12 Jul 2016

Norske Skog: Kvartalsrapportering utsatt, god drift i 2. kvartal

Som følge av en omfattende prosess knyttet til revisorbytte, utsetter Norske Skog offentliggjøringen av de fullstendige regnskapstallene for andre kvartal til onsdag 20. juli. BDO, et internasjonalt revisjons- og rådgivingsselskap med forgreininger til 154 land, er i ferd med å ferdigstille avtale med å revidere Norske Skogindustrier ASA. Norske Skog vil i denne børsmeldingen kun publisere brutto driftsresultat, kontantstrøm, gjeld og likviditet for andre kvartal 2016. Brutto driftsresultat for andre kvartal var på NOK 335 millioner, og er det beste brutto driftsresultat siden tredje kvartal 2012.

Ny revisor

Norske Skog har tidligere kommunisert gjennom ulike presse- og børsmeldinger at EY og Norske Skog har blitt enige om at et revisorskifte vil være mest gunstig for begge parter. I prosessen med å finne en ny revisor, har Norske Skog vært i dialog med flere revisjonsselskaper. Utfra denne prosessen, har styret i Norske Skog valgt å anbefale ovenfor generalforsamlingen å velge BDO som ny revisor. Valg av revisor vil skje på en ekstraordinær generalforsamling innen 10. august, som er fristen Foretaksregisteret har satt for å registrere ny revisor. Som forutsetning for å akseptere revisoroppdraget, har BDO fremsatt visse oppdragsbetingelser inkludert vesentlige nedskrivninger av anleggsporteføljen.  

Grunnet ekstraordinært merarbeid i forbindelse med nedskrivninger av selskapets anleggsportefølje, vil de endelige regnskapstallene med noter og styrets beretning ikke bli publisert før onsdag 20. juli kl 07.00. Det offentliggjøres derfor nå en oppdatering om drift og marked.

Driftsutvikling og brutto driftsresultat

Driften ved samtlige fabrikker var bedre i andre kvartal enn i første kvartal. Brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2016 var på NOK 335 millioner, som var en betydelig økning fra NOK 242 millioner i første kvartal 2016, og en betydelig forbedring fra NOK 138 millioner i andre kvartal 2015. Brutto driftsresultat for første halvår 2016 ble på NOK 577 millioner. Norske Skog har tidligere guidet på et brutto driftsresultat i første halvår på over NOK 500 millioner.

- Som kommunisert etter første kvartal, har særlig markedet i Europa vist tegn på klare forbedringer. Vi ser nå effekter av egne kostnadsreduksjoner samt kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika de siste årene. Våre fabrikker har kjørt med nær full kapasitetsutnyttelse i hele første halvår. Behovet for aktiv kapasitetsstyring vil være mindre i andre halvår enn for tilsvarende perioder tidligere år og sesongmessige forhold forventes også i 2016 å gi høyere salgsvolum i annet halvår enn i første. Bedringen i markedsbalansen vil også bidra til at marginbildet vil kunne holde seg på tilsvarende nivå som første halvår, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 321 millioner sammenlignet med NOK 285 millioner i 1. kvartal 2016. Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på NOK 725 millioner.

Norske Skog har i andre kvartal sluttført en omfattende refinansiering av gjelden, som har utsatt gjennomsnittlig løpetid på eksisterende obligasjoner til 6 år og redusert gjelden betydelig. Netto rentebærende gjeld ble redusert med nærmere NOK 1,7 milliarder fra utgangen av første kvartal, fra NOK 8,0 milliarder til NOK 6,4 milliarder, som følge av gjeldssanering i forbindelse med obligasjonsombytte, effekter av reparasjonsemisjonen og urealiserte (uten kontanteffekter) valutaeffekter.

Nøkkeltall, andre kvartal 2016 (NOK millioner)

  Q2 2016 Q1 2016 Q2 2015 2015
Driftsinntekter 2 891 2 980 2 786 11 538
Brutto driftsresultat (EBITDA) 335 242 138 753
Brutto driftsmargin (%) 11.6 8.1 5.0 6.5
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter  321 285 89 66
Netto rentebærende gjeld 6 353 8 043 7 531 8 523

Markedsutsikter

Markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er gunstig som følge av en lavere fall i etterspørselen enn hva vi har sett de siste årene og kapasitetsstengninger. Avispapirprisene i Storbritannia økte inn i andre halvår, som kan tilskrives en svekkelse av pundet etter Brexit. Det europeiske SC-markedet nyter godt av en sterk dollar samt nedstengning av kapasitet i USA. Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som har en økt betydning for Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser oppmuntrende prisforbedringer.

Lavere energikostnader ved de europeiske fabrikkene samt effektiviseringstiltak ved samtlige fabrikker er forventet å redusere variable kostnader med 2-3% per tonn i 2016 i forhold til 2015. Tiltak for å redusere de faste kostnadene fortsetter ved samtlige enheter med sikte på et løpende konsernnivå på NOK 600 millioner per kvartal ved utgangen av 2016. De pågående vekstinitiativene er forventet å bidra kun marginalt til driftsresultatet i år, men vil nå fullt potensial innen 3-4 år.

Vekstprosjekter Golbey

Grunnsteinen for bygging av et biogassanlegg ved fabrikken i Golbey vil bli gjort 13. juli. Prosjektet på Golbey vil bli finansiert lokalt. Anlegget vil bli tilknyttet det biologisk-kjemiske renseanlegget og være dimensjonert til å kunne forbruke hele bioavfallet fra papirproduksjonen. Anlegget forventes å være i full drift i løpet av 2017. Golbey lanserer samtidig nye prosjekter, som vil kombinere synergieffekter fra eksisterende anlegg og industriklyngen, som er utviklet de senere årene.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Rapporteringen av de endelige kvartalstallene vil skje 20. juli kl 07.00 CET. Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil da være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Presse- og investor sammenkomsten på Golbey den 13. juli kl 11.00 vil gjennomføres som planlagt. De planlagte investormøtene i London og New-York må dessverre utsettes til over sommeren.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:  
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659