20 Jul 2016

Norske Skog: God drift, vesentlige nedskrivninger i 2. kvartal

Netto resultatet i andre kvartal var på NOK 229 millioner. En gevinst etter gjeldsombytte på over en milliard kroner i april ble motvirket av vesentlige nedskrivninger av anleggsporteføljen på NOK 1,4 milliarder ved utgangen av kvartalet. Brutto driftsresultat for andre kvartal var på NOK 335 millioner, og er det beste brutto driftsresultat siden tredje kvartal 2012. Norske Skogs egenkapital ved utgangen av kvartalet var på NOK 190 millioner.

Vesentlige nedskrivninger av anleggene

Tidligere revisor EY foreslo i sin revisjonsberetning for 2015 at selskapets anleggsportefølje burde skrives ned med minst NOK 2 milliarder, hvor særlig verdiene i Europa ble ansett å være overvurderte. Konsulentselskapet BCG har i prosessen med revisorskiftet utarbeidet en uavhengig markedsanalyse som i all hovedsak sammenfaller med oppfatningen til Norske Skogs styre og ledelse. BCG rapporten konkluderte med en mindre nedskrivning i Australasia og ingen nedskrivning i Europa.

Selskapet har dog funnet å måtte skrive ned sine anleggsaktiva betydelig grunnet et mer tilbakeskuende perspektiv på marginbildet enn det som hittil har vært lagt til grunn. Dette har vært nødvendig for å få en ny revisor til å påta seg oppdraget etter 2015. De regnskapsmessige effektene av nedskrivningene av anleggene i andre kvartal er på NOK 1,4 milliarder, som fordelte seg med NOK 0,3 milliarder i Europa og NOK 0,9 milliarder i Australasia.  I tillegg har selskapet skrevet ned verdien av minoritetsandelen i Malaysian Newsprint Industries (MNI) med NOK 0,2 milliarder.

Valg av revisor vil skje på en ekstraordinær generalforsamling den 10. august som er fristen Foretaksregisteret har satt for selskapet til å registrere valget av ny revisor. Selskapets styre innstiller på at generalforsamlingen velger BDO som ny revisor.

Driftsutvikling og brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2016 var på NOK 335 millioner, som var en betydelig økning fra NOK 242 millioner i første kvartal 2016, og en betydelig forbedring fra NOK 138 millioner i andre kvartal 2015. Forbedringen skyldes i hovedsak lavere energikostnader. Brutto driftsresultat for første halvår 2016 ble på NOK 577 millioner. Norske Skog har tidligere guidet på et brutto driftsresultat i første halvår på over NOK 500 millioner.

Netto resultat i andre kvartal ble på NOK 229 millioner sammenlignet med negative NOK 578 millioner i andre kvartal 2015.

- Etter en omfattende refinansiering av konsernet, store kostnadsreduksjoner samt betydelig progresjon i nye vekstprosjekter, er konsernet bedre rustet til å møte fremtiden enn på lenge. Bedringen i markedsbalansen etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika de siste årene, vil bidra til at marginbildet vil kunne holde seg på tilsvarende nivå som i første halvår, mens det sesongmessig er høyere salgsvolumer i andre halvår, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 321 millioner sammenlignet med NOK 285 millioner i 1. kvartal 2016. Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på NOK 725 millioner.

Norske Skog har i andre kvartal sluttført en omfattende refinansiering av gjelden, som har utsatt gjennomsnittlig løpetid på eksisterende obligasjoner til 6 år og redusert gjelden betydelig. Netto rentebærende gjeld ble redusert med nærmere NOK 1,7 milliarder fra utgangen av første kvartal, fra NOK 8,0 milliarder til NOK 6,4 milliarder, som følge av gjeldssanering i forbindelse med obligasjonsombytte, effekter av reparasjonsemisjonen og urealiserte (uten kontanteffekter) valutaeffekter. Etter disse transaksjonene er egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal på NOK 190 millioner sammenlignet med negative NOK 154 millioner ved utgangen av første kvartal.

Nøkkeltall, andre kvartal 2016 (NOK millioner)

  Q2 2016 Q1 2016 Q2 2015 2015
Driftsinntekter 2 891 2 980 2 786 11 538
Brutto driftsresultat (EBITDA) 335 242 138 753
Brutto driftsmargin (%) 11.6 8.1 5.0 6.5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 149 52 -53 -14
Restruktureringskostnader -46 - -15 -53
Nedskrivninger -1 238 - - -
Andre gevinster og tap -10 -12 -285 -97
Driftsresultat -1 146 40 -352 -164
Andel resultat tilknyttede selskaper -204 2 -9 -41
Finansposter 1 359 -34 -244 -801
Skatt   220 4 27 -520
Resultat 229 11 -578 -1 526
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 321 285 89 66
Netto rentebærende gjeld 6 353 8 043 7 531 8 523

Markedsutsikter

Markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er gunstig som følge av en lavere fall i etterspørselen enn hva vi har sett de siste årene og kapasitetsstengninger. Avispapirprisene i Storbritannia økte inn i andre halvår, som kan tilskrives en svekkelse av pundet etter Brexit. Det europeiske SC-markedet nyter godt av en sterk dollar samt nedstengning av kapasitet i USA. Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som har en økt betydning for Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser oppmuntrende prisforbedringer.

Lavere energikostnader ved de europeiske fabrikkene samt effektiviseringstiltak ved samtlige fabrikker er forventet å redusere variable kostnader med 2-3% per tonn i 2016 i forhold til 2015. Tiltak for å redusere de faste kostnadene fortsetter ved samtlige enheter med sikte på et løpende konsernnivå på NOK 600 millioner per kvartal ved utgangen av 2016. Salgsvolumene vil være sesongmessig høyere i andre halvår, mens marginene er ventet å være på nivå med første halvår. De pågående vekstinitiativene er forventet å bidra kun marginalt til driftsresultatet i år, men vil nå fullt potensial innen 3-4 år.

Marked og segmenter

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner tonn etter ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 92% i andre kvartal sammenlignet med 95% i første kvartal.

Europa
Driftsinntektene falt fra forrige kvartal som følge av en sterkere norsk krone. Salgsvolum og priser i Europa forholdt seg stabile fra første til andre kvartal. De variable kostnadene per tonn falt som følge av lavere energikostnader i Frankrike og effektiviseringstiltak. Faste kostnader var uendret fra første kvartal. Brutto driftsresultat økte til NOK 260 millioner i kvartalet, fra NOK 182 millioner i første kvartal 2016 som følge av lavere kostnader.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 3% i årets første fem måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen var på 92% i kvartalet (94% i 1. kvartal 2016).

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal, er driftsinntektene redusert som følge av sterkere norsk krone og noe lavere salgsvolum. Salgsprisene holdt seg stabile. De variable kostnadene per tonn i 2. kvartal 2016 var lavere enn i forrige kvartal på grunn av lavere energipriser og effektiviseringstiltak. Faste kostnader var uendret fra første kvartal. Brutto driftsresultat økte fra NOK 75 millioner i første kvartal til NOK 78 millioner i andre kvartal 2016.

Etterspørselen etter avispapir i Australia falt med 9% i de fem første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var på 91% (97% i 1. kvartal 2016).

Oppdatering av nye vekstprosjekter

Biogass Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017.

Trepellets i New Zealand
Nature Flames produksjon av trepellets har nådd en årlig kapasitet på 40 000 tonn. Norske Skog vurderer å utvide produksjonen av pellets, som følge av en betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet. Det gir betydelige miljøgevinster erstatte fossilt brensel med fornybart pellets i de store økonomiene i Sør-Øst Asia.

Mykpapirproduksjon ved Bruck
Mykpapir prosjektet, gjennom en konvertering av avispapirproduksjonsanlegget, har fått tillatelser på plass og gjennomført grunnarbeidet. Norske Skog er for tiden i samtaler med partnere til prosjektet. Oppstart er utsatt fra våren 2017 til utgangen av 2017. Ved ferdigstillelse, vil 125,000 tonn avispapirproduksjon stenges. LWC-produksjonen på 265 000 tonn vil fortsette.

Vekstprosjekter Golbey
Grunnsteinen for bygging av et biogassanlegg ved fabrikken i Golbey ble nedlagt den 13. juli med representanter fra presse, investorer og franske politikere tilstede. Prosjektet på Golbey vil bli finansiert lokalt. Anlegget vil bli tilknyttet det biologisk-kjemiske renseanlegget og være dimensjonert til å kunne forbruke hele bioavfallet fra papirproduksjonen. Anlegget forventes å være i full drift i løpet av 2017. Golbey gjennomfører flere prosjekter, som kombinerer synergieffekter fra eksisterende anlegg og industriklyngen.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q2 2016 Norske Skog kvartalsrapport
Q2 2016 Norske Skog presentation