Go to content
We create green value

Fortsatt vekst i utfordrende emballasjemarkeder

20/10/2023

Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2023 var NOK 327 millioner, en nedgang fra NOK 380 millioner i andre kvartal 2023. Hovedårsaken til lavere EBITDA i tredje kvartal var lavere salgspriser for publikasjonspapir. Kontantstrøm fra driften var NOK 173 millioner i kvartalet. Leveransene av emballasjepapir økte som forutsatt i opptrappingsplanene, samtidig fikk Norske Skog Bruck gode tilbakemeldinger på kvaliteten fra kundene. Den norske regjeringen foreslo å øke kvoteprisgulvet for å motta CO2-kompensasjon.

«Vi er svært fornøyde med de positive tilbakemeldingene fra våre emballasjekunder, og at vi er god rute til å bli en av de ledende uavhengige leverandører av resirkulert emballasjepapir i Europa. Samtidig manøvrerer vi våre fabrikker til å være så kostnadseffektive som mulig. Innen utgangen av fjerde kvartal vil Saugbrugs PM5 i tillegg til PM4 produsere og levere kvalitets SC-magasinpapir til våre kunder,» sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 173 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 353 millioner i forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere EBITDA, forsikringskompensasjon og økt arbeidskapital. Driftsresultatet i tredje kvartal 2023 var NOK 36 millioner sammenlignet med driftsresultatet i andre kvartal 2023 på NOK 146 millioner. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 131 millioner. Overskuddet i kvartalet ble NOK 134 millioner mot NOK 45 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld økte fra NOK 1 746 til 2 662 millioner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig gjeld knyttet til emballasjekonverteringen ved Norske Skog Golbey og tilbakekjøp av egne aksjer. Egenkapitalandelen var uendret på 42 %.

Drift
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,5 millioner tonn etter den midlertidige stengningen av Saugbrugs PM6, med 1,2 millioner tonn i Europa og 0,3 millioner tonn i Australia. Bruck (PM3) startet produksjon av resirkulert emballasjepapir i slutten av første kvartal, mens Golbey (PM1) vil starte i slutten av andre kvartal 2024. Etter igangskjøringsperioden av Bruck og Golbey, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir. 

Ifølge Euro Graph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 22% til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter magasinpapir fra henholdsvis SC og LWC falt med rundt 27% og rundt 28% til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. I følge PPPCs australske handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir og LWC med henholdsvis 15% og 14% til og med august 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Publikasjonspapir
Lavere salgspriser og leveranser av publikasjonspapir reduserte driftsinntektene sammenlignet med forrige periode. Salgsprisnedgangen ble påvirket av svakere etterspørsel og markedsubalanse for publikasjonspapir. Den norske regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 foreslått å øke kvoteprisgulvet for CO2-kompensasjon, noe som reduserer den årlige kompensasjonen med om lag NOK 100 millioner. Dette reduserer EBITDA-resultatet i tredje kvartal med om lag NOK 80 millioner, men hvor NOK 55 millioner gjelder en reversering av CO2-kompensasjon bokført i første halvår 2023. I tredje kvartal bokførte Norske Skog driftsavbrudds- og tingskadeforsikring på henholdsvis NOK 135 og 67 millioner.

Variable kostnader per tonn gikk ned i kvartalet, hovedsakelig på grunn av lavere kraftpriser i Norge og ekstra høye materialkostnader i andre kvartal som følge av lagernedbygging. Faste kostnader per tonn økte på grunn av høyere driftskostnader ved Saugbrugs PM6, som vil bli dekket av forsikringer. Kapasitetsutnyttelse for konsernet var 89% i kvartalet, henholdsvis 87% i Europa og 97% i Australasia. Saugbrugs PM6 er ikke medregnet i kapasitetstallene etter 27. april. Svakere etterspørsel etter publikasjonspapir resulterte i noe driftstilpasninger gjennom kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsen i Europa.

Emballasjepapir
Pakkepapirmaskinen på Bruck forventes å kjøre med 60-70 % kapasitetsutnyttelse det første driftsåret og vil nå full utnyttelse i løpet av det tredje produksjonsåret. Driftsinntektene for tredje kvartal består av salgsinntekter fra produktleveranser og inntekter fra avfallsleveranser til energianlegget, som var mindre enn de variable- og faste kostnadene i perioden.

Status prosjekter
Jeg ønsker at Norske Skog skal styrke sin posisjon som et av de ledende europeiske treforedlingsbedriftene. Vår strategi er å forbedre konkurranseevnen til de eksisterende papirmaskinene, bli en ledende aktør innen emballasjemarkedet i Europa, og utvikle nye inntektstrømmer innen treforedling,» sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog Golbey konverteringsprosjekter
Ved Norske Skog Golbey gjennomføres ombyggingen av avispapirmaskinen (PM1) til produksjon av resirkulert emballasjepapir med fullt trykk. Forventet oppstart er i slutten av andre kvartal 2024 på grunn av reviderte planer for utstyrsinstallasjoner. 
Norske Skog Golbey vil med tiden tilføre 550 000 tonn lavutslipps emballasjepapirkapasitet etter opptrappingsfasen i 2026. Produksjonen av emballasjepapir vil være fullt ut basert på resirkulert fiber. Golbey PM1 vil bruke fornybar energi generert fra biomasseanlegget, som er under utbygging på industriområdet til Golbey (Green Valley Energie).

Norske Skog Skogn nye TMP-linje
Norske Skog Skogn har startet bestillinger av nødvendige raffinører og utstyr til netto NOK 180 millioner til den termomekaniske-masselinjen (TMP), som vil erstatte returpapir med fersk fiber. Prosjektet utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan. Forventet oppstart vil være i andre kvartal av 2024. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, i tillegg til å redusere NOx-utslipp, fossilt CO2-utslipp og avfall som sendes til deponi. Ved utgangen av tredje kvartal var det investert om lag NOK 45 millioner i TMP-linjen.

Steinras ved Norske Skog Saugbrugs
Steinraset ved Norske Skog Saugbrugs den 27. april forårsaket vesentlige skader på bygningskonstruksjoner, kraner, maskiner og utstyr knyttet til papirmaskin PM6. Som en følge av dette har produksjonen ved PM6 blitt stanset, og PM6 vil mest sannsynlig forbli ute av produksjon gjennom store deler av 2024. Norske Skog har skade- og driftsavbruddsforsikringer i tråd med god praksis i markedet og bransjen. Forsikringsdekning og egenandeler er i tråd med Saugbrugs sin definerte og vedtatte risikostrategi for å skape forutsigbarhet og begrense den økonomiske eksponeringen til uforutsette hendelser. 

Utsikter
Utviklingen i den globale økonomien er av vital betydning for forbruket, og vil påvirke treforedlingsindustrien, og dermed Norske Skogs virksomheter og resultater. Den globale økonomien forventes å forbli svak ut 2023 og inn i 2024. Råvare- og energimarkedene, som er sentrale for både publikasjons- og emballasjepapir, forventes å forbli usikre. Råvare- og energiprisene forventes å være lavere fra rekordnivåene i 2022, men de er fortsatt over historiske gjennomsnittsnivåer, og det er fortsatt usikkerhet hvordan energimarkedet vil utvikle seg i de kommende periodene.

Utvikling av innsatskostnader og etterspørsel etter papir vil fortsatt påvirke papirsalgsprisene i Europa. Den reduserte etterspørselen etter publikasjons- og emballasjepapir har initiert ytterligere kunngjøringer om kapasitetsstenginger i industrien for å forbedre ubalansen i etterspørsel og tilbud for både publikasjons- og emballasjepapir. Kapasitetsutnyttelsen forventes å forbli svak i den kommende perioden ettersom ytterligere stenginger er nødvendig. Norske Skogs europeiske virksomheter er konkurransedyktige på kostnader. Konsernet vil midlertidig tilpasse produksjonen etter kundenes etterspørsel.

Norske Skog Saugbrugs PM6 vil forbli utenfor SC-markedet i store deler av 2024. PM5 vil bli startet på nytt i fjerde kvartal for å betjene tidligere PM6 kunder. Produksjonen av resirkulert containerboard i Bruck forventes å øke i tråd med normal oppstartskurve. I Australasia har det vært gjennomført prisøkninger som vil påvirke de kommende periodene, men redusert etterspørsel i regionen kan påvirke eksportvolumer.

Norske Skog vil fortsette å utvikle de industrielle anleggene, blant annet innen bioprodukter og fornybar energi, både på egenhånd og i partnerskap med andre.
 

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Presentasjon og kvartalsmateriell
» Report 3rd quarter 2023
» Webcast 3rd quarter 2023


Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For mer informasjon:

Norske Skog media:  
Kommunikasjonsdirektør  
Carsten Dybevig  
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com   
Mob: +47 917 63 117  
 
Norske Skog finansmarkedet : 
Investor Relation Manager Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com 
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo