15 Mar 2011

Generalforsamling 14. april 2011

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling som avholdes den 14. april 2011 ved hovedkontoret på Oxenøen Brug: 

 1. Åpning av møtet ved bedriftsforsamlingens leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Godkjennelse av innkallelsen og forslag til dagsorden
 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet
 5. Dekning av underskudd for 2010
 6. Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
 8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
 9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen
 10. Valg av fire medlemmer og leder til valgkomiteen
 11. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse
 12. Forslag om styrefullmakt til utstedelse av konvertibelt lån

 

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at det ikke skal utbetales utbytte for inntektsåret 2010.

 

Som følge av selskapets uttrykte målsetning om å posisjonere seg aktivt i forhold til videre industrikonsolidering har styret besluttet å fremme forslag til generalforsamlingen om en styrefullmakt for kapitalforhøyelse. Styrefullmakten er begrenset oppad til en utvidelse på inntil 10 % av aksjekapitalen (NOK 189 945 526) og fullmakten skal ha ett års varighet. En slik styrefullmakt vil gi selskapet bedret fleksibilitet og forhandlingsposisjon i tilfelle av mulige strukturelle transaksjoner, samt gi ytterligere sikkerhet for raskt å kunne løse et eventuelt fremtidig kapitalbehov. Med samme begrunnelse og varighet fremmer styret tilsvarende forslag om styrefullmakt til utstedelse av konvertibelt lån begrenset oppad til NOK 800 millioner og som ved konvertering, kan gi en forhøyelse begrenset oppad til 10 % av aksjekapitalen.

 

Formell innkalling vil bli sendt ut til selskapets aksjonærer den 24. mars 2011.

 

Oxenøen, 15. mars 2011
Norske Skog
Corporate communication

 

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12