06 Apr 2016

Norske Skog - vellykket deltakelse i 2017-obligasjonsombyttet

Norske Skog publiserte den 18. mars 2016 et tilbud til obligasjonseiere av 2017 obligasjoner om å bytte obligasjoner med forfall i 2017 til en blanding av nye usikrede obligasjoner med forfall i 2026 og evigvarende obligasjoner med forfall i 2115. Hensikten er å oppnå en forlengelse av forfallene, gjeldsreduksjon, reduserte årlige rentebetalinger og en styrking av balansen. Tilbudet til eierne av 2017 obligasjonene til å bytte til nye obligasjoner med forfall i 2026, evigvarende obligasjoner og retten til å tegne aksjer utløp i dag kl 13:00.

Obligasjonseiere som representerer 77% av de samlede 2017 obligasjonene har gitt instrukser om å stemme for ombyttetilbudet på det kommende obligasjonsinnehavermøte. Omtrent 76% av samlet pålydende av 2017 obligasjonene har akseptert å delta i ombyttetilbudet. Dette tilfredsstiller kravet på 75% som kreves for å binde alle utestående 2017 obligasjoner til vilkårene i ombyttetilbudet.

Obligasjonseiermøtet er planlagt mandag 11. april 2016, og styret er deretter forventet å gjøre en formell beslutning om å gjennomføre 2017 obligasjonsombytte transaksjonene.

- Vi er veldig fornøyd med den høye deltakelsen blant 2017-obligasjonseierne. Hvis ombyttet blir formelt vedtatt på obligasjonseiermøtet, har vi lykkes i å sikre betydelige interessentverdier gjennom en umiddelbar gjeldsreduksjon, som øker bokført egenkapital med mer enn NOK 1 milliard, reduserte årlige renteutbetalinger med mer enn NOK 100 millioner og forlengelse av gjeldsforfall, sier Mr. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

De nye obligasjonslånet med forfall i 2026 vil, som de eksisterende 2017 obligasjonene, rangere junior til de EUR 290 millioner pantsikrede obligasjonene (SSN) med forfall i desember 2019, samt de garanterte, usikrede obligasjonene på EUR 159 millioner og USD 61 millioner med forfall i 2021 og 2023.

I mars 2016 inngikk Norske Skog en finansieringsavtale med GSO Capital Partners LP (GSO) og Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus) en rekke tiltak for å styrke Norske Skogs egenkapital og likviditet. GSO og Cyrus har tegnet nye aksjer for EUR 15 millioner i Norske Skog. Norske Skog vil i nær fremtid tilby eksisterende aksjonærer anledning til å tegne aksjer i en reparasjonsemisjon.

I tillegg har GSO og Cyrus etablert en ny kredittfasilitet på omtrent EUR 100 millioner. Kredittfasiliteten er pantsikret av kundefordringer og varelager ved de norske fabrikkene, samt varelager ved den franske fabrikken Golbey.

- Etter disse transaksjonene, har vi betydelig forbedret likviditeten, styrket balansen og forlenget forfallsprofilen. Vi vil fremover konsentrere vår innsats på å utvikle og forbedre våre forretningsenheter, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne meldingen skal ikke distribueres i USA.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659