Go to content
We create green value

Godt kvartal tross turbulente driftsforhold

21/10/2022

Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2022 var NOK 508 millioner, en nedgang fra NOK 905 millioner i andre kvartal 2022. EBITDA i tredje kvartal ble negativt påvirket av reduserte volumer og høyere faste kostnader per tonn etter stengningen av avispapirmaskinen ved Norske Skog Bruck for konvertering til emballasjeproduksjon, redusert CO2-kompensasjon i Norge samt betydelige økninger i energi og råvarer, som mer enn oppveide økningen i salgspriser for alle kvaliteter.  Maskinkonverteringene til emballasje utvikler seg som planlagt.

«Til tross for turbulente råvare- og energimarkeder i kvartalet, har vi klart å opprettholde tilfredsstillende marginer på papirproduktene våre. Våre konverteringsprosjekter på Bruck og Golbey går som planlagt, og vil bidra til en langsiktig, bærekraftig industriell plattform,» sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 627 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 473 millioner kroner i forrige kvartal, og var positivt påvirket av driftsresultatet og endringer i arbeidskapitalen. Driftsresultatet i tredje kvartal 2022 var på NOK 113 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK 1 195 millioner i andre kvartal 2022. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 273 millioner. Forslaget til det norske statsbudsjettet for 2023 introduserte et NOK 200 gulv per tonn CO2 som fradrag i CO2-kompensasjonen med tilbakevirkende kraft for 2022. Dette vil øke de årlige energikostnadene for de norske fabrikkene med NOK 140 mill. Underskuddet i kvartalet var NOK 11 millioner mot et overskudd på NOK 935 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK 970 millioner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 38%. 

Status prosjekter 
Konvertering av avispapirmaskiner ved Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey vil gi  760 000 tonn med konkurransedyktig og lavutslipps emballasjekapasitet. Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke grønn energi generert fra forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra biomasseanlegg under konstruksjon på fabrikkområdet i Golbey (Green Valley Energie). Disse investeringene er finansiert med låneavtaler til et samlet beløp på EUR 265 millioner, med en gjennomsnittlig løpetid frem til slutten av 2030.

«Vi er godt forberedt til snart å betjene både publikasjons- og emballasjepapirmarkedet på en bærekraftig og lønnsom måte. Vi forbereder nå hele vår organisasjon til en ny æra av muligheter innenfor emballasjemarkedene,» sier Ombudstvedt.

Bruck stanset avispapirproduksjonen (PM3) i kvartalet, som en forberedelse til maskinombygging til resirkulert emballasjepapir. De ansatte vil drive med forberedende aktiviteter frem til Bruck går inn i emballasjepapirmarkedet i første kvartal 2023. Ved Golbey går ombyggingen av én avispapirmaskin (PM1) til produksjon av resirkulert emballasje som planlagt med forventet oppstart i fjerde kvartal 2023.

Green Valley Energie (GVE) joint venture, der Norske Skog Golbey har en 10% eierandel, vil starte byggingen av den største biomassekjelen av sitt slag i Frankrike på fabrikkområdet til Golbey. Bioenergianlegget vil produsere rundt 200 GWh elektrisitet og rundt 700 GWh fornybar damp, og dermed generere CO2-besparelser på 210 000 tonn per år og produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til mer enn 13 000 boliger.

 «Dette energiprosjektet representerer transformasjonen av Norske Skog mot nye vekstmarkeder og bærekraftig energi. Bioenergianlegget vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder, og vil skjerme oss fra volatile energimarkeder,» sier Ombudstvedt.

Norske Skog arbeider aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Saugbrugs har inngått et samarbeid med BEWI og BE Form for å skalere opp produksjonen og kommersialisere biokomposittproduktet CEBICO. Det mikrofibrillære celluloseproduktet CEBINA har med suksess blitt innblandet i ulike materialer som epoksy og sprøytesparkel. Gjennom partnerskapene med Ocean GeoLoop på Norske Skog Skogn og Borg CO2 på Saugbrugs, har Norske Skog som mål å utnytte mulighetene til å bli CO2 netto negative eller klimapositiv, samt å utforske økonomisk levedyktige metoder for bruk av biogent CO2. 

Drift 
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 2,0 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,7 millioner tonn, mens i Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Norske Skog har en rekke pågående bioprodukt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.

Til tross for høyere salgspriser gikk driftsinntektene ned fra forrige kvartal på grunn av reduserte produksjons- og salgsvolumer som følge av den pågående ombyggingen av Bruck PM3. Salgsprisene ble påvirket av høyere energi- og andre råvarekostnader. Variabel kostnad per tonn økte hovedsakelig på grunn av redusert CO2-kompensasjon i Norge, høyere energi- og råvarepriser i kvartalet. Faste kostnader per tonn økte noe på grunn av lavere produksjonsvolum. Konsernets kapasitetsutnyttelse var 85 % i kvartalet, 83 % i Europa og 94 % i Australasia. Høye topper på energiprisene samtidig med begrenset tilgjengelighet og høye priser på returpapir i Europa forårsaket noe driftsstanser i kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsesgraden.

Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 3% til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med rundt 10%, og LWC magasinpapir falt med rundt 14% til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. I følge offisiell australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i tredje kvartal i Australasia med 5% sammenlignet med samme periode i fjor.

Utsikter 
Utviklingen i den globale økonomien, spesielt for råvare- og energimarkedene, er vitale for publikasjonspapirindustrien, og dermed for Norske Skogs virksomheter. Det høye usikkerhetsnivået forventes å gjelde fremover. Råvare- og energiprisene forventes å forbli høye og volatile gjennom vinteren, og vil påvirke prisene på publikasjonspapir i Europa. De høye energiprisene og manglende tilgjengelighet av råvarer kan føre til noe produksjonsbegrensninger. Under disse forholdene vil Norske Skog aktivt håndtere energieksponeringen fremover.

De allerede gjennomførte og planlagte kapasitetsstengningene i industrien har resultert i et stramt papirmarked. Den fordelaktige markedsbalansen forventes å eksistere inn i 2023. Turbulente driftsforhold, spesielt på energisiden, kan resultere i ytterligere midlertidige eller permanente stengninger i bransjen.

Energianlegget ved Bruck har vært i drift siden 2. kvartal 2022 og Valmet er i sluttfasen av igangkjøringen for å oppnå full kapasitetsutnyttelse. Anlegget vil redusere gassforbruket, og dermed CO2-utslippene for Norske Skog Bruck betydelig.

Norske Skog fortsetter å utvikle forretningsmuligheter for CEBINA og CEBICO. Dette betyr blant annet å evaluere en potensiell kapasitetsøkning for CEBICO utover den eksisterende pilotanleggskapasiteten på 300-800 tonn årlig. Vurderinger rundt kapasitetsøkninger er et resultat av partnerskapet mellom Norske Skog Saugbrugs, BEWI og BE Form for å kommersialisere CEBICO.

Presentasjon og kvartalsmateriell:

»  Last ned komplett sett Q3 2022 dokumenter (Eng.) 
»  Gå til Webcast 

Om Norske Skog

Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig 
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet: 
Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo