07 Jun 2011

Norske Skog - pris fastsatt på 5-års Euro-obligasjonslån

Norske Skog har i dag utstedt et Euro-nominert obligasjonslån på EUR 150 million (rundt NOK 1,2 milliarder) med løpetid på 5 år. Obligasjonslånet er utstedt til 95,491% av pålydende  og med en fast kupongrente på 11,75 %. Norske Skog vil bruke lånet til tilbakebetaling av nåværende gjeld og derved få lengre gjennomsnittlig løpetid frem til forfall. Konsernets fremtidige rentebelastninger forventes å forbli på dagens nivå.

- Det er for tiden et vanskelig obligasjonsmarked grunnet dagens makroforhold. Dette gir dyr finansiering, og gjør at vi kun velger å ta opp EUR 150 millioner. Vi har nå tilstrekkelige midler gjennom kontanter, salg av eiendeler og ny finansiering til å dekke låneforfallene i 2011 og 2012. Etterfulgt av denne utstedelsen og tilbakebetaling av gjeld som forfaller i 2011 og 2012, vil våre neste større låneforfall bli i 2016 og senere, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Lånet er tilrettelagt i fellesskap av Citi, DnBNOR Markets, Nordea Markets og SEB.

Oxenøen, 7. juni 2011

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior rådgiver Investor Relations
Frode Tegnér
Mob: +47 906 19 102
Direktør Corporate Funding
Odd-Geir Lyngstad
+47 976 72 806


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12