24 Apr 2014

Norske Skog: Høyere kapasitetsutnyttelse og styrket finansiell posisjon

Norske Skog styrker driften i et vanskelig marked. Samlet kapasitetsutnyttelse i første kvartal var hele 91%, og viser konkurransekraften til forretningsenhetene.

- I et utfordrende marked, ser vi en god trend med stabile variable og lavere faste kostnader. Vi er i en bedre kostnadsposisjon i år i forhold til tidligere år på grunn av pågående kostnadsreduserende tiltak samt stordriftsfordeler ved de gjenværende enhetene. Vi tilpasser vår produksjon til markedets behov, og vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra kunder på de første rullene av LWC-papir fra den nylig ombygde Boyer-maskinen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2014 var på NOK 153 millioner, ned fra NOK 298 millioner i fjerde kvartal. Nedgangen skyldtes produksjonsstans på Boyer på grunn av LWC-ombyggingen, fortsatt tap på Walsum i forbindelse med optimalisering av fabrikken til enmaskinsproduksjon, igangkjøring av det nye termomekaniske masseanlegget ved Saugbrugs samt sesongmessige variasjoner i salgsvolum.

Resultat etter skatt for perioden var NOK 11 millioner i første kvartal, sammenlignet med et tap på NOK -457 millioner i fjerde kvartal 2013. Resultatet ble påvirket av verdiøkninger i energikontraktene som følge av høyere kraftpriser. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 17 millioner til NOK 6 800 millioner. Per 23. april 2014 har Norske Skog kjøpt tilbake obligasjoner med forfall i juni 2014 på til sammen 301 millioner kroner. Gjenværende obligasjoner med juniforfall er NOK 395 millioner. Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 54 millioner i første kvartal sammenlignet med NOK 497 i fjerde kvartal.

- Vi har lykkes i å styrke vår finansielle stilling gjennom nye låneavtaler basert på utestående kundefordringer for Skogn, Saugbrugs og Golbey på til sammen ca NOK 600 millioner. Vi arbeider med lignende avtaler for fabrikken i Bruck. Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av juniforfallene vil også bedre lønnsomheten. Vi vil kontinuerlig overvåke markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene gikk ned sammenlignet med fjerde kvartal og gjenspeiler nedleggelsen av en maskin på Walsum i Tyskland samt et sesongmessig lavere salgsvolum. Gjennomsnittlige salgspriser ble påvirket av mindre eksponering til LWC-markedet, på grunn av Walsum stengningen.

Råvarekostnadene per tonn var på nivå med forrige kvartal. Faste kostnader falt, med et lavere antall ansatte ved Walsum etter maskinstengningen.

Etterspørselen etter avispapir i Europa var uendret i de to første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 5%.

Australasia
Driftsinntektene gikk ned sammenlignet med fjerde kvartal og gjenspeiler bortfall av produksjon ved en maskin under ombygging på Boyer. Singburi i Thailand var fullt dekonsolidert i første kvartal, men delvis konsolidert i fjerde kvartal.

Variable kostnader per tonn økte noe fra forrige kvartal som følge av høyere energipriser i New Zealand. Faste kostnader var høyere i første enn fjerde kvartal som følge av reduksjon i balanseførte miljøforpliktelser i Australasia i fjerde kvartal.

Det store fallet i forbruk i fjor har avtatt i første kvartal. Etterspørselen etter magasinpapir i Australasia er relativt stabil.

Nøkkeltall, første kvartal 2014 (NOK millioner)

Q1 2014 Q4 2013 Q1 2013 2013
Driftsinntekter 2 867 3 534 3 186 13 339
Brutto driftsresultat (EBITDA) 153 298 174  862
Brutto driftsmargin (%) 5,3 8,4 5,4 6,5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -28 102 -24 134
Restruktureringskostnader -2 -149 0 -145
Andre gevinster og tap 114 -237 -153 -1 100
Nedskrivninger 0 0 0 0
Driftsresultat 84 -283 -178 -1 111
Andel resultat tilknyttede selskaper 8 9 5 26
Finansposter -77 -323 -333 -1 258
Skatt -4 140 124 500
Resultat 11 -457 -381 -1 844
Resultat før spesielle poster -101 -71 -228 -599
Netto kontantstrøm fra driften -4 313 -106 68

Nye markedsføringsavtaler
Norske Skog og Björnberg 1781 er enige om å inngå en langsiktig markedsføringsavtale for salg av trykkpapir i Tsjekkia, Slovakia og Polen. Björnberg 1781 vil ha eksklusive markedsføringsrettigheter for alle Norske Skog's produkter som selges i disse markedene. Norske Skog vil overføre nåværende salgsvirksomhet og ansatte i disse markedene til Björnberg 1781.

Anti dumping tiltak fra australske myndigheter
Norske Skog ønsker velkommen kunngjøringen fra den australske anti-dumping kommisjonen (ADC) om å iverksette etterforskning av avispapirleveranser fra Frankrike og Sør-Korea. ADC vil etterforske om avispapir har blitt eksportert til Australia som gjennom prisdumping, kan ha forårsaket betydelig økonomisk skade for Norske Skog.

Ny konserndirektør
Vice President Legal, Lars P. Sperre (37), er utnevnt til Senior Vice President Corporate Strategy & Legal og vil fra nå inngå i konsernledelsen i Norske Skog. Sperre har vært juridisk direktør i Norske Skog siden desember 2007 og har vært aktiv involvert i de strategiske prosessene som er gjennomført i konsernet i denne perioden.

Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa har økt inn i 2014 som følge av bedre markedsbalanse både for avis- og SC-magasinpapir. Det europeiske markedet for bestrøket papir er svakt.

I Australia vil konverteringen av en avispapirmaskin til bestrøket magasinpapir ved Boyer bidra til økt innenlandsk salg fra andre kvartal.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile målt i lokal valuta. De faste kostnadene vil avta som følge av generelle kostnadsreduksjons-programmer.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst allé 2 i Oslo i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå. En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 13.00 CET.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre medlemmer av konsernledelsen vil delta i begge disse hendelsene. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 100, kode: 255 410#

Innringere bes registrere seg før 12:55.

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk.

Oslo, 24. april 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2014 Norske Skog pressemelding
Q1 2014 Norske Skog kvartalsrapport
Q1 2014 Norske Skog presentation