01 Nov 2012

Norske Skog, Tredje kvartal 2012: God kontantstrøm og lavere gjeld

God kapasitetsutnyttelse med høy eksport og lavere kostnader motvirket effektene fra den svake markedsutviklingen i Europa og Australia. Den betydelige gjeldsreduksjonen kom som følge av sterk kontantstrøm.

Brutto driftsresultat i tredje kvartal ble 365 millioner kroner mot 393 millioner kroner i forrige kvartal. De svake markedene i Europa og Australia ble motvirket av lavere variable og faste kostnader samt effektive produksjonstilpasninger.  

- Tross svært utfordrende markeder, har vi maktet å gjennomføre effektive produksjonstilpasninger, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Kontantstrømmen fra driften (før finansposter) var 550 millioner kroner, en forbedring på 162 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Den gode kontantstrømmen i perioden var et resultat av en effektiv realisering av kundefordringer og nedbygging av varelager. Netto rentebærende gjeld ble i løpet av kvartalet redusert fra 6,9 til 6,3 milliarder kroner, og er hittil i år redusert med 1,6 milliarder kroner i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.

- Vi har hatt en betydelig nedgang i gjelden med hele 1,6 milliarder kroner hittil i år. Dette bidrar til å styrke vår finansielle posisjon fremover, sier Ombudstvedt.

Hovedtall 3. kvartal 2012 (millioner kroner)

Q3 2012 Q2 2012 Q3 2011
Driftsinntekter 4 115 4 377 4 799
Brutto driftsresultat (EBITDA) 365 393 469
Brutto driftsmargin (%) 8,9 9,0 9,8
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 134 164 39
Restruktureringskostnader -122 0 -4
Andre gevinster og tap -65 -46 -43
Nedskrivninger -403 0 -1 875
Driftsresultat -455 118 -1 883
Andel resultat tilknyttede selskaper -83 0 -2
Finansposter 86 -242 -251
Skatt 20 34 294
Resultat -433 -91 -1 841
Netto kontantstrøm fra driften (før finansposter)
550

423

388

 

Resultat etter skatt ble minus 433 millioner kroner, mot minus 1 841 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsinntektene ble 4 115 millioner kroner, sammenlignet med 4 799 millioner i samme kvartal i fjor. Nedgangen var påvirket av redusert kapasitet etter salget av Bio Bio og avviklingen av Follum, samt lavere salgsvolumer i et svakt marked.

Salget av Parencofabrikken til H2 Equity Partners (Nederland) ble ferdigstilt 2. oktober.

Norske Skog annonserte i kvartalet stengning av en avispapirmaskin på Tasmanfabrikken på New Zealand, og konvertering av en avispapirmaskin til magasinpapir ved Boyerfabrikken i Australia. Dette vil samlet sett medføre en avvikling av rundt 250 000 tonn avispapir i Australasia.

Norske Skog forventer relativt stabile volumer og marginer hensyntatt Parencotransaksjonen for resten av året. Selskapet vil aktivt tilpasse produksjon til etterspørsel og fortsette arbeidet med å redusere faste kostnader og netto rentebærende gjeld.

Presentasjon og telefonkonferanse
Norske Skog avholder en presentasjon i DNBs lokaler på Aker Brygge i Oslo i dag kl. 8.30 CET. Presentasjonen overføres direkte via en lenke på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil også bli lagt ut i etterkant. Klokken 13.00 CET avholdes en internasjonal telefonkonferanse, hvor det vil være åpent for spørsmål fra finansmarkedet. På begge disse arrangementene deltar konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen.

Telefonnumre:
800 56054 (Gratis Norge)
0800 279 4977 (Gratis UK)
1877 280 1254 (Gratis USA)
+44 (0)20 7784 1036 (Betalt internasjonal)
Kode: 2046807

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:                                                                                                
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q3 2012 Norske Skog pressemelding
Q3 2012 Norske Skog kvartalsrapport
Q3 2012 Norske Skog presentation