24 Okt 2013

Norske Skog: Bedre markedsbalanse

En bedring av markedsbalansen for avis- og magasinpapir, som følge av varige nedstengninger i industrien, bidrar til høyere kapasitetsutnyttelse og bedre marginutsikter i Europa.

- Vi har i kvartalet både annonsert og gjennomført en aktiv kapasitetsstyring. Nå ser vi endelig effekter av dette gjennom høyere salgspriser i Europa. Vi har for tiden høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner. Vi vil fremover fortsatt aktivt kutte kostnader og bedre produktiviteten, og løpende vurdere vår kapasitet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2013 på NOK 176 millioner, ned fra NOK 371 millioner i tredje kvartal 2012. Nedgangen skyldtes salg av virksomheter og lavere marginer. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -91 millioner i tredje kvartal og var svakere enn tredje kvartal 2012. Nedgangen skyldtes svekket driftsresultat og økt arbeidskapital.

- Den totale produksjonskapasiteten er redusert i takt med etterspørselen i markedet. En bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel har gitt rom for prisøkninger i andre halvår, og kombinert med en gunstig kronekursutvikling og stabile råvarekostnader ser marginbildet lysere ut, sier Ombudstvedt.

Netto rentebærende gjeld økte med NOK 277 millioner i kvartalet, og skyldtes i hovedsak svakere norsk krone og negativ kontantstrøm. Hittil i år har den netto rentebærende gjelden økt med NOK 897 millioner der svekkelse i kronekursen utgjør NOK 565 millioner. Selskapet nedbetalte bankfasiliteten på EUR 70 millioner i kvartalet, og fjernet dermed usikkerhet rundt mulige brudd på lånebetingelser. Finansposter består primært av NOK 160 millioner i rentekostnader og NOK 87 millioner i urealiserte valutatap.

Nivået på de faste kostnadene var NOK 758 millioner i tredje kvartal, ned fra NOK 903 millioner i tredje kvartal 2012. I løpet av tredje kvartal ble det fremforhandlet en ny langsiktig salgskontrakt. Det ble i den forbindelse innbetalt et gebyr ved kansellering av tidligere inngått kontrakt som inntektsføres kvartalsvis over to år.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2013 (NOK millioner)

Q3 2013 Q2 2013 Q3 2012 2012
Driftsinntekter 3 353 3 267 4 115 16 592
Brutto driftsresultat (EBITDA) 176 214 371 1 485
Brutto driftsmargin (%) 5,2 6,6 8,9 9,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 40 16 140 550
Restruktureringskostnader 3 0 -122 -118
Andre gevinster og tap -47 -662 -65 -1 009
Nedskrivninger 0 0 -403 -2 086
Driftsresultat -4 -647 -450 -2 663
Andel resultat tilknyttede selskaper 9 4 -83 -70
Finansposter -245 -358 86 -117
Skatt 94 142 20 69
Resultat -147 -859 -433 -2 781
Resultat før spesielle poster -103 -197 550 432
Netto kontantstrøm fra driften -91 -48 6 982

Aktiv kapasitetsstyring
Selskapets investeringsplaner gjennomføres etter planen. Det investeres AUD 84 millioner (NOK 480 millioner) i å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avis- til katalogpapir, og NOK 220 millioner ved Saugbrugs (Norge) for å redusere energiforbruk og faste kostnader. Begge investeringene vil ha positive margineffekter.

Som tidligere annonsert, vil Norske Skog, som følge av manglende lønnsomhet, midlertidig stanse produksjonen i slutten av desember ved en av to LWC-maskiner (PM4) på Walsum i Tyskland. Årlig produksjonskapasitet på denne maskinen er 225 000 tonn.

Som følge av bedrede marginer innen avispapir i England ble PM2 på Skogn startet opp igjen i slutten av august etter to måneders stans.

Norske Skog Singburi (Thailand) ble solgt til en thailandsk industrigruppering for USD 33 millioner. Fabrikken har 125 000 tonn kapasitet, og vil bli overlevert samtidig med salgsoppgjøret i fjerde kvartal.

Utsikter
Salgspriser forventes å holde seg relativt stabile fra tredje til fjerde kvartal. Vi forutsetter små endringer i nivået på de variable kostnadene, mens de faste kostnadene vil reduseres noe som følge av pågående kostnadsreduserende tiltak. En svakere norsk krone bidrar positivt til den underliggende inntjeningen. Rapporterte volumer, inntekter og kostnader vil bli lavere som følge av salget av Norske Skog Singburi.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i DnBs lokaler i Bjørvika i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra finansmarkedene, vil bli avholdt kl 1300 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 180, kode: 996 531#

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk.

Oslo, 24. oktober 2013
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Q3 2013 Norske Skog pressemelding
Q3 2013 Norske Skog kvartalsrapport
Q3 2013 Norske Skog presentation