24 Apr 2008

Valutaforhold m.v. i regnskapet for 1. kvartal 2008

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2008 skjer torsdag 8. mai kl. 8. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter mandag 28. april.
 
Underliggende driftsresultat i 1. kvartal 2008
Som tidligere meddelt, er resultatet i 1. kvartal 2008 betydelig svakere enn i 4. kvartal 2007. Hovedårsakene er lavere priser for avispapir i Europa, økte priser på returpapir i Asia, økte tømmerpriser både i Europa og i Sør-Amerika og høye energikostnader på New Zealand og i Brasil. Innenfor magasinpapir i Europa og avispapir i Kina er det gjennomført prisøkninger.
 
Stopp av Pisa PM 2-prosjektet
Netto kostnad etter fradrag for valutasikring i forbindelse med stopp av prosjektet er estimert til USD 107 millioner mot tidligere kommunisert USD 82 millioner. Økningen skyldes i stor grad endret vurdering av skatteeffekter. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom estimerte kostnader ved utgangen av 1. kvartal 2008 og det som tidligere er kommunisert.
 
Tidligere estimat, Mill. USD
Ny beregning, Mill. USD
Ny beregning, Mill. NOK
Termineringskostnader
Nedskrivninger
Sum, medtatt i driftsresultat IFRS
 
 
125
66
64
130
346
319
665
Skattekostnad
-17
1
5
Gevinst valutasikring
-26
-24
-128
Netto kostnad
82
107
542
 
Termineringskostnader på NOK 346 millioner er medtatt under "Andre gevinster og tap" i resultatregnskapet og påvirker ikke det underliggende driftsresultatet.
 
Andre spesielle poster som ikke er medtatt i underliggende driftsresultat
Det er totalt inntektsført rundt NOK 1 milliard i verdiøkning på kraftkontrakter og innebygde derivater. Det er videre inntektsført NOK 60 millioner i gevinst ved salg av et havneområde på New Zealand, med kontantinnbetaling på rundt NOK 100 millioner.
 
Det er satt av NOK 200 millioner i forbindelse med nedbemanning ved hovedkontoret og ved tre papirmaskiner som skal stenges. Tidligere anslag var NOK 220 millioner. Nedskrivning av restverdier på de tre papirmaskinene er gjort med rundt NOK 940 millioner. Tidligere anslag var NOK 1,1 milliard.
 
Valutaforhold
Totale valutagevinster, medtatt under finansposter i resultatregnskapet, utgjør rundt NOK 170 millioner. Rundt NOK 150 millioner av dette er realiserte gevinster på sikring av kontantstrøm og vil bli medtatt i resultatbegrepet "underliggende driftsresultat".
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 80,7 i 1. kvartal 2008 mot 82,3 i 4. kvartal 2007 og 88,5 i 1. kvartal 2007. Indeksen starter 01.01.2002.
 
Segmentrapportering
Fra og med 2008 er det opprettet et eget segment for energi, og presentasjon av handel mellom segmentene internt i konsernet er endret. Dette har en viss betydning for driftsresultatene i de fleste segmentene, og for sammenligningens skyld vil det bli laget omarbeidede segment-tall for de enkelte kvartalene i 2007. Disse publiseres 8. mai i forbindelse med regnskapet for 1. kvartal, men representerer ikke vesentlige endringer sammenlignet med det som tidligere er publisert.
 
Oxenøen, 24.04.2008
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations