27 Feb 2015

Norske Skog: Forbedret kostnadsposisjon og robuste fabrikker

Allerede kunngjorte kapasitetsreduksjoner i industrien bør føre til en bedret markedsbalanse for avis- og magasinpapir. Tross svært krevende markeder holder vår kapasitetsutnyttelse i fjerde kvartal fortsatt høy på rundt 86%. En svakere norsk krone bedrer driftsmarginene, spesielt for de norske enhetene. En vellykket utstedelse av en EUR 290 millioner pantsikret obligasjon samt forlengelse av gjeldsforfallene muliggjør full operativ innsats i 2015.

- Vi har levert i tråd med hva vi forventet for 2014. Vi har gjennomført viktige investeringer på Saugbrugs og Boyer som gir disse enhetene og konsernet, et konkurransemessig kostnadsfortrinn i sine respektive markeder. Vi tror at vi er i en bedre kostnadsposisjon og er mer konkurransedyktige i forhold til tidligere år, som følge av kontinuerlige kostnadsprogrammer, en fordelaktig valutasituasjon, en lavere oljepris og stordriftsfordeler ved våre gjenværende enheter, sier Sven Ombudstvedt og konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2014 var 190 millioner kroner, ned fra 208 millioner i tredje kvartal, som skyldes et svakt magasinpapirmarked i Europa motvirket av full drift mot slutten av kvartalet ved den nye Boyer-maskinen. Kronesvekkelsen skjedde sent i kvartalet og hadde begrenset effekt på kvartalsresultatet. Brutto driftsresultat for hele året 2014 var 801 millioner kroner, en reduksjon på 61 millioner kroner sammenlignet med 2013, hovedsakelig som følge av en langvarig oppstart av den nye magasinpapirmaskinen ved Boyer i Australia og lavere salgsvolum på grunn av tap av kapasitet på Singburi, Pisa og Walsum.

Netto negativt resultat på 1,2 milliarder kroner for 2014 ble betydelig påvirket av negative valutaeffekter på den langsiktige gjelden og negative verdiendringer (uten kontanteffekt) på kraftkontrakter. Norske Skog nedbetalte det norske obligasjonslånet på 185 millioner kroner i kvartalet. Netto rentebærende gjeld økte med 0,6 milliarder kroner fra 2013 til 2014, fra 6,8 milliarder kroner til 7,4 milliarder kroner, utelukkende som følge av en svakere norsk krone. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter var 641 millioner kroner i fjerde kvartal og 947 millioner kroner for hele 2014.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2014 (NOK millioner) 

  Q4 2014 Q3 2014 Q4 2013 2014 2013
Driftsinntekter 3 208 3 057 3 534 12 150 13 339
Brutto driftsresultat (EBITDA) 190 208 298  801  862
Brutto driftsmargin (%) 5.9 6,8 8.4 6.6 6.5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 2 22 102 66 134
Restruktureringskostnader -7 5 -149 -4 -145
Andre gevinster og tap -233 70 -237 3 -1 100
Driftsresultat -238 97 -283 65 -1 111
Andel resultat tilknyttede selskaper -4 0 9 1 26
Finansposter -858 -138 -323 -1 357 -1 258
Skatt -108 -152 140 -213 500
Resultat -1 208 -192 -457 -1 504 -1 844
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 641 46 497 947 690

Suksessfull gjennomføring av refinansieringen

Norske Skog har gjennomført en pantsikret obligasjonsutstedelse på EUR 290 millioner og et tilbud om bytte av eksisterende obligasjoner til nye obligasjoner.

- Etter disse transaksjonene, har vi styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Prisene på våre produkter har holdt seg relativt stabile i 2014 med unntak av noen valutaeffekter.

Europa

Driftsinntekter, materialkostnader og faste kostnader økte noe sammenlignet med forrige kvartal, alt forårsaket av en svakere krone. Brutto driftsresultat falt til 129 millioner kroner i kvartalet, fra 159 millioner kroner i tredje kvartal, med et svakt magasinpapirmarked i Europa.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa redusert med henholdsvis 6% og 3% i fjor sammenlignet med året før. Vår kapasitetsutnyttelse var 84% i fjerde kvartal, sammenlignet med 86% i tredje kvartal.

Australasia

Økte driftsinntekter og materialkostnader i perioden skyldes full produksjon ved den nye magasinpapirmaskinen ved Boyer. Brutto driftsresultat økte til 92 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 59 millioner kroner i tredje kvartal, på grunn av ferdigstillelse ved Boyer, lavere faste kostnader og sesongmessig høyere salgsvolumer.

Etterspørselen etter avispapir i Oceania falt med 6% i 2014, sammenlignet med 17% i 2013. Etterspørselen etter magasinpapir i Oceania falt med 2% i fjor. Vår kapasitetsutnyttelse var 93% i fjerde kvartal, sammenlignet med 94% i tredje kvartal.

Aktiv kapasitetsstyring
Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 3,0 millioner tonn etter ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,3 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet i fjerde kvartal var 86% sammenlignet med 88% i tredje kvartal, som et resultat av aktiv kapasitetsstyring. Kapasitetsutnyttelsen for 2014 var 88% (88% for 2013).

- Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring i hele 2014, og vi vil fortsette med dette også i 2015. Markedet er fortsatt utfordrende, og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre konsernets konkurransekraft og finansielle fleksibilitet. Allerede annonserte permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter bedrer markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter
Publikasjonspapirprisene i Europa var relativt stabile inni 2015, med unntak for visse valutaeffekter særlig i det britiske markedet. Markedsbalansen for avis- og magasinpapir forventes å bli bedre i andre halvår av 2015, da allerede kunngjorte kapasitetsnedleggelser i bransjen har blitt gjennomført.

Avispapirprisene i Australasia er i stor grad fastsatt gjennom langsiktige kontrakter og påvirkes av store logistikkulemper for ikke-innenlandske produsenter. Salgspriser for eksportert avispapir ut av Australasia følger prisene i Asia, som fortsatt forventes å være utfordrende. Den nye magasinpapirmaskinen ved Boyer i Australia bør gi et betydelig positivt bidrag til brutto driftsresultat i 2015. I fjor ga maskinen et betydelig negativt bidrag på grunn av en langvarig oppstart.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile. Tiltak for å redusere de faste kostnader vil fortsette.

Den gjennomførte refinansieringen, som ble kunngjort i januar, har vært vellykket. Etter disse transaksjonene har kapitalstrukturen blitt vesentlig forbedret gjennom økt likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og en forlengelse av gjeldsforfallene. Til tross for dette, er gjeldsgraden fortsatt høy og krever forbedret lønnsomhet. Refinansieringen muliggjør for konsernet å fokusere på forbedret drift, kostnadstiltak og kapitaleffektivitet.

Presentasjon og telefonkonferanse
Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Norske Skog vil i dag ikke arrangere noen internasjonal telefonkonferanse, men i stedet inviterer analytikere og investorer til et møte i bedriftens hovedkontor i Oslo mandag 9. mars kl 13:00. Vennligst bekreft din deltakelse i en e-post til Investor Relations, tom.rogn@norskeskog.com.

Oslo, 27. februar 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Norske Skog package Q4 2014