23 Jun 2009

Plassering av 5-års obligasjonslån

Det vises til børsmelding datert 15. juni 2009 vedrørende mulig obligasjonslån i det norske markedet. Norske Skog har nå foretatt en plassering av et nytt 5-års obligasjonslån med fastrente og et nytt 5-års obligasjonslån med flytende rente. Begge lånene har forfall 30. juni 2014, og beløpene er henholdsvis 580 millioner kroner på fastrentelånet og 170 millioner kroner på lånet med flytende rente. Kupongrenten på fastrentelånet er 15,5 % og marginen på det flytende lånet er 1.150 basispunkter over NIBOR. Begge lånene vil bli notert på Oslo Børs.
 
I forbindelse med transaksjonen har Norske Skog kjøpt tilbake 237 millioner (pålydende verdi) i NSG 16 (ISIN NO 001035542.3), som er et obligasjonslån som har forfall i mars 2012. Tilbakekjøpet er gjort på kurs 83.
 
Nordea Markets og Pareto Securities har vært tilretteleggere for transaksjonen.
 
Oxenøen, 23. juni 2009
Norske Skog
Investor relations