21 Apr 2016

Norske Skog: Bedre marked og drift

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2016 var 242 millioner kroner, som er en svak sesongmessig nedgang fra 260 millioner i fjerde kvartal 2015, men en betydelig bedring fra 192 millioner kroner første kvartal i fjor. Likviditeten ble kraftig forbedret i første kvartal 2016 etter inngåelse av en ny kredittfasilitet og en rettet emisjon.

Europeiske salgspriser økte i kvartalet, mens kostnadene for energi falt. Dette ble noe motvirket av mer Asiaeksport av lav-marginsavispapir fra Australasia.

- Markedet ser lysere ut nå. Vi kjører for tiden fabrikkene på full kapasitet, men vil om nødvendig gjennomføre aktiv kapasitetsstyring. Store permanente kapasitetsreduksjoner og maskinkonverteringer i Europa og Nord-Amerika de siste årene i våre produktsegmenter har bedret markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Netto overskudd på NOK 11 millioner i første kvartal av 2016 sammenlignet med et tap på 828 millioner kroner i forrige kvartal, som var vesentlig påvirket av ca 500 millioner kroner i nedskrivninger av balanseførte skattefordringer uten kontanteffekt, samt ca 100 millioner kroner i urealisert, uten kontanteffekt, valutatap. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 0,5 milliarder fra utgangen av 2015, fra NOK 8,5 milliarder til NOK 8,0 milliarder, som følge av proveny fra emisjonen, 200 millioner kroner i urealisert valutagevinst og positiv kontantstrøm fra driften.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 285 millioner sammenlignet med NOK 363 millioner i 4. kvartal 2015. Norske Skog endret tilbake til regnskapsprinsippene for innebygde derivater i norske kraftkontrakter, som ble brukt i 2014 og tidligere, med virkning fra 1. januar 2015.

Nøkkeltall, første kvartal 2016 (NOK millioner)

  Q1 2016 Q4 2015 Q1 2015 2015
Driftsinntekter 2 980 3 087 2 886 11 538
Brutto driftsresultat (EBITDA) 242 260 192 753
Brutto driftsmargin (%) 8.1 8.4 6.6 6.5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 52 66 -1 -14
Restruktureringskostnader - -32 -3 -53
Andre gevinster og tap -12 79 246 -97
Driftsresultat 40 114 241 -164
Andel resultat tilknyttede selskaper 2 -18 -7 -41
Finansposter -34 -376 600 -801
Skatt 4 -549 -80 -520
Resultat 11 -828 754 -1 526
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 285 363 -387 66

Marked og segmenter

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner tonn etter ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 95% i første kvartal sammenlignet med 89% i fjerde kvartal, som et resultat av aktiv kapasitetsstyring.

Europa
Driftsinntektene falt fra forrige kvartal som følge av sesongmessig lavere salgsvolum. Salgsprisene i Europa økte fra fjerde kvartal, men ble delvis motvirket av svekkelse i britiske pund. De variable kostnadene per tonn falt som følge av lavere energikostnader og effektiviseringstiltak. Faste kostnader gikk noe ned. Brutto driftsresultat økte til 182 millioner kroner i kvartalet, fra 146 millioner kroner i fjerde kvartal 2015.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 4% i de to første månedene av 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Vår kapasitetsutnyttelse var på 94% (86% i 4. kvartal 2015) i kvartalet.

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal, er driftsinntektene redusert på grunn av sesongmessig, lavere salgsvolum. Salgsprisene holdt seg stabile. De variable kostnadene per tonn i 1. kvartal 2016 ble lavere enn i forrige kvartal på grunn av lavere energipriser og effektiviseringstiltak. Faste kostnader økte, som følge av fjerde kvartalstallene inneholdt en reversering av australske miljøavsetninger. Brutto driftsresultat ble redusert kvartal-over-kvartal med høyere kostnader og forholdsvis mer, lav-marginseksport av avispapir til Asia.

Etterspørselen etter avispapir i Australia ble redusert med rundt 3% i de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Fabrikkene økte kapasitetsutnyttelsen til 97% (96% i 4. kvartal 2015).

Oppdatering av nye vekstmuligheter

Biogass
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog kopierer prosjektet på Golbey.

Trepellets i New Zealand
Nature Flames produksjon av trepellets har nådd en årlig kapasitet på 40 000 tonn. Norske Skog vurderer å utvide produksjonen av pellets, som følge av en betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet. Det gir betydelige miljøgevinster erstatte fossilt brensel med fornybart pellets i de store økonomiene i Sør-Øst Asia.

Mykpapirproduksjon ved Bruck
Mykpapir prosjektet, gjennom en konvertering av avispapirproduksjonsanlegget, har fått tillatelser på plass og gjennomført grunnarbeidet. Samarbeidet med Roto-cart har imidlertid ikke utviklet seg som forutsatt og er nå avsluttet. Norske Skog er for tiden i samtaler med alternative partnere. Bruck ligger nær viktige markeder og dra nytte av synergieffekter med de øvrige anleggene. Oppstart er utsatt fra våren 2017 til utgangen av 2017. Ved ferdigstillelse, vil 125 000 tonn avispapirproduksjon stenges. LWC-produksjonen på 265 000 tonn vil fortsette.

Vellykket obligasjonsbytte gjennomført

Ombyttetilbudet til eierne av 2017-obligasjonene, som ble annonsert 18. mars 2016, ble avsluttet 12. april. Som et resultat av denne transaksjonen har konsernets netto gjeld blitt redusert med mer enn 1 milliard kroner, mens bokført egenkapital har økt med mer enn 1 milliard kroner. Årlige rentebetalinger blir redusert med mer enn 100 millioner kroner. Effekter av denne transaksjonen vil bli regnskapsført i andre kvartal.

Norske Skog inngikk en kredittfasilitet på 100 millioner euro (NSF) med GSO og Cyrus, som erstatter den tidligere 250 millioner kroner fasiliteten med Sparebank1 Gruppen. NSF er sikret pant i kundefordringer og varelager ved Norske Skog Saugbrugs AS og Norske Skog Skogn AS, samt varelager ved Norske Skog Golbey AS. Norske Skog har mottatt 15 millioner euro i proveny fra en rettet emisjon på av 63,460,714 nye aksjer til GSO og Cyrus til en tegningskurs på NOK 2,24.

Norske Skog forbereder en reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer, som ikke deltok i den rettede emisjonen. Aksjonærer i Norske Skog den 20. april har rett til å tegne ca 20% i nye aksjer av deres eierandel. Tegningskursen er NOK 2,24 per aksje, og tegningsperioden vil bli i slutten av mai etter at prospektet er ferdig utarbeidet og godkjent av Finanstilsynet, se egen børsmelding i dag.

- Etter disse transaksjonene, har vi styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsreduksjon og utsettelse av låneforfallene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har bedret seg gjennom nylige, annonserte kapasitetsstengninger og maskinkonverteringer i tillegg til fordeler av tidligere års stengninger. Som følge av nedleggelser og planlagte ombyggingsprosjekter bort fra trykkpapir, forventes kapasitetsutnyttelsen fortsatt å være over 90% for avispapir og LWC i 2016 og 2017, når forventet nedgang i etterspørselen er hensyntatt. Dette gir muligheter for prisøkninger. Nedleggelser i Nord-Amerika og amerikansk importavgift på kanadisk papir er positivt for det europeiske SC-markedet.

Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som er av økende betydning for Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser oppløftende prisutvikling. Etterspørselen etter regionaviser i India er sterk.

Gunstige energikostnader ved våre europeiske fabrikker og effektiviseringstiltak ved samtlige fabrikker er forventet å redusere variable kostnader med 2-3% per tonn i 2016. Faste kostnadsinitiativ vil fortsette på alle fabrikker med en forventet årlig konsernkostnad på 600 millioner kroner per kvartal ved årsslutt 2016.

Brutto driftsresultat for første halvår i 2016 er forventet å være over 500 millioner kroner. Veksttiltakene annonsert i fjor er forventet å bidra til brutto driftsresultat i år, men vil nå full årseffektspotensial innenfor en tidsramme på 3-4 år.

Styret vil ta stilling til konsernets evne til å fullføre innløsning av 2016-obligasjonen i juni basert på kontantbeholdning, ulike likviditetstiltak og forbedret kontantstrøm fra driften i første halvår. Den nye kredittfasiliteten vil ikke bli brukt til nedbetaling av gjeld. Nåværende utestående beløp på 2016-obligasjonen er EUR 74 millioner etter tilbakekjøp i april.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com. I forbindelse med fremleggelsen av Q2-resultatet den 13. juli, vil det være mulig for pressen og investorer å delta i en omvisning på Norske Skog Golbey sammen med konsern- og fabrikkledelse.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

 
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2016 Norske Skog pressemelding
Q1 2016 Norske Skog kvartalsrapport
Q1 2016 Norske Skog presentation