05 Feb 2016

Norske Skog: Forbedret kontantstrøm og driftssituasjon

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2015 var NOK 260 millioner, opp fra NOK 163 millioner kroner i tredje kvartal. EBITDA ble forbedret fra tredje kvartal som følge av høyere salgsvolum og lavere kostnader. Høyere salg og frigjøring av arbeidskapital i kvartalet resulterte i en kontantstrøm på NOK 363 millioner fra driften før finansposter. Tilbudet om obligasjonsombytte som ble lansert den 5. januar, er forlenget til 26. februar 2016.

Netto tap på 304 millioner kroner i fjerde kvartal 2015 ble betydelig påvirket av negativ urealisert valutatap (uten kontanteffekt) på NOK 119 millioner knyttet til valutagjeld som følge av kronesvekkelsen. Renter i overkant av NOK 250 millioner ble betalt i kvartalet. I tillegg ble USD 2015 obligasjonslånet på NOK 200 millioner nedbetalt. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 0,1 milliarder i kvartalet til NOK 8,5 milliarder, som følge av ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter var NOK 363 millioner (NOK 2 millioner i 3. kvartal 2015). Arbeidskapitalen ble sesongmessig redusert med NOK 170 millioner i fjerde kvartal.

- Vi er tilfreds med høyere salg og forbedret kostnads- og kontantstrømutvikling i kvartalet, spesielt for de norske enhetene. Den kraftige svekkelsen av den norske kronen har forbedret driften for de norske enhetene, men har en negativ effekt på netto rentebærende gjeld, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Forlengelse av tilbudet til obligasjonseierne i 2016 og 2017
Norske Skog har forlenget tilbudet om obligasjonsombytte, som ble lansert den 5. januar til 26. februar 2016. Eiere av obligasjoner med forfall i 2016 og 2017 tilbys ombytte av nåværende obligasjoner til en blanding av nye usikrede obligasjoner, evigvarende obligasjoner, obligasjoner med sikkerhet i varelager og kundefordringer (QSF) og aksjer.

Vilkårene i ombyttetilbudet vil forbli uendret fra tilbudet gitt den 5. januar. Bakgrunnen for forlengelsen av tidsfristen er at Citibank, på vegne av 2019 obligasjonseiere, fikk medhold om midlertidig forføyning i en rettskjennelse 2. februar fra New York State (USA), som betyr at Norske Skog ikke kan gjennomføre obligasjonsombytte tidligst før rettsmøtet, som er berammet til 24. februar, er avholdt. En detaljert børsmelding vedrørende forlengelse av ombyttefristen ble publisert i går.

- Vi vil kraftfullt forsvare Norske Skogs posisjon. Vi oppfatter kravene fra saksøkerne som grunnløse. Vårt tilbud til obligasjonseierne gavner i sterk grad alle selskapets interessenter, sier Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter
Europa
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal, som følge av høyere salgsvolumer. Publikasjonspapirprisene var relativt flate i de siste to kvartalene. Brutto driftsresultat bedret seg fra forrige kvartal gitt høyere salgsvolumer og forbedret konkurranseposisjon for de norske fabrikkene som følge av svakere krone.

De variable kostnadene økte med høyere volum, mens faste kostnader var opp delvis på grunn av inflasjonseffekt fra kronesvekkelsen. Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med henholdsvis 6% og 5% for de første elleve månedene i fjor sammenlignet med samme periode året før.

Australasia
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal med en kombinasjon av gunstige priser, salgsvolum og kronesvekkelse. De variable kostnadene økte med høyere salgsvolumer og kronesvekkelse. Faste kostnader falt som følge av en reversering av miljøavsetninger, men ble negativt påvirket av kronesvekkelsen. Brutto driftsresultat ble forbedret kvartal-over-kvartal med gunstig kapasitetsutnyttelse og engangskostnadseffekter.

Etterspørselen etter avispapir i Australasia falt med rundt 9% i de første elleve månedene i 2015 sammenlignet med samme periode året før, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil.

Aktiv kapasitetsstyring
Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner tonn. Konsernets kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 89% i fjerde kvartal sammenlignet med 85% i tredje kvartal.

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har blitt bedre som følge av nylige annonserte kapasitetsstengninger i bransjen. Kapasitetsutnyttelsen i Europa økte sesongmessig til 86% i perioden. Kapasitetsutnyttelsen i Australasia var sesongmessig høy på 96% i perioden sammenlignet med 92% i tredje kvartal 2015.

- Vi har lykkes gjennom en aktiv kapasitetsstyring å styrke kontantstrømmen og bedre markedsbalansen. Etter en midlertidig markedsstopp startet vi opp igjen den tredje maskinen på Skogn for å dra nytte av en betydelig kostnadsfordel, som følge av svakere krone, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2015 (NOK millioner)

  Q4 2015 Q3 2015 Q4 2014 2015 2014
Driftsinntekter 3 087 2 779 3 208 11 538 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 260 163 190 753  801
Brutto driftsmargin (%) 8.4 5.9 5.9 6.5 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 67 -27 2 -14 66
Restruktureringskostnader -32 -2 -7 -53 -4
Andre gevinster og tap 26 43 29 -86 39
Driftsresultat 61 13 24 -153 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -18 -7 -4 -41 1
Finansposter -376 -782 -858 -801 -1 357
Skatt 29 33 -178 40 -223
Resultat -304 -742 -1 017 -955 -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 363 2 640 66 947

Oppdatering av nye vekstinitiativer

Biogass ved Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog vurderer nå å kopiere prosjektet på Skogn og i Golbey.

Trepellets i New Zealand
Nature's Flames årlige pelletsproduksjon har nådd 40 000 tonn. Norske Skog vurderer å utvide produksjonen av pellets, som vil gi en betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet. Pellets gir betydelige miljøgevinster som erstatning for fossilt brensel.

 

Utsikter
Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa bedret seg i løpet av høsten i fjor med effekten fra kapasitetsstengninger i bransjen. Dette har ført til høy kapasitetsutnyttelse inni 2016 og bedre priser på tvers av alle publikasjonspapirkvalitetene. Prisene i Australasia er stabile, mens de asiatiske avispapirprisene har økt noe.

Gunstige energikostnader for de europeiske fabrikkene og effektiviseringstiltak ved samtlige fabrikker forventes å redusere variable kostnader med 2-3% per tonn i 2016. Faste kostnadstiltak fortsetter ved samtlige fabrikker med mål om å nå NOK 600 millioner nivå for faste kostnader per kvartal innen årsslutt i 2016.

Vekstinitiativene, som ble annonsert i fjor, vil begynne å bidra til brutto driftsresultat i år, og forventes å bidra fullt ut innenfor en tidsramme på 3-4 år.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Et opptak av konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Oslo, 5. februar 2016
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2015 Norske Skog pressemelding
Q4 2015 Norske Skog kvartalsrapport
Q4 2015 Norske Skog presentation