Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Norske Skog Saugbrugs og Bergene Holm reduserer utslipp ved å gå fra trailer til tog

08 June 2021

Transporten av tømmer og flis mellom Larvik og Norske Skog Saugbrugs i Halden har lenge foregått ved bruk av lastebiler. Nå tar Norske Skog i bruk tog på strekningen, som reduserer CO2-utslippene fra transport betydelig. 

Toglinjen skal transportere tømmer og flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Transporten østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød. 

- Norske Skog Saugbrugs arbeider aktivt for å effektivisere varestrømmene ut og inn av fabrikken samtidig som vi har satt høye bærekraftsmål. Vi vil med jernbanefrakten av flis fra Larvik til Halden fjerne 800 trailerlass fra veiene. Dette er et godt trafikksikkerhetsgrep, men vil også være en glimrende miljøforbedring da utslipp av CO2 reduseres, forteller Kjell Arve Kure, administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs.

Takke være Norske Skogs strategi med å flytte transport fra vei til bane vil selskapet ved enden av 2021 totalt årlig sette 7 500 færre vogntog på norske veier sammenlignet med i 2015. Etter innføring av alle transporttiltak, vil Norske Skog Saugbrugs samlet sett ha redusert CO2-utslippene for inngående rundvirkes- og flislogistikk med drøyt 25 prosent. 

- Bergene Holm frakter 7-800 vogntog fra fabrikken i Larvik til Norske Skog Saugbrugs. Å benytte togpendelen mellom foreslått terminal i Larvik og til Halden vil gi en miljøriktig og effektiv transport mellom brukene. Dagens terminal i Skien er ikke en hensiktsmessig eller miljøeffektiv plassering for Bergene Holm da den ligger i feil geografisk retning og økte transportavstander og kostnader gir negativt miljøregnskap. Togpendelen vil også bidra til å sikre råstofforsyningen til sagbruket i Larvik ved at det kan ta sagtømmer på retur, sier Erland Løkken, administrerende direktør ved i Bergene Holm.  

Norske Skogs overgang fra vei til bane har allerede startet, muliggjort av tidligere gjennomført ombygging for å øke kapasiteten for mottak av industriflis i Halden.  Togtransporten fra Amundrød til Norske Skog Saugbrugs rullet i gang allerede 20. november 2020, men krever ytterliggere tiltak for å redusere transportkostnader. Det viktigste tiltaket er å flytte laste- og lossestasjon fra Borgestad til Larvik Havn. Dette har Larvik Havn har søkt Larvik kommune om tillatelse til å gjøre. Kommunens behandling av søknaden ferdigstilles med møter i formannskapet og kommunestyret, henholdsvis 9. og 16. juni. 

Utover lavere klimagassutslipp vil trafikksikkerheten også nyte godt av Norske Skogs grep med å fjerne tusenvis av trailere fra veiene. Lokalt vil tiltakene dessuten bidra til redusert svevestøv og mindre utslipp av eksos i steder som Oslo og Halden. 

Om Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Saugbrugs har 400 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,0 mill nm3 biogass.

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Bergene Holm media: 
Kommunikasjonsdirektør
Tone Bente Bergene Holm
tonebente@bergeneholm.no
Mob: +47 982 50 305 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo