05 Jun 2015

Norske Skogs avvikler virksomheten ved Walsumfabrikken i Duisburg

I 2015 har Walsum's kontantstrøm til Norske Skog konsernet vært negativ med inntil 10 millioner kroner per måned. Styret i Norske Skog har derfor vedtatt å avvikle virksomheten ved Walsum i Duisburg, Tyskland, for å unngå ytterligere tap for konsernet. Det er 291 ansatte ved fabrikken, som har en årlig produksjonskapasitet på 205.000 tonn lett bestrøket papir (LWC).

- Walsum har i det siste hatt en betydelig negativ kontantstrøm, en trend som sannsynligvis ikke kan reverseres på grunn av en ufordelaktig kostnadsposisjon. Det har de siste årene vært gjennomført en rekke forbedringstiltak på energi- og råvaresiden, bemanningsreduksjoner og arbeidskapitalreduserende tiltak uten at fabrikken har oppnådd lønnsomhet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt. 

Norske Skog stengte produksjonen ved papirmaskin PM4 allerede i desember 2013, som hadde en årlig produksjonskapasitet på 225.000 tonn. Norske Skog valgte den gang å fortsette produksjonen på Walsums andre papirmaskin, PM10. De ansatte har lagt ned et betydelig arbeid for å forbedre den gjenværende virksomheten ved fabrikken.

- På tross av solid innsats fra de ansatte, taper Walsum penger. Gitt den utfordrende markedssituasjonen, og fabrikkens høye kostnader sammenlignet med konkurrentene, er det svært vanskelig å se for seg lønnsom drift, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt. 

Markedet for publikasjonspapir har i en lang periode vært og er fortsatt utfordrende. Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i Norske Skogs produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, men vil ikke bedre det økonomiske fundamentet for Walsum.

Styret i Norske Skog har derfor besluttet å ikke videreføre støtten til den tapsbringende virksomheten ved Walsum. Dette har ført til at den lokale ledelsen i Walsum har besluttet å begjære insolvensbehandling ved den lokale domstolen i Duisburg.

Stengingen vil ikke påvirke avtaler som leverandører og kunder har med andre Norske Skog selskaper. Stengingen vil ha ingen effekt på noen andre forretningsenheter i Norske Skog. Stengingen har ingen effekt for Norske Skogs konsernfinansiering. Stengingen vil for Norske Skog konsernet få en estimert negativ egenkapitaleffekt på rundt 30-40 millioner kroner. Kontanteffekter utover det negative driftsresultatet ved Walsum er begrenset.

Denne opplysningen er informasjonspliktig opplysningskravene etter § 5-12 i Verdipapirloven.

Oslo, 5. juni 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:


Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659