03 Mai 2016

Innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 25. mai 2016 kl 13:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2015 finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag.

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling:

1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer
2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjennelse av årsregnskap 2015 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og rapport for virksomhetsstyring 2015
5. Dekning av underskudd for 2015
6. Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
7. Vedtektsendring - antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen
8. Valg av medlemmer og fastsettelse av honorarer til styret samt til valg- og honorarkomiteen
9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
10. Valg av ny revisor
11. Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer
12. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse
13.   Forslag om styrefullmakt til utstedelse av konvertible lån

Den trykte årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: oddrunn.ringstad@norskeskog.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør  
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

  

Norske Skog GF Innkalling og Agenda 2016 NO