22 Okt 2015

Norske Skog: Betydelige valutaeffekter påvirket inntjening og gjeld

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2015 var NOK 163 millioner, opp fra NOK 138 millioner i andre kvartal. EBITDA ble forbedret fra andre kvartal som følge av valutaeffekter, men ble noe motvirket av lavere salgspriser med utfordrende eksport markeder for Australasia. Svekkelsen av norske kroner har vært den viktigste årsaken til økningen, uten kontakteffekt, i netto rentebærende gjeld på NOK 0,9 milliarder i kvartalet.

Netto tap på NOK 742 millioner i tredje kvartal 2015 ble betydelig påvirket av negative urealiserte valutatap på NOK 525 millioner på utenlandsgjelden, som skyldes en betydelig svekkelse av norske kroner. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 0,9 milliarder fra utgangen av andre kvartal 2015 fra NOK 7,5 til 8,4 milliarder, hovedsakelig på grunn av ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 2 millioner (89 millioner i 2. kvartal 2015). Arbeidskapitalen økte med NOK 134 millioner i tredje kvartal, som skyldes høyere salg på Saugbrugs.

- Vi er tilfreds med kostnadsutviklingen i Europa, men vi blir utfordret av lave eksportpriser i Asia. Vi håndterer et utfordrende marked for publikasjonspapir med et kontantstrømdrevet kommersielt prinsipp, og vi fortsetter arbeidet med å kutte kostnader og øke produktiviteten. Vi vurderer også flere alternativer for å takle de forestående obligasjonsforfall, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene økte noe til tross for noe lavere salgsvolum. Volumet var nede på grunn av dekonsolidering av Walsum. En betydelig svekkelse av norske kroner ble motvirket av volumeffekter. Underliggende salgspriser på trykkpapir var uforandret.

Brutto driftsresultat bedret seg betydelig fra forrige kvartal hovedsakelig på grunn av lavere kostnader, mens det var en reduksjon i salgspriser år-over-år etter et stort press på europeiske priser for avis- og magasinpapir.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa har falt med henholdsvis 7% og 4% i de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen økte til 82% i 3. kvartal 2015 fra et historisk lavt nivå i forrige kvartal. En maskin på Skogn var ute av drift hele kvartalet av kommersielle grunner.

Australasia
Driftsinntektene falt med større eksportsalg til lavere priser, svekkelse i den australske dollar og bortfall av to-års amortisert salgsbruddvederlag knyttet til en tidligere salgskontrakt. De asiatiske avispapirprisene holdt seg på historisk lave nivåer.

Variable kostnader økte noe med høyere produksjon, mens faste kostnader var noe lavere på grunn av de pågående kostnadsforbedringsprogrammene. Brutto driftsresultat bedret seg noe sammenlignet med samme kvartal i fjor, men var markert ned sammenlignet med forrige kvartal. Både etterspørselen i hjemmemarkedet etter avispapir og det asiatiske prisnivået er utfordrende.

Etterspørselen etter avispapir i Australasia redusert med rundt 10% i de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var 92% mot 89% i 2. kvartal 2015.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,8 millioner tonn. Konsernets kapasitet i Europa er 2,1 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 85% i tredje kvartal sammenlignet med 82% i andre kvartal. Skogn vil ha full drift på tre maskiner fra medio november.

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har bedret seg som følge av nedstengning av kapasitet i bransjen. Dette har ført til bedre LWC-priser. SC markedet har bedret seg som følge av amerikanske importavgifter og en fabrikkbrann i Europa. Avispapirprisene har falt til selvkost, noe som ikke har skjedd siden 2010. En slik situasjon har en tendens til å tvinge de med høyest kostnader ut av markedet. Etter dekonsolideringen av Walsum og den planlagt maskinkonverteringen ved Bruck, har Norske Skog bare konkurransedyktig kapasitet igjen i porteføljen.

- Vi vil fortsatt gjennomføre en aktiv kapasitetsstyring av anleggene for å bedre kontantstrømmen og markedsbalansen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2015 (NOK millioner)

  Q3 2015 Q2 2015 Q3 2014 2014
Driftsinntekter 2 779 2 786 3 057 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 163 138 208  801
Brutto driftsmargin (%) 5.9 5.0 6.8 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -27 -53 22 66
Restruktureringskostnader -2 -15 5 -4
Andre gevinster og tap 43 -276 -33 39
Driftsresultat 13 -343 -6 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -7 -9 0 1
Finansposter -782 -244 -138 -1 357
Skatt 33 25 -124 -223
Resultat -742 -571 -267 -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 2 89 47 948

Oppdatering av nye vekstmuligheter

Biogass ved Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog vurderer nå å kopiere prosjektet til de andre fabrikkene.

Hygienepapirproduksjon ved Bruck
Norske Skog har formalisert joint venture samarbeid med den den italienske produsenten og hygiene-papirdistributøren Roto-cart gjennom konvertering av avispapiranlegget ved Bruck i Østerrike til hygienepapir.

Utsikter

Avispapireksport fra Australasia er en økende utfordring fordi hjemmemarkedet faller og asiatiske priser fortsatt er på historisk lave nivåer. Forbruk av innsatsfaktorer er forventet å avta som følge av pågående effektiviseringsprosesser ved alle fabrikkene. Faste kostnader bør falle til NOK 600 millioner i de kommende kvartaler.

Vekstinvesteringer utover papirvirksomheten, er på rett spor, og vil bidra til brutto driftsresultat fra 2016. Full årseffektspotensiale vil bli oppnådd innen 3-4 år. Konsernets kapitalstruktur ble styrket gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse etter transaksjonene som ble gjennomført i februar 2015.

De utfordrende markedsforholdene for både priser og volum har redusert brutto driftsresultat og kontantstrøm. Industrikonsensus forventer imidlertid en bedring i salgsprisene for alle papirkvaliteter i 2016. LWC-prisene har økt i høst, og høy kapasitetsutnyttelse for samtlige papirkvaliteter underbygger høyere salgspriser i 2016 for alle selskapets produkter.

Gjeldsgraden er fortsatt høy, og krever økt lønnsomhet og/eller endringer i kapitalstrukturen. Selskapet har fullt fokus på å forbedre lønnsomheten og kontantstrømmen, samt kommende obligasjonsforfall i juni 2016 og juni 2017. Selskapet vurderer flere alternativer, som løser både nærstående låneforfall og adresserer selskapets høye gjeldsgrad.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Oslo, 22. oktober 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

 
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q3 2015 Norske Skog pressemelding
Q3 2015 Norske Skog kvartalsrapport
Q3 2015 Norske Skog presentation