23 Des 2010

Ny langsiktig kraftavtale for Skogn

Norske Skog har inngått en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken på Skogn. Avtalen sikrer videre drift ved papirfabrikken, som var avhengig av en ny langsiktig kraftavtale fra nyttår.

- Vi er godt fornøyd med avtalen. Norske Skog Skogn er viktig både for konsernet og for skognæringen i Midt-Norge. Dette er med på å sikre arbeidsplasser på Skogn, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Den nye avtalen med Statkraft sikrer leveranse av 0,8 TWh pr. år frem til 31.12.2022. Avtalen trer i kraft 1. januar 2011, og er fremforhandlet i samarbeid med Finnfjord AS, som også er sikret kraftleveranse til sitt smelteverk på Finnsnes.  

Størstedelen av de eksisterende kraftavtalene for Norske Skog Skogn går ut ved årsskiftet, men i 2011 vil 0,3 TWh være tilgjengelig i tillegg til det som blir levert fra Statkraft under den nye avtalen. Dette sikrer Skogn tilnærmet full kraftinndekning for 2011. Kjøp av kraft i spotmarkedet er dyrt og uforutsigbart, og ville ikke vært et alternativ til en ny, langsiktig avtale. På grunn av prisforskjeller mellom kraftmarkedsområder, ville det heller ikke vært aktuelt å benytte kraft som leveres i andre deler av landet. Norske Skog er i forhandlinger med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om å fylle opp det samlede kraftbehovet på Skogn med en ny langsiktig avtale.

Skogn er en av de mest miljøvennlige og effektive papirfabrikkene i Europa. Sterk norsk krone og krevende markedsforhold i hele industrien, gjør at fabrikken må ha tilgang på stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for å kunne opprettholde driften.

Statkraft og NTE kan velge å benytte seg av en ny, statlig garantiavtale for kraftkrevende industri som ble vedtatt i Stortinget 17. desember i år. Ordningen, som innebærer at finansieringen garanteres av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), reduserer risiko for kraftleverandørene. Ordningen er foreløpig ikke godkjent av de europeiske konkurransemyndighetene (ESA).

- Regjeringen har arbeidet for å få på plass garantiordningen. Den er viktig for Norske Skog og for norsk industri, og vi setter pris på arbeidet som er gjort, sier Ombudstvedt.

Norske Skog Skogn sysselsetter 500 personer. Produksjonen startet i 1966. Fabrikken produserer avispapir, med Storbritannia som det største enkeltmarkedet.  

Oxenøen, 23. desember 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør for investor relations
Jarle Langfjæran
Mob: 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12