17 Jul 2014

Norske Skog: Lavere kostnader og bedre marginer

Norske Skog bedret driften som følge av lavere kostnader og bedre effektivitet i andre kvartal. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet.

- Den gode trenden med lavere variable og faste kostnader fortsetter. Samlet sett er vi i en bedre kostnadsposisjon i år i forhold til tidligere år på grunn av pågående kostnadsreduserende tiltak samt stordriftsfordeler ved de gjenværende enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2014 var på NOK 251 millioner, opp fra NOK 153 millioner i første kvartal. Oppgangen skyldtes lavere energi og fiberkostnader samt bortfall av engangseffekter ved Boyer (oppstart LWC), Walsum og Saugbrugs (oppstart nytt masseanlegg).

Resultat etter skatt for perioden var NOK -114 millioner i andre kvartal, sammenlignet med NOK 11 millioner i første kvartal 2014. Resultatet ble påvirket av urealisert valutatap på NOK 121 millioner. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 152 millioner til NOK 6 952 millioner, hvor NOK 136 millioner relaterte seg til en negativ valutaeffekt på grunn av en svakere norske krone. En svakere norsk krone vil være positivt for selskapets fremtidige resultater. Norske Skog nedbetalte gjenværende obligasjoner med juniforfall på NOK 496 millioner. Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 206 millioner i andre kvartal sammenlignet med NOK 54 i første kvartal.

- Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av juniforfallene vil bedre lønnsomheten. Dette koblet med sluttføringen av et større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantsstrømmen vesentlig fremover. Samtidig vil vi kontinuerlig overvåke markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal som følge av sesongmessig høyere salgsvolumer. Etterspørselen etter avispapir og magasinpapir i Europa falt med 4% i de fem første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Råvarekostnadene per tonn var lavere enn forrige kvartal som følge av lavere energi og råvarekostnader. Faste kostnader var stabile i kvartalet. Kapasitetsutnyttelsen var på 87% i andre kvartal sammenlignet med 90% i første kvartal.

Australasia
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal og gjenspeiler oppstarten av effektiv produksjon ved den ombygde maskinen på Boyer. Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Oceania var relativt stabilt i de første fem månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Variable kostnader per tonn og faste kostnader var stabile sammenlignet med første kvartal. Noe lavere energikostnader var motvirket av høyere kjemikalie- og celluloseforbruk i forbindelse med oppstart av magasinpapirproduksjon ved Boyer. Kapasitetsutnyttelsen var uendret på 91% i kvartalet.

Nøkkeltall, andre kvartal 2014 (NOK millioner)

Q2 2014 Q1 2014 Q2 2013 2013
Driftsinntekter 3 018 2 867 3 267 13 339
Brutto driftsresultat (EBITDA) 251 153 214  862
Brutto driftsmargin (%) 8,3 5,3 6,6 6,5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 71 -28 16 134
Restruktureringskostnader 0 -2 0 -145
Andre gevinster og tap 51 114 -662 -1 100
Nedskrivninger 0 0 0 0
Driftsresultat 122 84 -647 -1 111
Andel resultat tilknyttede selskaper -3 8 4 26
Finansposter -284 -77 -358 -1 258
Skatt 51 -4 142 500
Resultat -114 11 -859 -1 844
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 206 54 298 718

Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa forventes å holde seg relativt stabile gjennom 2014. Markedsbalansen for avispapir er akseptabel, mens driftsmarginen for magasinpapir, som ikke er tilfredsstillende, forventes å forbedre seg som følge av sesongmessige variasjoner.

Salgsvolumene vil sesongmessig være høyere i andre halvdel av 2014. Den ombygde maskinen ved Boyer i Australia er nå i ordinær drift, og vil bidra fullt ut fra tredje kvartal.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile. Tiltak for å redusere de faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst allé 2 i Oslo i dag kl 08.30 CET og overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 13.00 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 100, kode: 806 083. Innringere bes registrere seg før 12:50.

Opptak av presentasjonen og telefonkonferansen vil i ettertid bli tilgjengelige på www.norskeskog.com.

Oslo, 17. juli 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør   
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q2 2014 Norske Skog pressemelding
Q2 2014 Norske Skog kvartalsrapport
Q2 2014 Norske Skog presentation