20 Jun 2012

Norske Skog investerer en kvart milliard i Halden

Norske Skog vil investere NOK 220 mill i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det gamle tresliperiet vil bli erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

Kostnadsbesparelsene består i hovedsak av lavere energi- og celluloseforbruk samt lavere vedlikeholdskostnader. Mer bruk av tremasse i papiret vil også gi bedre kvalitet. Enova har gitt tilsagn om støtte på NOK 50 millioner på grunn av den betydelige energisparingen prosjektet gir. Oppstart av masseanlegget vil være i løpet av våren 2014.

- Investering i nytt masseanlegg gir økt konkurransekraft. Vi gjør dette som et ledd i å opprettholde driften ved Saugbrugs, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

- En sterk norsk krone og særnorske ekstrautgifter, som for eksempel eiendomsskatt, avskrivningsregler og nyttelastrestriksjoner, er en direkte trussel mot norsk industri og norske arbeidsplasser. Konkurrenter i Sverige og Finland slipper særnorske ekstrautgifter og kan lage rimeligere papir. Om Norge fortsatt skal være en industrinasjon må vi ha like vilkår som våre svenske og finske konkurrenter i EU. Vi er spente på hva regjeringen kan få til for norsk industri framover. Det er viktig å huske på at treforedlingsindustrien samlet sett er en av garantistene for å skape levende bygder, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

 - Investeringen bidrar til at Norske Skog Saugbrugs i Halden blir en energieffektiv fabrikk som er rustet for videre drift. Enova støtter investeringer i industrien som bidrar til en grønnere industri og mindre strømforbruk, sier direktør for avd. Energiproduksjon, Øyvind Leistad i Enova.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Målet er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger. Enova samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Norske Skog Saugbrugs sysselsetter 550 personer. Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 545 000 tonn magasinpapir.

Oxenøen, 20. juni 2012

Norske Skog Enova
Kommunikasjon og samfunnskontakt Kommunikasjonsavdeling

 For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
For Enova:
Direktør Energiproduksjon
Øyvind Leistad
Mob: +47 995 18 008
For Enova:
Senior Kommunikasjonsrådgiver
Evy Aspheim
Mob: +47 406 09 502
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12