25 Apr 2013

Norske Skog: Krevende markeder

Lavere marginer i kvartalet skyldtes lavere salgspriser og sesongmessige variasjoner i etterspørselen. Norske Skog møter dette med å stenge eller konvertere papirmaskiner. Det forventes økte priser i løpet av andre halvår som følge av betydelige kunngjorte nedstengninger av kapasitet. Norske Skog fortsetter å kutte kostnader og bedre produktiviteten. Det investeres også for å gjøre enkelte maskiner mer lønnsomme. I Norge arbeides det målrettet med å bedre rammevilkårene.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2013 på 174 millioner kroner, ned fra 385 millioner kroner i første kvartal 2012.

Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere salgspriser. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -106 millioner kroner i første kvartal og var betydelig svakere enn første kvartal 2012. Nedgangen skyldtes i hovedsak svekkede driftsmarginer, restrukturering i Australasia og sesongmessig økt arbeidskapital.

Netto rentebærende gjeld økte med 461 millioner kroner i kvartalet og skyldtes negativ valutautvikling og kontantstrøm. Nivået på de faste kostnadene var 800 millioner kroner i første kvartal, ned fra 1 026 millioner kroner i første kvartal 2012.

- Lavere priser og svak etterspørsel svekket resultatet. Varige kapasitetskutt på mer enn en million tonn har blitt annonsert i Europa i år. Dette utgjør en betydelig del av den europeiske produksjonskapasiteten og vil gi en bedre markedsbalanse og høyere priser. Vi fortsetter arbeidet med å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene for å bedre marginene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Nivået på de variable kostnadene, hovedsakelig fiber og energi, var stabile fra forrige kvartal og lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Vi er tilfredse med at årsnivået på de faste kostnadene er kuttet med over 800 millioner kroner på 12 måneder, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, første kvartal 2013 (NOK millioner)

Q1 2013 Q4 2012 Q1 2012 2012
Driftsinntekter 3 186 3 689 4 411 16 592
Brutto driftsresultat (EBITDA) 174 332 385 1 485
Brutto driftsmargin (%) 5,4 9,0 8,7 9,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -24 109 134 550
Restruktureringskostnader 0 14 -11 -118
Andre gevinster og tap -153 -228 -670 -1 009
Nedskrivninger 0 -1 649 -35 -2 086
Driftsresultat -178 -1 753 -582 -2 663
Andel resultat tilknyttede selskaper 5 6 8 -70
Finansposter -333 -54 104 -117
Skatt 124 -113 128 69
Resultat -381 -1 914 -343 -2 781
Resultat før spesielle poster -228 -51 373 432
Netto kontantstrøm fra driften -106 247 267 982

Aktiv kapasitetsstyring
I kvartalet går selskapet investeringsprosesser etter planen. Vi investerer 84 millioner australske dollar (480 millioner kroner) for å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avispapir til katalogpapir, og vi investerer 220 millioner kroner ved Saugbrugs for å redusere energiforbruk og faste kostnader, sier Ombudstvedt.

Norske Skog har annonsert en midlertidig stans av produksjonen ved Skogn i Norge. I tillegg blir det en mindre reduksjon av gjenværende produksjonen ved Tasman i New Zealand. Den andre maskinen ved fabrikken ble permanent stengt den 9. januar 2013.

Utsikter 2013
Norske Skog forventer at driftsituasjonen vil forbli utfordrende gjennom første halvår av 2013, med svak etterspørsel i både Europa og Australasia. Året vil være preget av relativt stabile kostnader. Betydelige kapasitetsstenginger i bransjen vil påvirke salgsprisene positivt i andre halvår.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i DnBs lokaler i Bjørvika i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå. En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 1300 CET. Konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre medlemmer av konsernledelsen vil delta i begge disse hendelsene.
Detaljer for telefonkonferansen: +44(0)20 7136 2055   Confirmation code: 3074890

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk.

Lysaker, 25. april 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2013 Norske Skog pressemelding
Q1 2013 Norske Skog kvartalsrapport
Q1 2013 Norske Skog presentation