18 Jul 2013

Norske Skog: Stabilt kvartal, lysere utsikter

Noe bedre marginer i kvartalet skyldtes sesongmessige variasjoner i etterspørselen samt lavere enhetskostnader som følge av kontinuerlige effektivitetsprogram. Prisøkninger og vedvarende kronesvekkelse vil bedre inntektsgrunnlaget fremover. De pågående investeringene ved Boyer og Saugbrugs går som planlagt og vil forbedre marginbildet ved begge fabrikkene fra 2014.

 - Tross fallende etterspørsel opplever vi høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner og samlet sett bedrede marginer. Dette viser at de ansatte manøvrerer skuta godt. Men vi vil aktivt fortsette arbeidet med å kutte kostnader og bedre produktiviteten, og om nødvendig stenge eller konvertere papirmaskiner, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2013 på NOK 214 millioner, ned fra NOK 398 millioner i andre kvartal 2012. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere salgspriser og -volum. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -48 millioner i andre kvartal og var svakere enn andre kvartal 2012. Nedgangen skyldtes i hovedsak svekkede driftsmarginer.

- Varige kapasitetskutt på mer enn en million tonn har blitt annonsert i Europa i år som følge av fall i etterspørselen. Dette, kombinert med forventninger til prisøkninger i andre halvår, samt en fortsatt gunstig kronekursutvikling og stabile råvarekostnader ser marginbildet lysere ut, sier Ombudstvedt.

 Netto rentebærende gjeld økte med NOK 159 millioner i kvartalet og skyldtes i hovedsak svakere norsk krone. Det kunngjorte salget av 51 % av Pisa (Brasil) på USD 41 millioner ble gjennomført, og provenyet innbetalt i andre kvartal. Nivået på de faste kostnadene var NOK 784 millioner i andre kvartal, ned fra NOK 964 millioner i andre kvartal 2012.

Nøkkeltall, andre kvartal 2013 (NOK millioner)

Q2 2013 Q1 2013 Q2 2012 2012
Driftsinntekter 3 267 3 186 4 377 16 592
Brutto driftsresultat (EBITDA) 214 174 398 1 485
Brutto driftsmargin (%) 6,6 5,4 9,1 9,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 16 -24 168 550
Restruktureringskostnader 0 0 0 -118
Andre gevinster og tap -662 -153 -46 -1 009
Nedskrivninger 0 0 0 -2 086
Driftsresultat -647 -178 123 -2 663
Andel resultat tilknyttede selskaper 4 5 0 -70
Finansposter -358 -333 -248 -117
Skatt 142 124 34 69
Resultat -859 -381 -91 -2 781
Resultat før spesielle poster -197 -228 -45 432
Netto kontantstrøm fra driften -48 -106 6 982

Andre gevinster og tap på NOK -662 millioner har ikke kontantstrømseffekt. Posten består i hovedsak av reduserte verdier av kraftkontrakter på NOK 487 millioner og tap ved salg av Pisa på NOK 195 millioner, som gjelder på 100% basis.

Finansposter består primært av NOK 191 millioner i urealiserte valutatap og NOK 150 millioner i rentekostnader.

Aktiv kapasitetsstyring
Selskapets investeringsplaner gjennomføres etter planen. Det investeres AUD 84 millioner (NOK 480 millioner) i å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avis- til katalogpapir, og NOK 220 millioner ved Saugbrugs (Norge) for å redusere energiforbruk og faste kostnader.

Norske Skog har som tidligere annonsert, i slutten av juni midlertidig stanset produksjonen ved en av tre maskiner (PM2) på Skogn i Norge. Årlig produksjonskapasitet på denne maskinen er 160 000 tonn.

Som følge av manglende lønnsomhet innen magasinpapir, vil LWC-produksjonen bli gjenstand for en særskilt kapasitetsvurdering i tredje kvartal.

Utsikter 2013
Prisøkninger fra tredje kvartal, svakere kronekurs og sesongmessig høyere salgsvolumer vil bedre inntektsgrunnlaget i andre halvår. Variable kostnader forventes å forbli stort sett uendret, mens faste kostnader vil reduseres noe som følge av pågående kostnadsreduserende tiltak. Salget av 51% av Norske Skog Pisa vil medføre at rapporterte inntekter og kostnader reduseres fra tredje kvartal som følge av dekonsolidering.

Ny konserndirektør i Norske Skog
Roar Ødelien (45) er ansatt som Chief Operating Officer (COO) i Norske Skog med ansvar for konsernets kommersielle og operasjonelle aktiviteter. Han ansettes fra 1. oktober, og tiltrer stillingen den 1. november 2013. Ødelien kommer fra stillingen som Group Warehouse Director i Carlsberg Supply Company AG i Sveits. Han har bred erfaring innen logistikk og forsyning fra Ringnes AS samt kommersiell erfaring fra en rekke andre selskaper.

- Roar Ødelien har en spennende bakgrunn som vil tilføre Norske Skog ny kunnskap og energi, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt. Ødelien etterfølger Trond Stangeby (63) som har vært i konsernledelsen siden august 2011. Stangeby fratrer etter eget ønske fra 1. november.

- Trond Stangeby har hatt ansvaret for gjennomføringen av store organisasjonsendringer og brakt Norske Skogs operative virksomhet til et nytt nivå. Vi er mange kolleger som takker ham for innsatsen, og vil savne hans engasjement og stå på vilje, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i DnBs lokaler i Bjørvika i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra finansmarkedene, vil bli avholdt kl 1300 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44(0)20 3427 1909 Kode: 6586683

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk.
Oslo, 18. juli 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q2 2013 Norske Skog pressemelding
Q2 2013 Norske Skog kvartalsrapport
Q2 2013 Norske Skog presentation