04 Nov 2010

Norske Skog, tredje kvartal 2010: Svakt resultat i noe bedre marked

Norske Skog oppnådde et brutto driftsresultat, justert for engangsposter, på 276 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Se vedlagte pressemelding og kvartalsrapport for mer informasjon.

Oxenøen, 4. november 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q3 2010 Norske Skog pressemelding
Q3 2010 Norske Skog kvartalsrapport