23 Okt 2014

Norske Skog: Fortsatt lavere kostnader

Norske Skog fortsetter den gode trenden med å redusere kostnader. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet.  

- Vår konkurranseposisjon er bedret det siste året som følge av kontinuerlige forbedringstiltak på alle områder. Rentekostnadene er redusert gjennom nedbetaling av dyre obligasjonslån samtidig med opptak av rimeligere lån basert på kundefordringer på til sammen rundt NOK 800 millioner. Samtidig vil vi kontinuerlig overvåke markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2014 var på NOK 208 millioner, ned fra NOK 251 millioner i andre kvartal, men en bedring fra tredje kvartal 2013 på NOK 32 millioner. Nedgangen fra andre kvartal skyldtes forlenget oppstart av LWC-produksjonen ved Boyer og planlagt sommerstopp ved fabrikken i Skogn.

- Tross det høye kostnadsnivået generelt i Norge, spesielt på lønninger, har vi de siste årene likevel gjennomført omfattende kostnadsreduksjoner ved våre fabrikker og hovedkontoret. Iherdig innsats fra kreative ansatte har resultert i mer effektiv bruk av energi og råvarer, samt lavere faste kostnader, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Resultat før skatt for tredje kvartal var NOK -40 millioner, sammenlignet med NOK -165 millioner for andre kvartal. Resultat etter skatt for perioden var NOK -192 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med NOK -114 millioner i andre kvartal 2014. Skattekostnaden på NOK 152 millioner ble i hovedsak negativt påvirket av revurdering av utsatt skattefordel. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 21 millioner til NOK 6 931 millioner fra andre til tredje kvartal. Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 46 millioner i tredje kvartal sammenlignet med NOK 206 millioner i andre kvartal.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene er noe lavere sammenlignet med forrige kvartal til tross for en beskjeden økning i salgsvolumet. Kapasitetsutnyttelsen var på 86% i tredje kvartal sammenlignet med 87% i andre kvartal. Sommerstopp ved en papirmaskin (PM2) på Skogn bidro til en nedgang i brutto driftsresultat. Etterspørselen etter avispapir og magasinpapir i Europa falt med henholdsvis 5% og 4% i de åtte første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er ingen endring i råvarekostnader per tonn fra andre kvartal. Faste kostnader viser fortsatt en nedadgående trend.

Papirmaskin (PM4) ved Walsum, som ble stanset i desember 2013 (225 000 tonn årlig), har blitt solgt til Eurasteel. Salgsavtalen inneholder en klausul om ikke å produsere publikasjonspapirkvaliteter.

Australasia
Driftsinntektene økte sammenlignet med andre kvartal, som følge av høyere produksjon etter oppstarten av LWC-maskinen på Boyer. Etterspørselen etter avispapir og magasinpapir i Oceania falt med henholdsvis 6% og 1% i de åtte første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Variable kostnader per tonn økte i kvartalet sammenlignet med forrige kvartal som følge av høyere kostnader forbundet med LWC-produksjon ved Boyer. Faste kostnader var noe høyere sammenlignet med andre kvartal blant annet som følge av sterkere australsk dollar. Kapasitetsutnyttelsen var på 94% i kvartalet sammenlignet med 91% i forrige kvartal.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2014 (NOK millioner)

  Q3
2014
Q2
2014
Q3
2013
2013
Driftsinntekter 3 057 3 018 3 353 13 339
Brutto driftsresultat (EBITDA) 208 251 176  862
Brutto driftsmargin (%) 6,8 8,3 5,2 6,5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 22 71 40 134
Restruktureringskostnader 5 0 3 -145
Andre gevinster og tap 70 51 -47 -1 100
Nedskrivninger 0 0 0 0
Driftsresultat 97 122 -4 -1 111
Andel resultat tilknyttede selskaper 0 -3 9 26
Finansposter -138 -284 -245 -1 258
Skatt -152 51 94 500
Resultat -192 -114 -147 -1 844
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 46 206 17 690

Utsikter
Salgsprisene i Europa forventes å holde seg relativt stabile inn i 2015. Markedsbalansen for avispapir er akseptabel, mens markedsbalansen for magasinpapir, som ikke er tilfredsstillende, forventes å forbedre seg som følge av sesongmessige variasjoner.

Avispapirprisene i Australasia er i stor grad fastsatt gjennom langsiktige kontrakter, mens salgsprisene for eksportvolumene påvirkes av det globale markedet. Magasinpapirprisene er mer kortsiktige og avhenger av blant annet den relative utviklingen i australske dollar.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile. Tiltak for å redusere de faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst allé 2 i Oslo i dag kl 08.30 CET og overført direkte på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene, vil bli avholdt kl 13.00 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 100, kode: 483 289#. Innringere bes registrere seg før 12:50.

Opptak av presentasjonen og telefonkonferansen vil i ettertid bli tilgjengelige på www.norskeskog.com.

Oslo, 23. oktober 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q3 2014 Norske Skog pressemelding
Q3 2014 Norske Skog kvartalsrapport
Q3 2014 Norske Skog presentation