10 Mar 2014

Jarle Roth innstilles som ny styreleder i Norske Skog

Valgkomiteen i Norske Skog foreslår enstemmig at Jarle Roth overtar som ny styreleder i Norske Skog. Eivind Reiten har meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg. Reiten har vært styreleder siden 2009.

- Jarle Roth har omfattende leder- og styreerfaring fra norsk og internasjonal industri- og finansnæring. Gjennom sin posisjon som administrerende direktør i Eksportkreditt, tidligere som visekonsernsjef i Umoe gruppen og konsernsjef i Unitor, har Roth vært sentral i strategiutvikling, porteføljestyring og operative forbedringsprosesser. Jarle tilfredsstiller de kravene valgkomiteen har til en ny styreleder som skal videreføre og forsterke den positive utviklingen i Norske Skog, sier valgkomiteens leder Dag J. Opedal.

Jarle Roth (53) er utdannet siviløkonom med mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen i Bergen. Han er for tiden styremedlem i Multiconsult AS og Enova SF. Roth har tidligere bl.a. vært styremedlem i Kvernland ASA, Awilco Offshore ASA, Grieg Shipping Group AS og Aibel AS.

 - Norske Skog er et spennende selskap i en krevende industri. Jeg konstaterer at det er gjort mye godt arbeid i selskapet de siste årene, og at det industrielle og finansielle fundamentet er forbedret. Jeg setter pris på denne muligheten til å ta aktiv del i den videre strategiske utviklingen av selskapet, dersom generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling, sier Jarle Roth.

- Vi beklager Eivind Reitens beslutning om ikke å ta fatt på en ny periode, men respekterer hans valg. Vi vil takke Eivind Reiten for å ha ledet selskapet gjennom betydelige forbedringsprosesser, sier valgkomiteens leder Dag J. Opedal.

- Norske Skog har gjennomført omfattende omstillinger og store kostnadsreduksjoner de siste årene. Selskapets finansielle posisjon er forbedret gjennom betydelig gjeldsreduksjon, og Norske Skog er godt rustet for fremtiden. Min beslutning om ikke å ta gjenvalg er utelukkende begrunnet med behovet for å bruke mer tid på mine øvrige engasjementer, sier avtroppende styreleder Eivind Reiten.

Styret
Valg- og honorarkomiteen i Norske Skog foreslår, i tillegg til Jarle Roth som ny styreleder, Karin Bing Orgland som nytt styremedlem.

Karin Bing Orgland (54) er styreleder og senior partner i Berghammeren AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun har lang og bred ledererfaring fra DNB-konsernet, der hun blant annet satt i konsernledelsen med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge. Hun er for tiden blant annet styreleder i GIEK og styremedlem i Grieg Seafood ASA.

Komiteen innstiller overfor generalforsamlingen at antall aksjonærvalgte styremedlemmer reduseres fra syv til fem, som et ledd i den pågående effektiviseringen av konsernet. Det foreslås ikke å utnevne nestleder til styret. I tillegg til de fem aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre styremedlemmer av og blant de ansatte i selskapet til styret. Norske Skogs styremedlemmer velges for ett år av gangen.

Valg- og honorarkomiteen
Dag J. Opedal foreslås gjenvalgt som leder av valg- og honorarkomiteen. Marianne E. Johnsen foreslås som nytt medlem av komiteen etter Kirsten Idebøen. Helge Leiro Baastad og Olav Veum foreslås gjenvalgt som medlemmer av valg- og honorarkomiteen.

Marianne E. Johnsen er grunnlegger, daglig leder og partner i X-lence gruppen AS. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en MBA fra Solvay Business School i Brussel, Belgia. Johnsen har ledererfaring fra Elkem ASA. Hun er for tiden styremedlem i Norway Royal Salmon ASA, Morpol ASA Rocksource ASA og Sparebank 1 Gruppen Finans AS. Johnsen leder av valg- og honorarkomiteer i en rekke større norske selskaper.

Generalforsamling
Norske Skogs generalforsamling avholdes den 10. april. Generalforsamlingen velger medlemmer til styret samt innstiller på styrets leder. Valgkomiteen består i dag av Dag J. Opedal (leder), Kirsten Idebøen, Helge Leiro Baastad og Olav Veum samt Cecilie Jonassen som observatør fra de ansatte med møte- og talerett.

Samleoversikt
Dersom valg- og honorarkomiteens innstilling tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

Styret Valgkomiteen

Jarle Roth (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Karin Bing Orgland
Jon-Aksel Torgersen

Dag J. Opedal (leder)
Helge Leiro Baastad
Marianne E. Johnsen
Olav Veum

Oslo, 10. mars 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør      
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

For bilde av Jarle Roth, se twitter: @Norske_Skog

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12