03 Mai 2012

Norske Skog, Første kvartal 2012: Lavere kostnader og gjeld

Lavere kostnader styrker Norske Skogs brutto driftsresultat i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, samtidig som gjelden ble kraftig redusert.

Brutto driftsresultat i første kvartal ble 380 millioner kroner, opp fra 296 millioner kroner i samme periode i fjor, i hovedsak på grunn av lavere kostnader. Resultatet er noe svakere enn siste kvartal i 2011, som følge av sesongsvingninger.

- Vi har fått, og får, lite hjelp av markedet. Dette har vi delvis kompensert for med god kostnadskontroll, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Kontantstrømmen fra driften var 267 millioner kroner som er en betydelig forbedring fra samme kvartal i fjor hvor kontantstrømmen var minus 239 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ble i løpet av kvartalet redusert fra 7,9 til 7,1 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.

- På to år har vi kuttet gjelden med 2,4 milliarder kroner eller 25%. Risikoen er redusert, og det finansielle handlingsrommet er klart bedret, sier Ombudstvedt.

Hovedtall 1. kvartal 2012 (millioner kroner)

Q1 2012 Q4 2011 Q1 2011
Driftsinntekter 4 411 4 970 4 594
Brutto driftsresultat (EBITDA) 380 503 296
Brutto driftsmargin (%) 8,6 10,1 6,4
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 129 137 -136
Restruktureringskostnader -11 -361 0
Andre gevinster og tap -670 -532 369
Nedskrivninger -35 -86 -8
Driftsresultat -587 -841 225
Andel resultat tilknyttede selskaper 8 203 -1
Finansposter 109 -358 46
Skatt 128 404 -101
Resultat -343 -592 169
Netto kontantstrøm fra driften 267 409 -239

 

Resultat etter skatt ble minus 343 millioner kroner, mot pluss 169 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Norske Skog har i kvartalet solgt Follum industriområde på Hønefoss, Norske Skog Bio Bio fabrikken i Chile, samt overskuddskraft som følge av redusert produksjonskapasitet. Andre gevinster og tap viser redusert verdi på balanseførte kraftkontrakter som følge av lavere strømpriser i Norden.

Driftsinntektene ble 4 411 millioner kroner, sammenlignet med 4 594 millioner i samme kvartal i fjor.

Det forventes et stabilt prisbilde for resten av året. Volumene vil bli lavere enn i fjor som følge av svake konjunkturer og et fall i etterspørselen, spesielt i Australia. Dette vil bli delvis kompensert av redusert kapasitet i konsernet og i markedet generelt. Prisene på innsatsfaktorer ventes å være noe lavere enn i fjor og arbeidet med å redusere de faste kostnadene vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Norske Skog avholder en presentasjon i DNBs lokaler på Aker Brygge i Oslo i dag kl. 8.30 CET. Presentasjonen overføres direkte via en lenke på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil også bli lagt ut i etterkant. Klokken 13.00 CET avholdes en internasjonal telefonkonferanse, hvor det vil være åpent for spørsmål fra finansmarkedet. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Telefonnumre:
800 56053 (Gratis Norge)
0800 279 4841 (Gratis UK)
1877 249 9037 (Gratis USA)
+44 (0)20 7784 1036 (Betalt internasjonal)
Kode: 2644671

Oxenøen, 3. mai 2012

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Q1 2012 Norske Skog pressemelding
Q1 2012 Norske Skog kvartalsrapport
Q1 2012 Norske Skog presentation