09 Feb 2010

Årlig oversikt - Norske Skogindustrier ASA 2009

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven §5-11.

Vedlagt følger en årlig oversikt for Norske Skogindustrier ASA for 2009.

Oxenøen, 8. februar 2010
Norske Skogindustrier ASA
Investor Relations

Arsoversikt 2009