Go to content
We create green value

Fortsatt sterkt resultat tross svakere markeder

27/04/2023

Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2023 var NOK 675 millioner, en nedgang fra NOK 1 083 millioner i fjerde kvartal 2022.

EBITDA i første kvartal ble påvirket av lavere salgsvolum og noe lavere salgspriser for publikasjonspapir enn i fjerde kvartal 2022. Svakere marked for publikasjonspapir resulterte i økt ferdigvarelager og noen markedsstopper med salg av overskuddsenergi til lavere energipriser enn i fjerde kvartal 2022. Norske Skog Bruck hadde en vellykket produksjonsoppstart av resirkulert emballasjepapir på slutten av første kvartal. Konverteringsprosjektet for emballasje ved Norske Skog Golbey utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan.

"All ære går til hele Bruck-teamet for den vellykkede produksjonsoppstarten av emballasjepapir i kvartalet. Mest imponerende, til tross for den turbulente europeiske, økonomiske utviklingen de siste tre årene, har konverteringsprosjektet ved Bruck blitt gjennomført som forutsatt i budsjett- og tidsplanene. Vi forventer regelmessige leveranser av emballasjepapir til våre kunder fra slutten av andre kvartal etterfulgt av ordinær produksjonsoptimalisering og standard produkttesting hos nye kunder. Til tross for et svakere marked for publikasjonspapir med lavere salgspriser og produksjonsvolum, har vi levert et solid kvartal, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 430 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 745 millioner i forrige kvartal, og var negativt påvirket av lavere EBITDA og endringer i arbeidskapitalen på NOK 188 millioner, hovedsakelig knyttet til økt ferdigvarelager. Driftsresultatet i første kvartal 2023 var NOK 85 millioner sammenlignet med driftsresultatet i fjerde kvartal 2022 på NOK 944 millioner. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 474 millioner. Underskudd etter skatt ble NOK 181 millioner i kvartalet sammenlignet med et resultat på NOK 1 065 millioner i forrige kvartal. Underskuddet ble negativt påvirket av urealiserte valutatap på eurogjeld med NOK 189 millioner. Generalforsamlingen den 20. april vedtok å gi styret en fullmakt til å utbetale opp til NOK 5,00 per aksje i utbytte. En utbyttebetaling er avhengig av samtykke fra enkelte långivere om unntak fra bestemmelsene i de aktuelle låneavtalene, som begrenser adgang til utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Netto rentebærende gjeld var NOK 1 305 millioner kroner ved årsskiftet, med en egenkapitalandel på 42%. 

Status prosjekter
Norske Skog Bruck hadde en vellykket produksjonsoppstart av resirkulerte emballasjepapir på PM3 på slutten av første kvartal. Ved Norske Skog Golbey ble avispapirmaskinen (PM1) stengt i fjerde kvartal 2022 for konvertering til produksjon av resirkulert emballasje, som medførte salg av overskuddsenergi. Tidsplan og totalbudsjett er i tråd med forutsetningene i ombyggingsprosjektet, med forventet oppstart i fjerde kvartal 2023.

Konvertering av avispapirmaskiner ved Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey vil gi  760 000 tonn med konkurransedyktig og lavutslipps emballasjekapasitet. Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke grønn energi generert fra forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra biomasseanlegg under konstruksjon på fabrikkområdet i Golbey (Green Valley Energie). 

«Vi er svært tilfredse med å ha fullført ombyggingen av Bruck-fabrikken til emballasjepapirproduksjon basert på egenprodusert energi. Vi er dedikerte til å betjene våre kunder med et bredt spekter av publikasjons- og emballasjepapir i tillegg til andre bioprodukter,» sier Ombudstvedt.

Energiforbrenningsanlegget i Bruck har vært i drift siden andre kvartal i 2022 til rundt 80 % av designkapasiteten. Norske Skog Bruck og Valmet, som er hovedleverandøren, har i løpet av første kvartal 2023 gjennomført modifikasjons- og optimaliseringsarbeider, som har muliggjort energianlegget for full designkapasitet. Norske Skog Bruck vil med dette energianlegget redusere gassforbruket og CO2-utslippene betydelig. 

Byggingen av det fornybare energianlegget på industriområdet til Golbey utvikler seg som opprinnelige planlagt. Biomasseanlegget vil produsere rundt 200 GWh i elektrisitet og rundt 700 GWh i fornybar damp, og dermed gi 210 000 tonn i CO2-besparelser per år. Green Valley Energie (GVE) er et joint venture der Norske Skog Golbey har en 10% eierandel. Bioenergianlegget vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder, og vil skjerme Golbey noe fra volatile energimarkeder.

Norske Skog Skogn er i en tidligfase for å bygge en ny termomekanisk masse (TMP)-linje til NOK 230 millioner, som vil erstatte dyrt returpapir med fersk fiber og med forventet oppstart i første halvår av 2024. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader , og i tillegg redusere Nox, fossilt CO2-utslipp og avfall til deponi.

Norske Skog jobber aktivt for å realisere verdier fra sine industristeder basert på eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Både biokomposittproduktet CEBICO, og det mikrofibrillære celluloseproduktet CEBINA, som produseres ved Norske Skog Saugbrugs, mottar oppløftende tilbakemeldinger fra kunder som med suksess har testet disse produktene i ulike prosesser og materialer. Norske Skog er pro-aktive i arbeidet med å redusere CO2-utslippene og har som mål å bli CO2 netto negativ eller klimapositiv. Norske Skog vil utforske økonomiske, bærekraftige modeller for bruk av biogent CO2, enten alene eller sammen med partnere.

Drift
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,7 millioner tonn etter stengningen av Golbey PM1. I Europa er konsernets kapasitet 1,4 millioner tonn, mens i Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Bruck (PM3) startet produksjon av resirkulert emballasjepapir på slutten av første kvartal, mens Golbey (PM1) starter i slutten av fjerde kvartal 2023. Etter igangskjøringsperioden av Bruck (PM3) og Golbey (PM1) i løpet av fjerde kvartal  2023, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir. Norske Skog har en rekke pågående bioprodukt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.

Lavere salgspriser og salgsvolum for publikasjonspapir i første kvartal ble noe motvirket av lavere variable kostnader. Imidlertid økte konsernets gjennomsnittlige salgspris per tonn i forhold til forrige kvartal som følge av en lavere andel lavere priset avispapir enn høyere priset SC og LWC-papirkvaliteter. Inntektene fra salg av overskuddskraft på Golbey, som skyldes stans av PM1 for konvertering til emballasjepapirkvaliteter, var lavere enn fjerde kvartal 2022 på grunn av lavere energimarkedspriser i kvartalet.

Salgsprisnedgangen skyldes fall i etterspørselen etter publikasjonspapir og lavere energipriser. Variabel kostnad per tonn økte noe i kvartalet med høyere distribusjon og materialkostnad per tonn, men dette ble noe motvirket av lavere kostnader for returpapir per tonn. Faste kostnader per tonn økte noe på grunn av lavere leverte volumer. Konsernets kapasitetsutnyttelse var 78% i kvartalet, henholdsvis 77% i Europa og 83% i Australasia. Svakere etterspørsel etter publikasjonspapir forårsaket noen driftsstanser i kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsen.

Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 21% til og med februar sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter superkalfjerdert magasinpapir (SC) falt med rundt 27%, og LWC magasinpapir falt med rundt 30% til og med februar sammenlignet med samme periode ifjor. I følge offisiell australsk handelsstatistikk økte etterspørselen etter avispapir og LWC med henholdsvis 5% og 16% til og med februar sammenlignet med samme periode i fjor. Produksjon av emballasjepapir forventes å oppnå rundt 60-70 % kapasitetsutnyttelse i første driftsår, med full kapasitetsutnyttelse i løpet av det tredje driftsåret.

Utsikter
Utviklingen i den globale økonomien er av vital betydning for forbruket, og vil påvirke treforedlingsindustrien, og dermed Norske Skogs virksomheter. 
 
Det er fortsatt noe usikkerhet rundt hvordan den globale økonomien vil utvikle seg i 2023, spesielt i råvare- og energimarkedene. Råvare- og energiprisene er under rekordnivåene for 2022, men er fortsatt langt over historiske gjennomsnittsnivåer. Nedgangen i energipriser og redusert etterspørsel etter publikasjons- og emballasjepapir har ført til lavere salgspriser. Det forventes at kostnadsutviklingen og papiretterspørselen vil påvirke papirsalgsprisene i Europa. Den reduserte etterspørselen etter publikasjonspapir har initiert ytterligere kunngjøringer om kapasitetsstengninger i industrien for å forbedre ubalansen i etterspørsel og tilbud etter publikasjonspapir.
 
Norske Skogs europeiske virksomhet er konkurransedyktig på kostnader. Konsernet vil midlertidig tilpasse produksjonen etter kundenes behov. Samtidig vil Norske Skog fortsette å utvikle industristedene, inkludert ytterligere ombygginger og nye initiativ innen fornybar energi og bioprodukter.
 

Presentasjon og kvartalsmateriell 
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

 
 
Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:                                                                                                
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117
 
Norske Skog finansmarkedet:  
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

 

 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo