Forbedringsprogrammet har vært helt nødvendig for å motvirke de kraftige kostnadsøkningene vi har opplevd de siste årene, sier Rynning-Tønnesen.
 
Det samlede salget er litt høyere i fjerde kvartal sammenlignet med tredje. Salget i fjerde kvartal er også noe høyere enn produksjonen slik at lagernivåene er redusert gjennom kvartalet.
 
Produksjonen i fjerde kvartal var 1,15 millioner tonn, ned fra 1,24 millioner tonn i tredje kvartal. Det er i hovedsak produksjonen i Asia samt produksjonen av magasinpapir som er redusert.  
 
Fortsatt gode på helse og sikkerhet
 
Norske Skogs konstante fokus på helse og sikkerhet gir gode resultater. Sykefraværet for 2008 ble tre prosent og H-verdien (skader med fravær per million arbeidstimer) var 1,4. Gjennomsnittlig H-verdi for den internasjonale papirindustrien er om lag 10.
 
- Vi blir aldri fornøyd med resultatene innenfor helse og sikkerhet, men det er bra at vi lykkes med å holde sykefraværet og antallet skader på et lavt nivå, selv i tider med store omstillinger, sier Rynning-Tønnesen.
 
Resultater fra segmentene
 
Norske Skogs avispapirproduksjon i Europa økte brutto driftsresultat til 369 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 217 millioner i tredje kvartal. Hovedårsaken er den svakere norske kronen, lavere priser på energi og returpapir samt kostnadsforbedringer.
 
Magasinpapirvirksomheten viser en betydelig resultatforbedring i fjerde kvartal. Brutto driftsresultat ble 331 millioner kroner, opp fra 201 millioner i tredje kvartal. Det er i stor grad positive valutaeffekter og lavere pris på innsatsfaktorer som bidrar til resultatforbedringen.
 
Brutto driftsresultat for virksomheten i Australasia økte til 173 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 148 millioner i tredje. Hovedårsaken til forbedringene er lavere energikostnader på New Zealand og reduserte priser på trevirke i Australia.
 
Virksomheten i Asia hadde et meget svakt resultat i fjerde kvartal. Brutto driftsresultat i kvartalet ble åtte millioner kroner, ned fra 42 millioner i tredje kvartal. Det er fortsatt betydelig overkapasitet på avispapir i Kina. For å tilpasse produksjonen til markedet har Norske Skog redusert produksjonen av avispapir i Asia til 97 000 tonn i fjerde kvartal, mot 133 000 tonn i tredje. Reduksjonene ble gjennomført ved midlertidig stans i produksjonen.
 
For virksomheten i Sør-Amerika ble brutto driftsresultat 87 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette er uendret fra tredje kvartal. Prisnivået i regionen var akseptabelt i kvartalet, og kostnadsveksten er stoppet opp.
 
Eiendeler og gjeld
 
Verdien av Norske Skogs eiendeler økte med to milliarder til 45,2 milliarder kroner gjennom 2008. Hovedårsaken er svekkelsen av den norske kronen, spesielt mot Euro og US dollar. Konsernets egenkapital er ikke vesentlig påvirket av valutaendringene.
 
Netto rentebærende gjeld ble kraftig redusert gjennom 2008 etter salg av virksomheten i Korea samt eiendom. Ved utgangen av 2008 var nettogjelden 14 milliarder kroner og gjeldsgraden (netto gjeld/egenkapital) 1,05. Betalingsmidlene utgjorde seks milliarder kroner. Det ble i fjerde kvartal kjøpt tilbake egne obligasjoner til underkurs.
 
Midlertidige kapasitetsreduksjoner i 2009
 
Det forventes at etterspørselen etter avispapir vil være lavere i 2009 enn i 2008. Norske Skog har derfor besluttet å redusere produksjonskapasiteten innenfor avispapir i Europa med rundt 200 000 tonn i 2009. Kapasiteten for produksjon av magasinpapir vil bli redusert med om lag 75 000 tonn i 2009. Tiltakene er midlertidige og fordeles mellom fabrikkene i Europa med fokus på optimalisering av resultatene i den samlede virksomheten.
 
Behovet for produksjonsbegrensninger vil bli vurdert løpende i 2009 slik at kapasiteten raskt justeres ved endringer i etterspørselen.
 
Lønnsomhetsforbedring og gjeldsreduksjon
 
Hovedmålsettingen for Norske Skog er fortsatt forbedring av lønnsomheten og gjeldsreduksjon. Det planlegges ytterligere kostnadsreduksjoner i 2009 og 2010, og selskapet vil fortsatt fokusere på reduksjon i netto gjeld gjennom kontantstrøm fra driften, lavt investeringsnivå og transaksjoner.
 
Det er knyttet stor usikkerhet til valutautviklingen og etterspørselen etter avis- og magasinpapir i 2009. Per i dag forventer Norske Skog en volumnedgang i modne markeder på mellom fem og 10 prosent. I Europa blir det prisoppgang i 2009, og basert på langsiktige leveranseavtaler kan det også forventes prisøkning i Australia. I Asia og Sør-Amerika må man regne med noe prisnedgang fra dagens nivå.
 
Det forventes at kostnadene til returpapir og energi vil bli lavere i 2009 enn i 2008. I sum er det grunn til å tro at selskapets brutto driftsresultat vil bli noe bedre i 2009 enn i 2008.
 
- Vi har gjennomført en stor restrukturering av selskapet i 2008. Vår finansielle situasjon er forbedret gjennom salget av virksomheten i Korea og eiendomssalg. Konsernets kostnadsposisjon er forbedret og produksjonskapasiteten er redusert for å møte en svakere etterspørsel. Fortsatt klarer vi ikke å oppnå resultater som gir en tilfredsstillende avkastning på kapitalen. For å nå våre mål om fortsatt forbedring av lønnsomheten og ytterligere reduksjon av gjelden, vil også 2009 bli preget av omstillinger og hardt arbeid, sier Christian Rynning-Tønnesen.
 
 
WEBCAST/PRESENTASJON
Det vil bli avholdt en presentasjon/webcast ved Norske Skogs hovedkontor på Lysaker i dag klokken 13:00. Mer informasjon er tilgengelig på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
 
Oxenøen, 5. februar 2009
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 

Q408 Norske Skog pressemelding
Q408 Norske Skog styrets beretning med regnskap