23 Jul 2008

Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2008

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2008 skjer torsdag 7. august kl. 8. Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl. 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmesider www.norskeskog.com.
 
"Silent period" i forkant av publiseringen starter fredag 25. juli.
 
Resultatbegrep
"Underliggende driftsresultat" (som var konsernets driftsresultat korrigert med realiserte gevinster eller tap fra valutasikring) er tatt bort fra og med 2. kvartal. De resultatbegrepene som brukes både for konsern og enkeltsegmenter er 1) Brutto driftsresultat (EBITDA), 2) Brutto driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) og 3) Driftsresultat (EBIT under IFRS).
 
Spesielle poster som ikke er medtatt i brutto driftsresultat før og etter avskrivninger
I 2. kvartal er det kostnadsført ytterligere NOK 51 millioner i forbindelse med stopp av Pisa PM 2-prosjektet. Dette består av NOK 17 millioner i nedskrivninger og NOK 34 millioner i antatte termineringskostnader. Beløpene er medtatt i driftsresultat under IFRS.
 
Det er totalt inntektsført rundt NOK 1,3 milliard i verdiøkning på kraftkontrakter og innebygde derivater. Beløpet er medtatt i driftsresultatet under IFRS.
 
Valutaforhold
Det har ikke vært store valutabevegelser gjennom 2. kvartal, og det er derfor bare små valutaeffekter som er medtatt under finansposter i resultatregnskapet. Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 79,1 i 2. kvartal 2008 mot 80,7 i 1. kvartal 2008. Pr. 30.06.2008 var indeksverdien 80,2 mot 79,1 pr. 31.03.2008. Indeksen starter 01.01.2002.
 
Oxenøen, 23.07.2008
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations