Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Betydelig fremdrift i grønne vekstprosjekter

04 February 2021

Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2020 var NOK 146 millioner, en økning fra NOK 73 millioner i tredje kvartal 2020, som et resultat av økt salgsvolum og gunstig kostnadsutvikling. Til tross for noen forbedringer har ikke markedene kommet tilbake til nivåer før covid-19. De nye grønne vekstprosjektene, som emballasje- og energiprosjektene ved Bruck og Golbey, og fiberprosjekter ved andre enheter, har hatt betydelig fremdrift i fjerde kvartal.

- Selv om koronarestriksjonene har hatt en alvorlig negativ innvirkning på virksomheten, har vi både stabilisert vår publikasjonspapirvirksomhet, og fortsatt utviklingen med de grønne vekstprosjektene. For å sikre fremtidig lønnsomhet, har vi tilpasset vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene i lys av covid-19. Hver fabrikk  identifiserer nå nye industrielle alternativer for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling ved industrianleggene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 73 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 115 millioner kroner i forrige kvartal, som hovedsakelig skyldes en reduksjon i varelagrene samt opptjent CO2-kompensasjon, som utbetales i 2021. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2020 var på NOK -1 276 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK  -31 millioner i tredje kvartal 2020. Kvartalet var i betydelige grad påvirket av endringer uten kontanteffekter i regnskapsføringen av energikontrakter på NOK 1 129 millioner, nedskrivninger av anleggene ved Boyer, Saugbrugs og Skogn på NOK 258 millioner.

Underskuddet i kvartalet var NOK -1 363 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK -89 millioner kroner i forrige kvartal. For hele 2020 hadde Norske Skog et nettotap på cirka NOK –1 884 millioner, som ble påvirket av de samme ovenstående postene. Netto rentebærende gjeld var NOK 725 millioner ved utgangen av året, med en egenkapitalandel på 41%.  På grunn av selskapets pågående strategiske utvikling, har styret besluttet å ikke foreslå overfor generalforsamlingen utbytte for 2020.

Status prosjekter 
Norske Skog planlegger å bli en ledende europeisk produsent av resirkulert bølgepapp ved å konvertere to avispapirmaskiner, en på Bruck og en på Golbey. Konverteringene vil introdusere 765 000 tonn med konkurransedyktig bølgepappkapasitet for å møte den økende etterspørselen etter fornybar emballasje. Detaljplanlegging for emballasjeprosjektene i Østerrike og Frankrike er i rute for endelige investeringsbeslutninger i første halvdel av 2021. Etter konverteringen vil begge fabrikkene få tilgang til miljøvennlig energi og redusere karbonfotavtrykket til å bli blant de laveste i bransjen. Investeringen på EUR 350 millioner er planlagt finansiert med gjeld, delvis garantert av eksportkredittgarantiinstitutteter, og kontantbeholdning. Byggingen av det 50 MW fornybare energiavfallsanlegget i Østerrike følger opprinnelig plan, oppstart er forventet i første halvår av 2022.

Norske Skog jobber aktivt for å utnytte vår bransjekompetanse til å utvikle verdier knyttet til våre fabrikkanlegg. Norske Skog avviklet avispapirproduksjonen ved Tasmanfabrikken på New Zealand i slutten av fjerde kvartal, og leverer nå etter en maskinkonvertering, et ubehandlet papirråstoff til emballasjekunder i Asia. Skogen på Tasmania ble solgt i juni, der Boyer nå har inngått en langsiktig avtale om virkesleveranser med de nye eierne. I New Zealand har økningen i produksjonskapasiteten til 90 000 tonn pellets i starten av 2020 vært svært vellykket.

Norske Skog er også den største aksjonæren i Circa, som  nylig mottok EUR 11,6 millioner i EU-støtte for produksjon av 1000 tonn med første-av-sitt-slag biokjemikalier i Frankrike. Circa Group vurderer en børsnotering på Euronext Growth i Oslo i løpet av første kvartal 2021 for å skaffe tilstrekkelig kapital for bygging av produksjonsanlegg og fortsette markedsintroduksjonen av biokjemikalier. 

Etter omfattende markedsføringsarbeide selges nå CEBINAs produkter til flere eksterne kunder i Norge og internasjonalt. CEBINA er et naturlig produkt av fibrillert cellulose fra Norske Skog Saugbrugs, som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer.

- Vi har satt nye bærekraftsmål for hele konsernet. Alle våre nye grønne vekstprosjekter vil være i tråd med en ambisjon om å levere karbonnøytrale produkter senest i 2050. Våre store konverterings- og energiprosjekter i Bruck og Golbey fremskrider både teknisk og økonomisk som planlagt. Vi har også levert konkurransedyktige og vellykkede nanocelluloseprodukter til markedet. Nå er vi inne i en prosess for å gjennomgå og utvikle salgsorganisasjonen for at den skal gjenspeile vår fremtidige produktportefølje, sier Sven Ombudstvedt.

Segmentinformasjon 
Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,1 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,8 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,3 millioner tonn.

Europa
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal på grunn av høyere salgsvolum. Salgsprisene falt noe i kvartalet. Variabel kostnad per tonn falt i kvartalet på grunn av lavere pris på fiber, returpapir og energi. Faste kostnader var lavere grunnet lavere lønnsutgifter. I følge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 22% til og med november sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 13%, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 22%. Kapasitetsutnyttelsen var 80% i kvartalet, opp fra 72% i forrige kvartal.

Australasia
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal på grunn av økt salgsvolum men med noe lavere salgspriser enn i forrige kvartal. Variable kostnader per tonn var noe lavere sammenlignet med forrige kvartal. Faste kostnader var høyere og skyldes mindre statlig coronakompensasjon til å dekke ansattes lønnsutgifter. Ifølge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 22% i 2020 sammenlignet med 2019. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 26%. Kapasitetsutnyttelsen var 87% i perioden, opp fra 69% i forrige kvartal.

Utsikter 
Selv om publikasjonsmarkedet har gjenerobret noen av de tapte salgsvolumene under covid-19-restriksjonene i april og mai 2020, er markedet fortsatt usikkert og ubalansert. De nåværende covid-19-restriksjonene i Europa gir usikkerhet for den kortsiktige markedsutviklingen. De betydelige kapasitetsnedleggelsene, som ble kunngjort i 2020, og som hovedsakelig ble gjennomført innen årsskiftet, forventes å påvirke markedsbalansen positivt fra andre halvdel av 2021.

I Europa vil prisbildet forbli utfordrende i første halvår av 2021. I Nord-Amerika og Asia er salgsprisøkninger for første halvår av 2021 kunngjort. Tradisjonelt har dette vært ledende indikatorer for prisutviklingen i Europa.

I fjerde kvartal 2020 kunngjorde Norske Skog en strategisk gjennomgang av New Zealand-virksomheten. Norske Skog har fått betydelig oppmerksomhet fra potensielle investorer for både Tasman fabrikken og Nature's Flames pelletsanlegg. Ambisjonen er å avslutte disse prosessene i første halvdel av 2021.

Omstillingen av Tasmanfabrikken til andre papirtyper forventes å bedre den australske publikasjonspapirmarkedsbalansen, da Boyer vil være den eneste produsenten av publikasjonspapir i regionen. Boyer vil hovedsakelig levere til Australia og New Zealand, og dermed redusere eksponeringen mot eksportmarkeder med lavere marginer.

Norske Skog vil fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten og har igangsatt marginforbedrende programmer i hele konsernet på cirka NOK 200-250 millioner, som består av annonserte kapasitetsstengninger, effektivitetsinvesteringer og kostnadsreduksjonsprogrammer. Norske Skog har som mål å ta en endelig investeringsbeslutning om emballasjeprosjektene i første halvår av 2021.

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet to papirfabrikker og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.300 ansatte i fem land, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG. 

Presentasjon og kvartalsmateriell 
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon på grunn av covid-19-begrensninger, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no

Se webcast Q4 2020  
Norske Skog ASA - Quarterly Report Q4 2020 (pdf)


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon: 
Norske Skog media:

Kommunikasjonsdirektør                                                                                                
Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:  
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo