10 Mar 2014

Norske Skog: Generalforsamling 10. april 2014

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling som avholdes den 10. april 2014 i Karenslyst allé 2:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer
 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjennelse av årsregnskap 2013 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og rapport for virksomhetsstyring 2013
 5. Dekning av underskudd for 2013
 6. Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 7. Valg av medlemmer og fastsettelse av honorarer til styret samt til valg- og honorarkomiteen
 8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
 9. Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer
 10. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse
 11. Valg av revisor
 12. Nytt langsiktig insentivprogram

Formell innkalling vil bli publisert på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com og sendt ut til selskapets aksjonærer den 13. mars 2014.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør   
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12