24 Mar 2011

Publisering av årsrapport for 2010 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 14. april 2011 kl 11:00 på i selskapets lokaler på Oxenøen Brug i Bærum. Innkalling til generalforsamlingen inkludert valgkomiteens innstilling, samt den fullstendige årsrapporten for 2010 er vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen. For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 4. februar i år.

For mer informasjon, se www.norskeskog.com.


Oxenøen,24. mars 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Jarle Langfjæran
Mob: +47 909 78 434

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skog arsrapport 2010
Innkallelse Norske Skog ASA GF 14 april 2011