Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Høyere kapasitetsutnyttelse i et strammere marked

23 April 2021

Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2021 var NOK 112 millioner, en nedgang fra NOK 146 millioner i fjerde kvartal 2020. Markedene er fortsatt påvirket av de pålagte Covid-19-restriksjonene, men forventes å forbedre seg i løpet av året som et resultat av både allerede gjennomførte, men også nylig annonserte kapasitetsstengninger. Som kunngjort tidligere i dag, har Norske Skogs styre besluttet å investere EUR 100 millioner i å konvertere en avispapirmaskin ved Bruck (Østerrike) til produksjon av resirkulert bølgepapp. Dette er det første steget av to planlagte europeiske konverteringsprosjekter i konsernstrategien om å etablere Norske Skog som en ledende uavhengig europeisk produsent av resirkulert bølgepapp.

- Selv om koronarestriksjonene fortsatt har en negativ innvirkning på virksomheten, er vi forsiktig optimister med tanke på fremtiden. Beslutningen om å konvertere Brucks avispapirmaskin til emballasje vil diversifisere anleggsporteføljen og skape nye langsiktige inntekts- og kontantstrømmer fra slutten av 2022. Andre fiber- og energiprosjekter utvikler seg som planlagt, og vil bidra til en langsiktig, bærekraftig industriell plattform. På grunn av betydelige kapasitetsnedleggelser de siste tolv månedene, forventer vi at markedet for publikasjonspapir vil forbedre seg i løpet av 2021, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 163 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 73 millioner kroner i forrige kvartal, som i hovedsak skyldes en reduksjon arbeidskapitalen knyttet til utbetalt CO2-kompensasjon opptjent i 2020 i Norge.  Driftsresultatet i første kvartal 2021 var på NOK 204 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK  -1 276 millioner i fjerde kvartal 2021. Kvartalet ble positivt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdifastsettelse av energikontrakter i Norge og New Zealand på NOK 199 millioner. Overskuddet i kvartalet var NOK 194 millioner mot et underskudd på -1 363 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK 401 millioner ved utgangen av første kvartal, med en egenkapitalandel på 43%. 

Status prosjekter 
Konverteringen ved Bruck vil introdusere 210 000 tonn konkurransedyktig bølgepappkapasitet for å møte den økende etterspørselen etter fornybar emballasje. Prosjektet har fått finansieringsgarantier fra regionale østerikske banker. Bølgepappproduksjonen vil være 100% basert på returemballasje og vil utnytte damp fra et nytt energiforbrenningsanlegg, som vil starte opp i første halvdel av 2022, noe som vil gjøre Bruck til en kostnadsledende og grønn energiprodusent.

Fabrikken på Skogn har startet testproduksjon av interliner, et emballasjeprodukt, på en av sine tre avispapirmaskiner for leveranser til det asiatiske emballasjemarkedet. Skiftet til internlinerproduksjon medfører  ingen ekstra investeringer. Interliner er et komplementært emballasjeprodukt til den planlagte produksjonen av testliner og flutingprodukter i Bruck og Golbey.

“All ære til vårt kreative ingeniørteam som på kort varsel har klart å produsere interliner på Skogn. Så langt har tilbakemeldinger fra testleveransene vært overveldende positive. Dette vil ikke bare forlenge den forventede levetiden til Skogn-anlegget, men også bli et viktig supplement til vår planlagte emballasjeprodukter. Om få år vil flertallet av våre fabrikker kunne betjene både publikasjonspapir- og emballasjemarkeder på en bærekraftig og lønnsom måte, sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Norske Skog jobber aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Arbeidet med å utvikle CEBINA til et anerkjent kommersielt produkt har fortsatt i kvartalet etter det første kommersielle salget innen epoksyapplikasjoner i fjerde kvartal. Arbeidet med å utvikle biokompositter (CEBICO) viste god fremdrift i kvartalet. Investeringen i en ekstruder på NOK 20-25 millioner muliggjør en omfattende økning i testkapasitet og -kvalitet for potensielle kunder.

Norske Skog er den største aksjonæren i Circa Group, som i mars 2021 ble notert på Euronext Growth Oslo under tickeren CIRCA. Etter emisjonen på rundt NOK 500 millioner, som var en del av børsnoteringen, er Circa fullfinansiert for å utvikle et banebrytende biokjemisk anlegg på 1 000 tonn LGO og Cyrene i Frankrike, som er en del av ReSolute-prosjektet.

Segmentinformasjon 
Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,1 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,8 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. I tillegg produserer Tasman (New Zealand) 0,2 millioner tonn konverteringspapir, og Nature’s Flame (New Zealand) har en trepelletskapasitet på 90 000 tonn.

Europa
Driftsinntektene falt fra forrige kvartal som følge av et svakt publikasjonspapirmarked med lavere salgsvolum og salgspriser, samt endringer i produktsammensetning og geografisk spredning. Variable kostnader per tonn var noe lavere sammenlignet med forrige kvartal. De faste kostnadene var lavere på grunn av lavere lønnskostnader.

I følge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 27% til og med januar sammenlignet med samme periode i 2020. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 22%, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 25%. Kapasitetsutnyttelsen var 88% i kvartalet, opp fra 80% i forrige kvartal.

Australasia 
Driftsinntektene og driftsresultatet falt fra forrige kvartal på grunn av lavere salgsvolum. Variable kostnader per tonn var noe lavere sammenlignet med forrige kvartal. Lønnskostnader var stort sett uendret, men økte per tonn grunnet lavere salgsvolum. I følge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i første kvartal i Australasia med 9% sammenlignet med samme periode i 2020. Kapasitetsutnyttelsen var 79% i perioden, betydelig ned fra 87% i forrige kvartal.

Utsikter 
De betydelige kapasitetsstengningene som ble annonsert i 2020, er gjennomført i første kvartal 2021 og påvirker markedsbalansen positivt gjennom økte driftsmarginer i industrien. I tillegg har den sterke etterspørselen etter emballasje endret noe av produksjonskapasiteten fra publikasjonspapir til interliner og dermed også forbedret markedsbalansen fremover. Ytterligere kapasitetsstengninger er nylig annonsert, og disse forventes å opprettholde og forbedre markedsbalansen positivt gjennom året.

I Nord-Amerika og Asia har salgsprisene økt, som er en pekepinn for prisutviklingen i Europa. Høyere kapasitetsutnyttelse gir grunnlag for prisøkninger og påvirkes videre av betydelige prisøkninger på returpapir og andre innsatsfaktorer. Marginene i bransjen er ikke bærekraftige på dagens nivå, og prisøkningen på innsatsfaktorene nødvendiggjør betydelige salgsprisøkninger i andre halvdel av 2021.

I fjerde kvartal 2020 kunngjorde Norske Skog en strategisk gjennomgang av New Zealand-virksomheten, som dekker både Tasmans industrianlegg og Nature’s Flame pelletsanlegg. Covid-19-restriksjonene i New Zealand har påvirket prosessen, men ambisjonen er fortsatt å annonsere et resultat av gjennomgangen i første halvdel av 2021. Tasmanfabrikken, som nå levererer et ubehandlet papirråstoff til emballasjekunder, har begrenset produksjonen noe grunnet volatile og høye energipriser. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen i energimarkedet på New Zealand, og hvordan dette vil påvirke produksjonen fremover.

Norske Skog fortsetter arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten og gjennomfører nå marginforbedringstiltak på rundt NOK 200-250 millioner årlig. Norske Skog har som mål å ta en endelig investeringsbeslutning om konverteringsprosjektet ved Golbey PM1 i andre kvartal 2021.

Norske Skog Q1 2021 reports collection (pdf, English) 
Norske Skog Q1 2021 webcast 


Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet to papirfabrikker og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.300 ansatte i fem land, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG. 

Presentasjon og kvartalsmateriell 
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon på grunn av covid-19-begrensninger, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no

Norske Skog 
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon: 
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig 
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117 
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:
Investor Relation Manager
Even Lund 
Email: Even.Lund@norskeskog.com 
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo