16 Jul 2015

Norske Skog: Lavere marginer i et utfordrende marked

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal av 2015 var NOK 138 millioner, ned fra NOK 192 millioner i første kvartal. EBITDA var ned på grunn av svak etterspørsel etter publikasjonspapir i 2015 og fokus på markedsandeler i bransjen. Norske Skog går inn i to nye vekstområder i tillegg til publikasjonspapir virksomheten: bioenergi og i produksjon av hygienepapir.

- Vi håndterer et utfordrende marked for publikasjonspapir med et kontantstrømdrevet kommersielt prinsipp, og vi fortsetter arbeidet med å kutte kostnader og øke produktiviteten. I tillegg har vi avsluttet den finansielle støtten til virksomheten ved Walsum (Tyskland). Gitt Walsumfabrikkens høye kostnader i forhold til konkurrentene, var det svært vanskelig å se muligheter til fremtidig lønnsomhet. Vi vil fortsatt gjennomføre en aktiv kapasitetsstyring av anleggene for å bedre kontantstrømmen og markedsbalansen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Netto tap på 571 millioner i andre kvartal av 2015 ble betydelig påvirket av negative andre gevinster og tap som beløper seg til NOK 276 millioner. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 0,4 milliarder fra utgangen av første kvartal 2015, fra NOK 7,1 til 7,5 milliarder, på grunn av sesongmessig høye renteutgifter og noe ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 89 millioner (NOK -387 millioner i 1. kvartal 2015). Arbeidskapitalen var praktisk talt uendret gjennom andre kvartal.

Marked og segmenter

Europa
Lavere LWC salgsvolum, som følge av bortfall av Walsum, og styrking av den norske kronen  forårsaket lavere driftsinntekter i kvartalet. Materialkostnader var lavere sammenlignet med forrige kvartal på grunn av bortfall av høye produksjonskostnader ved Walsum. Faste kostnader i kvartalet falt til under NOK 500 millioner. Det lave salgsvolumet, mindre gunstig salgsmiks og fortsatte tap på Walsum frem til juni bidro til et svakere brutto driftsresultat både år-over-år og kvartal-over-kvartal.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 10% og 4% i de fem første månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 80% (82% i 1. kvartal 2015) i kvartalet for å unngå lave salgsmarginer og understøtte selskapets kommersielle prinsipper.

Australasia
Driftsinntektene falt noe som følge av svakere australske dollar og utfordrende eksportmarkeder for avispapir i Asia. Variable kostnader per tonn falt i Q2 2015 på grunn av sesongmessig lavere energikostnader. Faste kostnader var uendret. Brutto driftsresultat ble bedre år-over-år på grunn av ferdigstillelsen av Boyerkonverteringen.

Etterspørselen etter avispapir i Australia ble redusert med rundt 10% i de fem første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Fabrikkene økte kapasitetsutnyttelsen til 89% sammenlignet med 88% i 1. kvartal 2015.

Aktiv kapasitetsstyring
Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,8 millioner tonn. Konsernets kapasitet i Europa er 2,1 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 82% i andre kvartal sammenlignet med 83% i første kvartal.

- Markedet er fortsatt utfordrende. Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring i andre kvartal, og vi vil fortsette med dette også i de neste kvartalene. Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 2,5 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, andre kvartal 2015 (NOK millioner)

  Q2
2015
Q1
2015
Q2
2014
2014
Driftsinntekter 2 786 2 886 3 018 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 138 192 251  801
Brutto driftsmargin (%) 5.0 6.6 8.3 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -53 -1 71 66
Restruktureringskostnader -15 -3 0 -4
Andre gevinster og tap -276 121 5 39
Driftsresultat -343 116 76 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -9 -7 -3 1
Finansposter -244 600 -284 -1 357
Skatt 25 -46 63 -223
Resultat -571 663 -148 -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 89 -387 206 948

Nye vekstmuligheter

Norske Skog går inn i to nye vekstområder i tillegg til publikasjonspapir virksomheten. For det første vil Norske Skog gå inn i bioenergi. For det andre, vil Norske Skog starte produksjon av hygienepapir ved Bruck (Østerrike) i en joint venture med det italienske selskapet Roto-cart.

Biogass i Europa
Norske Skog planlegger å bygge biogassanlegg ved sine fabrikker for å utnytte bioavfall fra papirproduksjonen til fornybar energi. Byggingen av et biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden vil koste rundt NOK 150 millioner. Enova har bevilget NOK 52 millioner i støtte til prosjektet, mens Sparebank 1 Gruppen og Halden kommunale pensjonskasse har bidratt rundt NOK 100 millioner i gjeldsfinansiering.

- Vi planlegger å kommersialisere bioavfall fra råstoff til gass ved våre fabrikker. Til tross for utfordrende markeder, tror vi at våre fabrikker er bærekraftig, og vil styrke deres konkurranseevne ved å bygge biogass fasiliteter. Vårt nye vekstområde vil være et nytt forretningsområde kalt Nature's Flame, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Biogassanlegg vil bidra til brutto driftsresultatet i 2016 og være i full drift i 2017. Norske Skog vurderer nå å kopiere prosjektet til våre andre fabrikker.

- Et biogassanlegg bidrar med to økonomiske fordeler; ny inntektsstrøm fra biogass samt reduserte papirproduksjonskostnader. Biogass er også et fornybart alternativ til fossilt brensel, som er en del av karbonløsningen. Dessuten har biogass store potensialer i å forbedre luftkvaliteten i byene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Trepellets i New Zealand
Norske Skog har kjøpt trepelletsprodusenten Nature's Flame, som er markedsleder for trepellets på New Zealand. Selskapet har en nasjonal markedsandel på rundt 70%.

Investeringen er liten da et nytt produksjonsanlegg er kjøpt til en brøkdel av byggekostnadene. I første omgang vil Norske Skog øke den årlige produksjonen ved bedriften fra dagens 20 000 tonn til 80 000 tonn innen utgangen av 2016.

- Vi høster store miljøgevinster ved å erstatte fossilt brensel til oppvarming med fornybare trepellets. Om vi lykkes i innledningsfasen, vurderer Norske Skog å utvide pelletsproduksjonen til Tasmanfabrikken, for å utnytte fiberavfall fra papirproduksjonen til salgbare trepellets. Eksportpotensialet til Asia er stort gitt fabrikkens gunstige New Zealand lokasjon, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Starter hygienepapirproduksjon
Norske Skog vil konvertere avispapirproduksjonen på Bruck i Østerrike med produksjon av hygienepapir. Norske Skog vil samarbeide med den italienske produsenten og hygiene-papirdistributøren Roto-cart i en joint venture.

- Vi går inn i hygienepapirmarkedet i en joint venture med en erfaren partner, noe som begrenser både markedsrisiko og kapitalkostnader for Norske Skog. Hygienepapirproduksjonen vil erstatte avispapirproduksjonen ved Bruck. Dette bedrer markedsbalansen for avispapir og eksponerer Norske Skog i et voksende markedet for hygienepapir, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef.

Den totale investeringen for konverteringsprosjektet er på rundt EUR 80 millioner, med 75% gjeldsfinansiering og 25% i egenkapitalfinansiering.

Utsikter
Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa er forbedret etter nedstengning av kapasitet i bransjen. Dette har ført til høyere LWC-priser i andre halvdel av 2015. Salgspriser for SC og avispapir forventes å vedvare inn i fjerde kvartal men da med en sesongmessig økning i etterspørselen. Den tapsbringende virksomheten ved Walsum, som ikke konsolideres i regnskapene etter mai måned, påvirker ikke lenger konsernets resultater.

Konsernet har en betydelig konkurransefordel i Australia og New Zealand ved å være den eneste innenlandske produsent av avis- og magasinpapir. Eksportmarkedene for avispapir til Asia har vært utfordrende med historisk lave salgspriser. Dette er en utfordring som blir større ettersom også den innenlandske etterspørselen faller.

Forbruket av innsatsfaktorer forventes å avta som følge av pågående effektiviseringsprosjekter ved samtlige fabrikker. Løpende faste kostnader per kvartal skal i løpet av året nå NOK 650 millioner. Vekstinvesteringer utenfor papir vil bidra til brutto driftsresultatet fra 2016. Full effekt potensialet forventes å bli realisert innen en tidsramme på 3-4 år.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com. Som tidligere annonsert blir det en presse- og investorbriefing på Saugbrugs i Halden i dag. Det inkluderer en omvisning på Norske Skog Saugbrugs fabrikkanlegg sammen med konsern- og fabrikkledelse.

Oslo, 16. juli 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q2 2015 Norske Skog pressemelding
Q2 2015 Norske Skog kvartalsrapport
Q2 2015 Norske Skog presentation