07 Feb 2013

Norske Skog: Utfordrende marked og lavere gjeld

Norske Skog fortsetter å redusere gjeld og faste kostnader til tross for krevende markeder. Poster uten kontanteffekt som nedskrivninger av anlegg og endring i verdi på kraftkontrakter påvirket i betydelig grad netto tap.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2012 på 327 millioner kroner, ned fra 365 millioner kroner i tredje kvartal. Nedgangen skyldes svake sesongmessige effekter og styrking av den norske kronen. Brutto driftsresultat for hele året 2012 var 1 464 millioner kroner, en reduksjon på 51 millioner kroner fra 2011, som hovedsakelig skyldes lavere produksjonskapasitet etter nedleggelsen av Follum, salg av Bio Bio og Parenco.

Resultat før spesiell poster var på 432 millioner kroner i 2012 sammenlignet med 12 millioner kroner i 2011. Netto tap på 2,8 milliarder kroner for 2012 ble betydelig påvirket av 3,2 milliarder kroner i nedskrivninger av anlegg, verdiendring på kraftkontrakter og restruktureringskostnader. Nedskrivninger av anleggene skyldes økt usikkerhet rundt salgsprisforventninger. Revurdering av Norske Skogs virksomhet i Australasia og reduksjon i forventet levetid av Norske Skog Walsum påvirket nedskrivningene.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansbetalinger var 382 millioner kroner i fjerde kvartal. Underliggende rentekostnader i 2012 falt sammenlignet med 2011 i tråd med reduksjon i netto gjeld.

- Vårt driftsresultat før avskrivninger (EBIT) er forbedret i 2012. Selv om vår fabrikkportefølje ble redusert med tre fabrikker i 2012, har vi gjort lønnsomhetsforbedringer gjennom bedre utnyttelse av innsatsfaktorene, redusert arbeidskapital og faste kostnader. Vi har gjennomført en aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Den viktigste oppgaven fremover er å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, forbedre produktiviteten og redusere kostnader for å bedre marginene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2012 (NOK millioner)

  Q4 2012 Q3 2012 Q4 2011 2012 2011
Driftsinntekter 3 689 4 115 4 970 16 592 18 904
Brutto driftsresultat (EBITDA) 327 365 503  1 464 1 515
Brutto driftsmargin (%) 8,9 8,9 10,1 8,8 8,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 104 134 137 529 -143
Restruktureringskostnader 14 -122 -361 -118 -387
Andre gevinster og tap -228 -65 -532 -1 009 -201
Nedskrivninger -1 649 -403 -86 -2 086 -1 969
Driftsresultat -1 758 -455 -841 -2 684 -2 701
Andel resultat tilknyttede selskaper 6 -83 203 -70 198
Finansposter -49 86 -358 -96 -629
Skatt -113 20 404 69 588
Resultat -1 914 -433 -592 -2 781 -2 545
Resultat før spesielle poster -51 157 387 432 12
Netto kontantstrøm fra driften 247 463 409 982 455

Netto rentebærende gjeld ble redusert med 1,8 milliarder kroner i 2012 og utgjorde 6,0 milliarder kroner ved utgangen av året. Netto rentebærende gjeld ble redusert med 264 millioner kroner i fjerde kvartal. Netto rentebærende gjeld er redusert fra 14 milliarder kroner ved inngangen til 2009 til 6,0 milliarder kroner i 2012, en nedgang på 8 milliarder kroner i løpet av de siste fire årene.

- Vi har styrket selskapets finansielle posisjon gjennom en betydelig reduksjon i netto rentebærende gjeld i de senere årene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.


Markets

Prisene for våre produkter holdt seg relativt stabile gjennom 2012.

Avispapir Europa
Etterspørselen etter avispapir i Europa falt med 9% i 2012 sammenlignet med 2011. Brutto driftsmargin var relativt stabil i Europa, men negativt påvirket av eksport og en styrket norsk krone.

Avispapir utenfor Europa
Etterspørselen etter avispapir i Australasia var svak, med en nedgang på 13% i 2012 sammenlignet med 2011. Latin-Amerika hadde en beskjeden nedgang på 3%.

Magasinpapir
En styrket norsk krone påvirket eksporten negativt. Etterspørselen etter magasinpapir i Europa falt med 6% i 2012 sammenlignet med 2011. En noe bedre utvikling for SC (ubestrøket) (minus 3%) sammenlignet med LWC (bestrøket)(minus 8%) skyldtes i hovedsak produkt substitusjoner.

Aktiv kapasitetsstyring
Norske Skog stanset produksjonen ved Norske Skog Follum i 2012 og en av to maskiner ved Norske Skog Tasman i januar 2013. Norske Skog solgte Bio Bio (Chile) og Parenco (Nederland) i 2012. Som en konsekvens av disse restruktureringsaktivitetene, er den årlige, totale produksjonskapasiteten redusert fra 4,4 til 3,7 millioner tonn (16%).

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet i fjerde kvartal var 87% sammenlignet med 90% i tredje kvartal som følge av aktiv kapasitetsstyring. For 2012 var kapasitetsutnyttelsen på 88% (87% for 2011).

- Nedleggelsen av fem maskiner i løpet av 2012 har vært vanskelige, men helt nødvendige beslutninger å fatte som følge av fallende etterspørsel etter våre produkter. Dessverre påvirker disse beslutningene negativt livene til våre ansatte og deres familier. Vi tror på vår bransje, derfor investerer vi 84 millioner australske dollar (478 millioner kroner) for å konvertere en maskin på Norske Skog Boyer (Australia) fra avispapir til katalog papir. Vi investerer 220 millioner kroner på Norske Skog Saugbrugs som vil redusere energiforbruk og faste kostnader, sier Ombudstvedt.

Utsikter 2013
Norske Skog forventer at drifts- og markedssituasjon vil forbli utfordrende, med svak utvikling i etterspørselen både i Europa og Australasia. Relativt stabile kostnader og allerede annonserte kapasitetsnedleggelser i bransjen vil bidra positivt. Aktiv kapasitetsstyring vil føre til lavere kapasitetsutnyttelsesgrad på kort sikt. En ytterligere styrking av den norske kronen vil fortsatt være en ekstra risiko.

- Markedet er fortsatt utfordrende, men vi vil fortsette innsatsen for å bedre konsernets konkurranseposisjon og økonomisk handlefrihet. Vi vil også arbeide med å forbedre regelverket i Norge, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i DnBs lokaler i Bjørvika i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.
Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå. En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 1300 CET. Konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre medlemmer av konsernledelsen vil delta i begge disse hendelsene.

Telefonnumre:  
+44(0)20 7136 2051 International Toll
800 56053 Norway Toll Free
0800 279 4841 UK Toll Free
1877 249 9037 USA Toll Free
Confirmation code: 5387434


Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk, tilsvarende vil gjelde for årsrapport 2012.

Lysaker, 7. februar 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2012 Norske Skog kvartalsrapport
Q4 2012 Norske Skog presentation