02 Aug 2012

Norske Skog, Andre kvartal 2012: Lavere gjeld og stabile marginer

Høyere kapasitetsutnyttelse og lavere kostnader styrker Norske Skogs brutto driftsresultat i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Brutto driftsresultat i andre kvartal ble 393 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i samme periode i fjor, i hovedsak på grunn av lavere kostnader og bedre kapasitetsutnyttelse. Resultatet er på samme nivå som første kvartal i 2012, til tross for avviklingen av produksjonen ved Follum og salget av Bio Bio i Chile.

- Tross utfordrende markeder, har vi bedre kapasitetsutnyttelse, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Kontantstrømmen fra driften (før finansposter) var 423 millioner kroner, en betydelig forbedring fra samme kvartal i fjor hvor kontantstrømmen var 295 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ble i løpet av kvartalet redusert fra 7,1 til 6,9 milliarder kroner, og er hittil i år redusert med 1,0 milliarder kroner i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.

- Vårt finansielle handlingsrom er klart forbedret de siste to årene da gjelden er kuttet med over 30% eller rundt 3 milliarder kroner, sier Ombudstvedt.

Hovedtall 2. kvartal 2012 (millioner kroner)

Q2 2011 Q1 2012 Q2 2012
Driftsinntekter 4 542 4 411 4 377
Brutto driftsresultat (EBITDA) 248 380 393
Brutto driftsmargin (%) 5,5 8,6 9,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -184 129 164
Restruktureringskostnader -23 -11 0
Andre gevinster og tap 5 -670 -46
Nedskrivninger 0 -35 0
Driftsresultat -202 -587 118
Andel resultat tilknyttede selskaper -3 8 0
Finansposter -67 109 -242
Skatt -9 128 34
Resultat -280 -343 -91
Netto kontantstrøm fra driften (før finansposter)
295

357

423

 

Resultat etter skatt ble minus 91 millioner kroner, mot minus 280 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsinntektene ble 4 377 millioner kroner, sammenlignet med 4 542 millioner i samme kvartal i fjor.

Salget av Follum industriområde på Hønefoss og Norske Skog Bio Bio fabrikken i Chile ble ferdigstilt i kvartalet. Det er signert en avtale etter kvartalsslutt med H2 Equity Partners (Nederland) om salg av Parencofabrikken i Nederland. Transaksjonen har liten operasjonell effekt for resten av Norske Skog. Salget vil bli regnskapsført og ferdigstilt i tredje kvartal 2012.

Til tross for lavkonjunktur i Europa, forventes marginer i andre halvår å være på nivå med første halvår. Norske Skog forventer noe høyere salgsvolumer i andre halvår som følge av sesongmessige variasjoner, men selskapet vil aktivt tilpasse produksjonskapasiteten til etterspørselen i markedet. Arbeidet med å redusere faste kostnader og netto rentebærende gjeld vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Norske Skog avholder en presentasjon i SEBs lokaler på Aker Brygge i Oslo i dag kl. 8.30 CET. Presentasjonen overføres direkte via en lenke på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil også bli lagt ut i etterkant. Klokken 13.00 CET avholdes en internasjonal telefonkonferanse, hvor det vil være åpent for spørsmål fra finansmarkedet. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Telefonnumre:
800 56054 (Gratis Norge)
0800 279 4841 (Gratis UK)
1877 249 9037 (Gratis USA)
+44 (0)20 7138 0813 (Betalt internasjonal)
Kode: 3084228

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q2 2012 Norske Skog pressemelding
Q2 2012 Norske Skog kvartalsrapport
Q2 2012 Norske Skog presentation