19 Okt 2016

Norske Skog: Fortsatt god drift

Sterk etterspørsel etter Norske Skogs produkter i alle regioner resulterte i høy kapasitetsutnyttelse og et netto resultat i tredje kvartal på NOK 190 millioner. Dette bekrefter den langsiktige trenden med god drift. Så langt i år er netto resultatet NOK 430 millioner.

Brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2016 var NOK 251 millioner, noe som var en nedgang fra NOK 335 millioner i andre kvartal, og skyldes i hovedsak noe høyere energi og returpapir kostnader samt svekkelse av det britiske pundet. Netto resultat i tredje kvartal ble NOK 190 millioner mot minus NOK 874 millioner i tredje kvartal 2015.

- Til tross for et år med omfattende refinansiering av konsernet, har forretningsenhetene gjennomført store kostnadsreduksjoner og hatt betydelig progresjon i nye vekstprosjekter. Det pågående grønne skiftet i Norske Skog gjør at nye segmenter vil bli mer fremtredende i årene som kommer. En bedret papirmarkedsbalanse bør gi rom for et betydelig løft i salgsprisene fremover, spesielt etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika, kombinert med en utflating i etterspørselen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 115 millioner sammenlignet med NOK 321 millioner i 2. kvartal 2016. Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på NOK 570 millioner. Netto rentebærende gjeld ble redusert med nærmere NOK 0,2 milliarder fra utgangen av andre kvartal, fra NOK 6,4 milliarder til NOK 6,2 milliarder, som følge av tilbakekjøp av obligasjoner og styrking av norske kroner mot samtlige større valutaer. Egenkapitalen var ved utgangen av tredje kvartal på NOK 269 millioner sammenlignet med NOK 190 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2016 (NOK millioner)

  Q3 2016 Q2 2016 Q3 2015 2015
Driftsinntekter 2 918 2 891 2 779 11 538
Brutto driftsresultat (EBITDA) 251 335 163 753
Brutto driftsmargin (%) 8.6 11.6 5.9 6.5
Brutto driftsresultat etter avskrivninger 95 149 -27 -14
Restruktureringskostnader -1 -46 -2 -53
Nedskrivninger - -1 238 - -
Andre gevinster og tap 20 -10 -137 -97
Driftsresultat 114 -1 146 -167 -164
Andel resultat tilknyttede selskaper -3 -204 -7 -41
Finansposter 84 1 359 -782 -801
Skatt -5 220 81 -520
Resultat 190 229 -874 -1 526
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 115 321 2 66
Netto rentebærende gjeld 6 172 6 353 8 377 8 523

Markedsutsikter

Markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er gunstig som følge av utflating i etterspørselen og kapasitetsstengninger. Avispapirmarkedet vil bli strammere i 2017 med betydelige, annonserte nedstengninger i den europeiske kapasiteten, noe som bør gi rom for prisøkninger.

Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som har en økt betydning for Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser oppmuntrende prisforbedringer. De pågående vekstinitiativene er vil bidra marginalt til driftsresultatet neste år, og vil nå fullt potensial innen 3-4 år. Tiltak for å redusere de faste kostnadene fortsetter ved samtlige enheter med sikte på et løpende konsernnivå på NOK 600 millioner per kvartal ved utgangen av 2016.

Den seneste valutautviklingen, spesielt svekkelsen av det britiske pundet, men også kronestyrkingen mot euro, er negativt for Norske Skog. Kombinert med noe høyere energi og returpapirkostnader, vil dette redusere den positive sesongeffekten fra høyere salgsvolum i fjerde kvartal.

Marked og segmenter

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner. Konsernets kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 93% i tredje kvartal sammenlignet med 92% i andre kvartal.

Europa
Driftsinntektene ble redusert fra forrige kvartal med noe lavere salgsvolum og en svekkelse av pundet som følge av Brexit. Salgsprisene holdt seg stabile fra andre til tredje kvartal utenfor Storbritannia, der pundsvekkelsen førte til høyere priser i lokal valuta.

De variable kostnadene økte per tonn som følge av høyere energi og returpapir kostnader. Faste kostnader var uendret fra andre kvartal. Brutto driftsresultat ble redusert i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal som følge av lavere inntekter, kostnadsvekst og redusert bidrag fra Golbey i Frankrike på grunn av vedlikeholdsstopp.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med henholdsvis 3% og 2% i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen var på 92% i kvartalet (92% i 2. kvartal 2016).

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal, er driftsinntektene økt som følge av høyere salgsvolum ved Boyer. Salgsprisene i Australia holdt seg stabile fordi langsiktige kontrakter er en viktig del av virksomheten.

De variable kostnadene økte per tonn som skyldes en relativt høyere andel magasinpapirproduksjon. Faste kostnader var uendret fra andre kvartal. Brutto driftsresultat ble redusert noe fra andre til tredje kvartal fordi økte kostnader motvirket et høyere salgsvolum.

Etterspørselen etter avispapir i Australia falt med 6% i de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var på 97% (91% i 2. kvartal 2016).

Oppdatering av nye vekstprosjekter

Biogass Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Saugbrugs har i tillegg initiert vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose (nanocellulose) og fiberplater.

Vekstprosjekter Golbey
Biogassanlegget ved Golbey er under bygging og forventes å være ferdig i løpet av 2017. Prosjektet på Golbey vil bli finansiert lokalt. Anlegget vil bli tilknyttet det biologisk-kjemiske renseanlegget og være dimensjonert til å kunne forbruke hele bioavfallet fra papirproduksjonen. Golbey gjennomfører flere prosjekter, som kombinerer synergieffekter fra eksisterende anlegg og nærliggende industriklynger.

Hygienepapirproduksjon ved Bruck
Norske Skog er i diskusjoner med partnere for konvertering av avispapirmaskinen ved Bruck i Østerrike til hygienepapirproduksjon. Avispapirproduksjonen på 125,000 tonn vil stenge i slutten av 2017. LWC-produksjonen på 265 000 tonn vil fortsette.

Trepellets i New Zealand
Nature Flames produksjon av trepellets har nådd en årlig kapasitet på 40 000 tonn. Norske Skog vurderer å utvide produksjonen av pellets, som følge av en betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet. Trepellets er et fornybart alternativ til fossilt brensel for de store økonomiene i Sør-Øst Asia.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Fra 1. november 2016 vil Norske Skog presse- og børsmeldinger bare bli publisert på Oslo Børs sine hjemmeside www.newsweb.no. Norske Skogs ticker eller IssuerID er NSG.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Q3 2016 Norske Skog kvartalsrapport
Q3 2016 Norske Skog presentation