13 Des 2012

Bellona og Norske Skog samarbeider om et bedre miljø

Norske Skog og Miljøstiftelsen Bellona inngår en samarbeidsavtale om å skape en mer miljø- og klimavennlig verdikjede. Norske Skog har de siste 20 årene gjennomført betydelige investeringer på å effektivisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene. Selskapet har i flere år mottatt anerkjennelse fra det internasjonale Carbon Disclosure-prosjektet (CDP) for samfunnsansvar gjennom rapportering av klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner.

Samarbeidet har som mål å redusere miljøbelastningen fra dagens produksjon, utnytte tømmerstokken bedre og finne gode kommersielle miljøløsninger for bioenergiproduksjon og bioavfall.

- Papir er miljøvennlig. Det er basert på en fornybar ressurs, og dessuten blir papir i stor grad gjenvunnet. Bark og annet restavfall brukes som bioenergi. Vi ønsker et samarbeid for å gjennomgå mulighetene for å skape bedre kommersielle miljøløsninger enn vi har i dag. Et konkret eksempel er å finne gode og miljøvennlige anvendelser for aske som oppstår som biprodukt ved Norske Skogs anlegg i Skogn og Halden, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Bellona erkjenner at miljøorganisasjonene ikke kan drive frem miljøløsningene på egen hånd. Derfor har miljøstiftelsen hatt et samarbeidsprogram med næringslivet siden 1998. Bakgrunnen er at Bellona ønsker å spille på lag med de aktørene i næringslivet som tar miljøet på alvor, slik at vi sammen kan utvikle morgendagens miljøløsninger. For å realisere miljøambisjonene legges det stor vekt på langsiktighet. Denne samarbeidsavtalen gir partene rom for å utvikle felles visjoner og styrke hverandres kompetanse. I tillegg bidrar bedriften med et årlig beløp til Bellona etter avtale.

- I Norske Skog har vi lenge jobbet intenst for å drive stadig mer miljøvennlig, og vi har klare og tallfestede mål for kutt i utslipp av klimagasser. For å nå disse må vi bruke energi mer effektivt. Vi investerer for eksempel mye i et nytt og mer energieffektivt tremasseanlegg ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Samtidig ser vi at vi må gjøre enda mer i fremtiden, og her har vi store forventninger til samarbeidet med Bellona, sier Ombudstvedt.

- Industrien må ta ansvar i miljø- og klimasammenheng. Bellonas visjon er at vi har en bærekraftig landbasert industri i Norge. Sammen kan Norske Skog og Bellona finne og implementere løsninger som er i tråd med våre visjoner og samtidig gir en levedyktig industri, sier Frederic Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona.

- Vi trenger industriarbeidsplasser, og industrien produserer varer vi er avhengige av. Samtidig fører all industrivirksomhet til energibruk og utslipp til omgivelsene våre. Målet må være å redusere disse ulempene så mye som overhodet mulig, og her vil vi i Bellona gjerne bidra til at Norske Skog blir en foregangsbedrift, sier Frederic Hauge. 

Oxenøen/Oslo, 13. desember 2012

Norske Skog Miljøstiftelsen Bellona
Kommunikasjon og samfunnskontakt
For ytterligere informasjon:
Norske Skog:
Kommunikasjonsdirektør       
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Bellona:
Partneransvarlig Institutional Relations
Thore André Krystad
Mob: 911 72 555

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12