Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Høyere kostnader, betydelige prisøkninger fremover

16 July 2021

Norske Skogs EBITDA i andre kvartal 2021 var NOK 17 millioner, en nedgang fra NOK 112 millioner i første kvartal 2021. Markedene er i kvartalet fortsatt noe påvirket av de pålagte Covid-19-restriksjonene, men forventes å forbedre seg i løpet av andre halvår som et resultat av betydelige kapasitetsstengninger og forventede salgsprisøkninger. Som tidligere kunngjort, har Norske Skogs styre besluttet å investere EUR 250 millioner i å konvertere en avispapirmaskin ved Golbey (Frankrike) til produksjon av resirkulert emballasje. Dette er det andre steget av to planlagte europeiske konverteringsprosjekter i konsernstrategien om å etablere Norske Skog som en ledende uavhengig europeisk produsent av resirkulert emballasje.

- De betydelige kapasitetsnedleggelser gjennom Covid-19 pandemien har eliminert den store ubalansen i markedene for avis- og magasinpapir. Vi forventer derfor en betydelig prisoppgang i løpet av andre halvår av 2021. Beslutningen om å konvertere en avispapirmaskin ved Golbey til emballasje vil diversifisere anleggsporteføljen og skape nye langsiktige inntekts- og kontantstrømmer fra 2023. Våre andre fiber- og energiprosjekter utvikler seg som planlagt, og vil bidra til en langsiktig, bærekraftig industriell plattform, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK -190 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 163 millioner kroner i forrige kvartal, som i hovedsak skyldes en kombinasjon av lavere salgspriser og høyere energi- og returpapirpriser gjennom kvartalet. Driftsresultatet i andre kvartal 2021 var på NOK -277 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK  204 millioner i fjerde kvartal 2021. Kvartalet var negativt påvirket av restruktureringskostnader, i hovedsak tilknyttet stengningen av Tasmanfabrikken på NOK 160 millioner. Underskuddet i kvartalet var NOK 355 millioner mot et overskudd på NOK 194 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK 779 millioner ved utgangen av andre kvartal, med en egenkapitalandel på 41%.

Status prosjekter 
Den endelige investeringsbeslutningen for konvertering av en avispapirmaskin i  Golbey vil legge til ytterligere 550 000 tonn med konkurransedyktig lav-kostnads- og lav-utslipps resirkulert emballasje kapasitet. Emballasje-produksjonen vil være 100% basert på resirkulert fiber og vil bruke grønn energi generert fra et nytt biomasseanlegg som vil bli bygd på fabrikkområdet i Golbey. I april besluttet styret å konvertere avispapirmaskinen på Bruck til 210 000 tonn resirkulert emballasje. Disse to konverteringene vil medføre at Norske Skogs totale kapasitet for resirkulert emballasje  blir 760 000 tonn i løpet av 2023.

- Emballasje virksomheten vil bli en viktig og betydelig del av Norske Skogs virksomhet fremover. Disse konverteringene vil øke verdien på industriområdene til Bruck og Golbey, og om få år vil flertallet av våre fabrikker kunne betjene både publikasjonspapir- og emballasjemarkeder på en bærekraftig og lønnsom måte, sier Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Fabrikken på Skogn har startet testproduksjon av interliner, et emballasjepapirprodukt, på en av sine tre avispapirmaskiner for leveranser til det asiatiske emballasjemarkedet. Skiftet til produksjon av interliner medfører  ingen ekstra investeringer. Interliner er et komplementært emballasjepapirprodukt til den planlagte produksjonen av testliner og flutingprodukter i Bruck og Golbey.

Norske Skog jobber aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Arbeidet med å utvikle CEBINA til et anerkjent kommersielt produkt har fortsatt i kvartalet. Arbeidet med å utvikle biokompositter (CEBICO) viste god fremdrift i kvartalet. Investeringen i en ekstruder på NOK 20-25 millioner muliggjør en omfattende økning i testkapasitet og -kvalitet for potensielle kunder.

Norske Skog Skogn har utvidet sitt partnerskap med Ocean GeoLoop for å utvikle, teste og kommersialisere deres svært lovende karbonfangst, -lagring og -bruk (CCS / CCU) teknologiløsninger, der også Ocean GeoLoop har sendt inn en EU Grønn Plattform søknad. Gjennom partnerskapet med Ocean GeoLoop på Skogn og Borg CO2 på Saugbrugs, har Norske Skog som mål å utnytte mulighetene til å bli CO2 netto negative, samt å utforske økonomisk levedyktige metoder for bruk av biogent CO2.

Segmentinformasjon 
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 2,1 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,8 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. I tillegg har Nature’s Flame (New Zealand) en trepelletskapasitet på 90 000 tonn.

Europa
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal som følge av høyere salgsvolum kombinert med en svak økning i salgspriser, som skyldes et strammere marked for publikasjonspapir i kvartalet, samt endringer i produktsammensetning og geografisk spredning. Variable kostnader per tonn økte i kvartalet som i hovedsak skyldes høyere energi og returpapir kostnader. De faste kostnadene var noe høyere på grunn av høyere leveranser.

I følge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 16% til og med april sammenlignet med samme periode i 2020. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 5%, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 11%. Kapasitetsutnyttelsen var 85% i kvartalet, ned fra 88% i forrige kvartal. Generelt sett har etterspørselen etter våre hovedprodukter blitt bedre i andre kvartal.

Australasia 
Driftsinntektene og driftsresultatet var på linje med forrige kvartal, hvor salgsprisøkninger ble motvirket av reduserte salgsvolumer. Variable kostnader per tonn var noe lavere sammenlignet med forrige kvartal, som følge av lavere eksportvolumer. Lønnskostnader var stort sett uendret, men økte per tonn grunnet lavere salgsvolum. I følge offisiell handelsstatistikk økte etterspørselen etter avispapir i andre kvartal i Australasia med 21% sammenlignet med samme periode i 2020. Kapasitetsutnyttelsen var 69% i perioden, betydelig ned fra 79% i forrige kvartal på grunn av redusert produksjon, som følge av høye og volatile energipriser. Beslutningen om å stenge Tasman-fabrikken den 30. juni, etter 66 år med produksjon, adresserer den store ubalansen mellom produksjonskapasitet for avispapir og etterspørsel fra kunder i den australasiatiske regionen. Salget av Tasman forventes å være gjennomført i løpet av andre halvår av 2021 med en forventet netto positiv kontanteffekt på rundt NZD 20 millioner.

Utsikter
De betydelige kapasitetsnedleggelsene som ble gjennomført i andre kvartal 2021 og de ytterligere kapasitetsnedleggelsene som ble kunngjort i andre kvartal 2021, fortsetter å påvirke markedsbalansen positivt inn i andre halvdel av 2021. Bransjens kapasitetsutnyttelse forventes å øke gjennom resten av 2021 og inn i 2022.

I tillegg har den store etterspørselen etter papirkvaliteter brukt som emballasje skiftet noe av publikasjonspapirproduksjonen til interliner og bidratt til en forbedret markedsbalanse i de kommende periodene. Nedleggelser og høy kapasitetsutnyttelse kombinert med økte returpapirpriser og andre innsatsfaktorer, har ført til betydelige prisøkninger fra 1. juli 2021 for alle gruppens produkter i både Australasia og Europa. Marginene i bransjen i kvartalet er ikke bærekraftig på dagens nivå, og økte kostnader på innsatsfaktorene påvirker til betydelige prisøkninger i andre halvår av 2021.

Norske Skog fortsetter arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten og gjennomfører nå  marginforbedringstiltak på rundt NOK 200-250 millioner årlig. Med de endelige investeringsbeslutningene vedrørende konverteringsprosjektene i Bruck og Golbey i løpet av andre kvartal 2021, vil Norske Skog fortsette å utvikle prosjektene og markedsarbeidet i samsvar med vedtatte planer. Norske Skog vil også fokusere på å utvikle de nye forretningsmulighetene for nanocelluloseprodukter fra CEBINA og biokompositter fra CEBICO. Oppstart av pilotproduksjon av CEBICO vil være i fjerde kvartal 2021 med leveranser av større testvolum til potensielle kunder. Norske Skog vil også fortsette arbeidet med miljørelaterte prosesser, som reduksjon i CO2-utslipp og utvikling av teknologi i samarbeid med blant annet Ocean GeoLoop og Borg CO2.

 

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia og et trepelletsanlegg på New-Zealand. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.150 ansatte i fem land, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG. 
 

Presentasjon og kvartalsmateriell 
Se og last ned komplett Q2 2021 rapport her

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                
Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

 

Norske Skog finansmarkedet: 
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo