23 Apr 2015

Norske Skog: Høyt overskudd på grunn av refinansiering

Norske Skog har gjennomført en vellykket pantsikret obligasjonsutstedelse på EUR 290 millioner og et ombytte av eksisterende obligasjoner til nye obligasjoner, som forlenger gjeldsforfallene. Overskuddet etter skatt ble NOK 663 millioner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av gevinster på ombyttede obligasjoner.

- Etter disse transaksjonene, har vi styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Allerede gjennomførte og kunngjorte kapasitetsreduksjoner i industrien bør føre til en bedret markedsbalanse for avis- og magasinpapir i Europa i andre halvdel av 2015. De kontinuerlige kostnadsprogrammer på samtlige fabrikker og en svakere norsk krone bedrer våre driftsmarginer, spesielt for de norske enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal av 2015 var NOK 192 millioner, mot NOK 190 millioner i fjerde kvartal. EBITDA var flat i et svakt marked for trykkpapir i Europa og lave asiatiske eksportpriser på avispapir, oppveier positive valutakurseffekter og forbedringer på Boyer.

- Vi ser nå de positive effektene av den gjennomførte maskinkonverteringen fra avis- til LWC-papir ved Boyer. Vi er den eneste produsent av trykkpapir i Australia og New Zealand, som gir oss et konkurransefortrinn i disse markedene. Gitt det svake magasinpapirmarkedet i Europa, vil vi ha en strategisk gjennomgang av Walsum, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, første kvartal 2015 (NOK millioner)

  Q1 2015 Q4 2014 Q1 2014 2014
Driftsinntekter 2 886 3 208 2 867 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 192 190 153  801
Brutto driftsmargin (%) 6.6 5.9 5.3 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -1 2 -28 66
Restruktureringskostnader -3 -7 -2 -4
Andre gevinster og tap 121 29 38 39
Driftsresultat 116 24 8 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -7 -4 8 1
Finansposter 600 -858 -77 -1 357
Skatt -46 -178 16 -223
Resultat 663 -1 017 -45 -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter -387 641 54 948

Netto overskudd på NOK 663 millioner i første kvartal av 2015 ble betydelig påvirket av gevinster på obligasjonsombytte, som i hovedsak er relatert til refinansiering av konsernet. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 0,3 milliarder fra utgangen av 2014, fra NOK 7,4 milliarder til NOK 7,1 milliarder, med en gevinst på obligasjonsombytte som oppveier en negativ kontantstrøm. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK -387 millioner (NOK 641 millioner i 4. kvartal 2014) og skyldes i hovedsak sesongvariasjoner i arbeidskapitalen og opportunistisk utnyttelse av leverandørrabatter.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene ble mindre som følge av lavere salgsvolum, som mer enn oppveier positive valutakurseffekter. Materialkostnader ble uforandret sammenlignet med forrige kvartal, men de faste kostnadene ble noe redusert. Brutto driftsresultat falt til NOK 95 millioner i kvartalet, fra NOK 129 millioner i fjerde kvartal, i et svakt magasinpapirmarked i Europa.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 11% og 4% i de to første månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 82% (84% i 4. kvartal 2014) i kvartalet for å unngå lave salgsmarginer og understøtte de kommersielle prinsipper.

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal er omsetningen redusert på grunn av sesongvariasjoner og lave asiatiske eksportpriser på avispapir. Variable kostnader per tonn i 1. kvartal 2015 var uforandret i forhold til forrige kvartal. Faste kostnader var høyere i 1. kvartal 2015 enn i de foregående perioder, noe som reflekterer en svakere krone mot australske dollar, og økte driftskostnader som følge av maskinkonverteringen.

Etterspørselen etter avispapir i Australia ble redusert med rundt 10% i de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 88% (93% i 4. kvartal 2014) for å unngå lav eksportmargin på avispapir.

Aktiv kapasitetsstyring
Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 3,0 millioner tonn etter ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,3 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 83% i første kvartal sammenlignet med 86% i fjerde kvartal, som et resultat av aktiv kapasitetsstyring.

- Markedet er fortsatt utfordrende. Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring i første kvartal, og vi vil fortsette med dette også i de neste kvartalene. Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter
Markedsbalansen for avis- og magasinpapir er forventet å bli bedre i andre halvdel av 2015 når alle varslede kapasitetsnedleggelser i bransjen er gjennomført, noe som gir rom for prisøkninger.

Konsernet har en betydelig konkurransefordel i Australia og New Zealand ved å være den eneste innenlandske produsent. Eksportmarkedene for avispapir til Asia har vært utfordrende, men bør bli bedre med kunngjorte kapasitetsstengninger i Russland.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile. Tiltak for å redusere faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com. I forbindelse med fremleggelsen av Q2-resultatet den 16. juli, vil det være mulig for pressen og investorer å delta i en omvisning på Norske Skog Saugbrugs sammen med konsern- og fabrikkledelse.

Oslo, 23. april 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

 
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q1 2015 Norske Skog pressemelding
Q1 2015 Norske Skog kvartalsrapport
Q1 2015 Norske Skog presentation