05 Feb 2014

Norske Skog: Lysere utsikter og bedre marginer

Store kapasitetskutt i bransjen har ført til en bedre markedsbalanse for avis- og ubestrøket (SC) magasinpapir. Markedene for bestrøket (LWC) magasinpapir er fortsatt krevende. Kapasitetsutnyttelsen vår for fjerde kvartal holder seg fortsatt høy på rundt 90%. En svekkelse av den norske kronen bedret driftsmarginene, spesielt for de norske enhetene, men økte samtidig den langsiktige gjelden, som for det meste er i euro og dollar.

- Vi har levert i tråd med hva vi fortalte markedet i 2013. De faste kostnadene er kraftig redusert, lavere kapasitet i markedet har bedret marginbildet, investeringer og variable kostnader ble som forutsatt, redusert arbeidskapital i tillegg til de beste helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene i selskapets historie viser at vi er på rett vei, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2013 på 298 millioner kroner, opp fra 176 millioner kroner i tredje kvartal. Oppgangen skyldes positiv valutaeffekter som følge av svakere krone, lavere kostnader og høyere salgsvolumer. Brutto driftsresultat for hele året 2013 var 862 millioner kroner, en reduksjon på 623 millioner kroner fra 2012, som hovedsakelig skyldes svakere marginer og lavere produksjonskapasitet etter salget av Pisa og Singburi.

Resultat før spesielle poster var på -599 millioner kroner i 2013 sammenlignet med 432 millioner kroner i 2012. Netto tap på 1,8 milliarder kroner for 2013 ble betydelig påvirket av negative verdiendringer (uten kontanteffekt) på kraftkontrakter og restruktureringskostnader, som samlet beløper seg til 1,2 milliarder kroner.

Netto rentebærende gjeld økte fra 2012 til 2013 med 800 millioner kroner fra 6,0 til 6,8 milliarder, som i all hovedsak skyldtes en svakere norsk krone. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansbetalinger var 497 millioner kroner i fjerde kvartal.


- Markedet er fortsatt utfordrende, men vi vil fortsette innsatsen for å bedre konsernets konkurranseposisjon og økonomiske handlefrihet. Varige kapasitetskutt i Europa på 1,5 millioner tonn ble gjennomført i 2013 samt annonserte kutt på 0,5 millioner tonn som vil bli gjennomført i 2014 i våre produktsegmenter. Dette utgjør en betydelig del av den europeiske produksjonskapasiteten og har bedret markedsbalansen. Vi ser høyere priser og forventer bedre marginer for 2014, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2013 (NOK millioner)

Q4 2013 Q3 2013 Q4 2012 2013 2012
Driftsinntekter 3 534 3 353 3 689 13 339 16 592
Brutto driftsresultat (EBITDA) 298 176 332  862  1 485
Brutto driftsmargin (%) 8,4 5,2 9,0 6,5 9,0
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 102 40 109 134 550
Restruktureringskostnader -149 3 14 -145 -118
Andre gevinster og tap -237 -47 -228 -1 100 -1 009
Nedskrivninger 0 0 -1 649 0 -2 086
Driftsresultat -283 -4 -1 753 -1 111 -2 663
Andel resultat tilknyttede selskaper 9 9 6 26 -70
Finansposter -323 -245 -54 -1 258 -117
Skatt 140 94 -113 500 69
Resultat -457 -147 -1 914 -1 844 -2 781
Resultat før spesielle poster -71 -103 -51 -599 432
Netto kontantstrøm fra driften 313 -91 247 68 982

Marked og segmenter
Prisene for våre produkter holdt seg relativt stabile i andre halvår av 2013.

Avispapir Europa
Etterspørselen etter avispapir i Europa falt med 6% i 2013 sammenlignet med 2012. Imidlertid var det en økning i etterspørselen etter forbedret avispapir på 4%. Brutto driftsmargin ble positivt påvirket av høyere salgspriser og en styrket norsk krone i 2013.

Avispapir utenfor Europa
Etterspørselen etter avispapir i Australasia var svak, med en nedgang på 17% i 2013 sammenlignet med 2012. Etterspørselen etter bestrøket magasinpapir i Australiasia økte med 5%.

Magasinpapir
En svakere norsk krone påvirket den norske eksporten positivt. Etterspørselen etter magasinpapir i Europa falt med 6% i 2013 sammenlignet med 2012. Utviklingen for SC var på minus 4% sammenlignet med minus 7% for LWC.

Aktiv kapasitetsstyring
Norske Skog stanset produksjonen ved en av maskinene ved Norske Skog Walsum i 2013. Norske Skog solgte Pisa (Brasil) og Singburi (Thailand) i 2013. Som en konsekvens av disse restruktureringsaktivitetene, er den årlige, totale produksjonskapasiteten redusert fra 3,7 til 3,0 millioner tonn (19%).

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet i fjerde kvartal var 89% sammenlignet med 90% i tredje kvartal som følge av aktiv kapasitetsstyring. For 2013 var kapasitetsutnyttelsen på 88% (88% for 2012).

- Selv om vår fabrikkportefølje ble redusert med to fabrikker og en maskin ved Walsum i 2013, har vi gjort lønnsomhetsforbedringer gjennom bedre utnyttelse av innsatsfaktorene, redusert arbeidskapital og faste kostnader. Vi har gjennomført en aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa har økt inni 2014 som følge av bedre markedsbalanse både for avis- og SC-magasinpapir. Dagens kronekursnivå virker positivt på salgsinntektene.

I Australia vil konverteringen av en avispapirmaskin til bestrøket magasinpapir ved Boyer bidra til økt innenlandsk salg fra andre kvartal. Produksjonen i Australasia vil være lav i første kvartal som følge av maskinkonverteringen på Boyer.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile målt i lokal valuta. De faste kostnadene vil avta etter maskinnedleggelsen på Walsum og generelle kostnadsreduksjonsprogrammer.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst allé 2 i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 13.00 CET. Konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre medlemmer av konsernledelsen vil delta i begge disse hendelsene. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 180, kode: 143 843#

Innringere bes registrere seg før 12:55.

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk, tilsvarende vil gjelde for årsrapport 2013.


Oslo, 5. februar 2014
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2013 Norske Skog pressemelding
Q4 2013 Norske Skog kvartalsrapport
Q4 2013 Norske Skog presentation