01 Mar 2012

Norske Skog: Generalforsamling 25. april 2012

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling som avholdes den 25. april 2012 ved selskapets hovedkontor:

 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2011 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet 

 2. Dekning av underskudd for 2011 

  • Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at det ikke skal utbetales utbytte for inntektsåret 2011.  

 3. Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

 4. Avvikling av bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA - vedtektsendringer 

 5. Retningslinjer for Norske Skogs valg- og honorarkomité 

 6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 

  • bortfaller dersom styrets forslag i sak 4 vedtas 

 7. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer 

  • bortfaller dersom styrets forslag i sak 4 vedtas 

 8. Valg av medlemmer til styret 

  • bortfaller dersom styrets forslag i sak 4 ikke vedtas 

 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 

  • bortfaller dersom styrets forslag i sak 4 ikke vedtas 

 10. Valg av leder og tre medlemmer til valg- og honorarkomitéen 

 11. Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomitéens medlemmer 

 12. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 

 13. Valg av eksternrevisor for 2012 

 14. Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer 

 15. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse og/eller opptak av konvertibelt obligasjonslån 

 16. Forslag om nedsettelse av aksjenes pålydende verdi fra kr 10,- til kr 1,- pr. aksje 

 17. Forslag om konvertering av kr 2 milliarder fra overkursfond til fri egenkapital 

Som følge av selskapets uttrykte målsetning om å posisjonere seg aktivt i forhold til videre industrikonsolidering har styret foreslått å videreføre fjorårets ubenyttede fullmakt fra generalforsamlingen om kapitalforhøyelse på inntil 10% av aksjekapitalen. Styret foreslår at fullmakten kan gjelde utstedelse av konvertibelt lån begrenset oppad til NOK 800 millioner og som ved konvertering, kan gi en forhøyelse begrenset oppad til 10 % av aksjekapitalen.
Fullmaktene, som har ett års varighet, kan brukes i kombinasjon, dog slik at totalt forhøyet aksjekapital begrenses til 10%. De foreslåtte kapitalendringer i sak 16 og 17 er kun en omklassifisering av egenkapital og innebærer ingen utdeling til aksjonærene.

De foreslåtte styrefullmaktene vil sikre selskapet fleksibilitet og forhandlingsposisjon i tilfelle av mulige strukturelle transaksjoner.

Formell innkalling vil bli sendt ut til selskapets aksjonærer den 23. mars 2012.

Oxenøen, 1. mars 2012
Norske Skog
Corporate communication

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117
Finansmarkedet:
Senior advisor
Frode Tegner
Mob: +47 906 19 102

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12