18 Feb 2010

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styrende organer i Norske Skog

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Alexandra Bech Gjørv, Einar J. Greve og Helge Evju som nye medlemmer av styret i Norske Skog.

Valgkomitéen har også lagt frem forslag på nye kandidater til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen.

- Det er en enstemmig valgkomité som står bak forslagene. De foreslåtte kandidatene vil styrke Norske Skog i en meget krevende tid for selskapet. Jeg er også tilfreds med at forslagene medfører en ytterligere forbedring av den samlede kvinneandelen i Norske Skogs styrende organer, sier valgkomitéens leder Tom Ruud.

Styret
Valgkomitéen foreslår at Eivind Reiten gjenvelges som styreleder, og at Gisèle Marchand velges som ny nestleder i styret. Videre foreslår valgkomiteen gjenvalg av Halvor Bjørken, og Ingrid Wiik.

Helge Evju (55) innehar en rekke sentrale verv innenfor den norske skognæringen, og er blant annet styreleder i Viken Skog og Norges Skogeierforbund. Evju er i dag nestleder i Norske Skogs bedriftsforsamling.

Alexandra Bech Gjørv (44) er utdannet jurist og arbeider som direktør for ny energi i Statoil. Gjørv har innehatt en rekke ledende stillinger i Hydro og Statoil samt styreverv blant annet i mediekonsernet Schibsted og Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Sintef.

Einar J. Greve (49) er advokat. Han har tidligere arbeidet ved Oslo Børs og vært partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Greve har omfattende erfaring fra styrearbeid og er i dag blant annet styremedlem i Eltek ASA.

I tillegg til de aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre representanter av og blant de ansatte i selskapet.

Bedriftsforsamlingen
Norske Skogs bedriftsforsamling består av 12 aksjonærvalgte medlemmer og seks medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Emil Aubert
, Even Mengshoel, Tom Rathke, Tom Ruud, Otto Søberg og Karen Helene Ulltveit-Moe. Som nye medlemmer foreslås Ragnhild Borchgrevink, Målfrid Bratt, Jens Nicolai Jenssen, Mikael Løken og Olav Veum. Ann Kristin Brautaset er ikke på valg.

Tom Ruud foreslås gjenvalgt som leder av bedriftsforsamlingen, og Tom Rathke foreslås som ny nestleder. Det er i dag to års funksjonstid for medlemmer i bedriftsforsamlingen. Dette foreslås endret til ett år.

Valgkomitéen
Valgkomitéen i Norske Skog ledes i henhold til vedtektene av bedriftsforsamlingens leder. Det foreslås videre gjenvalg på Ole H Bakke og Otto Søberg som medlemmer av valgkomitéen. Kirsten C. Idebøen, som er konsernsjef i Sparebank 1 og tidligere medlem av bedriftsforsamlingen i Norske Skog, foreslås som nytt medlem av valgkomitéen.

Medlemmer til bedriftsforsamlingen
og valgkomitéen velges på Norske Skogs generalforsamling den 22. april i år. Medlemmer til styret velges deretter av den nye bedriftsforsamlingen.

Samlet oversikt
Dersom innstillingen fra valgkomitéen tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog ha følgende sammensetning:

Styret

Bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen

Aksjonærvalgte:
Eivind Reiten (leder)
Gisèle Marchand (nestleder)
Halvor Bjørken
Helge Evju
Alexandra Bech Gjørv
Einar J. Greve
Ingrid Wiik

Ansatterepresentanter:
Stein Roar Eriksen
Paul Kristiansen
Inge Myrlund

Aksjonærvalgte:
Tom Ruud (leder)
Tom Rathke (nestleder)
Emil Aubert
Ragnhild Borchgrevink
Målfrid Bratt
Ann Kristin Brautaset
Jens Nicolai Jenssen
Mikael Løken
Even Mengshoel
Otto Søberg
Karen Helene Ulltveit-Moe
Olav Veum

Ansatterepresentanter:
Trond Andersen
Harald Bjerge
Trond Bjørken
Erik Josephson
Freddy Sollibråten
Stig A. Stene

Tom Ruud (leder)
Ole H Bakke
Kirsten C. Idebøen
Otto Søberg


Oxenøen, 18. februar 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Mobil: 905 21 904


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12