17 Mar 2015

Publisering av årsrapport for 2014 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 16. april 2015 kl 11:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2014 finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag.

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer
 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjennelse av årsregnskap 2014 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og rapport for virksomhetsstyring 2014
 5. Dekning av underskudd for 2014
 6. Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 7. Vedtektsendring - antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen
 8. Valg av medlemmer og fastsettelse av honorarer til styret samt til valg- og honorarkomiteen
 9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
 10. Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer
 11. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Den trykte årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: oddrunn.ringstad@norskeskog.com. For nærmere informasjon om valgkomiteens innstilling henvises det til børs- og pressemelding av 19. januar i år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

 

Norske Skog Generalforsamling