Go to content
We create green value

Sterkt resultat

27/01/2023

Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2022 var NOK 1 083 millioner, en økning fra NOK 508 millioner i tredje kvartal 2022. EBITDA i fjerde kvartal ble positivt påvirket av høyere salgspriser på publikasjonspapir og betydelige inntekter fra salg av overskuddsenergi i Frankrike. Lavere salgsvolum ble mer enn oppveid av prisstigninger på publikasjonspapir. Konverteringsprosjektene for emballasje utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan. Norske Skog Bruck vil starte produksjon av emballasje i første kvartal, mens Norske Skog Golbey starter i fjerde kvartal 2023.

"Våre salgs- og fabrikkteam har oppnådd et sterkt resultat gjennom å utnytte fluktasjoner i energimarkedet samt å matche en tilfredsstillende etterspørsel etter publikasjonspapir. Samtidig er vi på vei til å gjennomføre vår strategi om å bli en uavhengig europeisk emballasjeaktør. I år begynner både salgs- og produksjonsteamene i Bruck og Golbey å levere emballasje til markedet. Konsernet vil etter hvert ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn resirkulert emballasje, sier Sven Ombudstvedt, administrerende direktør i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 745 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 627 millioner i forrige kvartal, og var positivt påvirket av det sterke driftsresultatet, men negativt påvirket av endringer i arbeidskapitalen. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2022 var NOK 944 millioner sammenlignet med driftsresultatet i tredje kvartal 2022 på NOK 113 millioner. Kvartalet ble positivt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 227 millioner, og negativt påvirket av NOK 164 millioner i nedskrivningen av LWC-maskinen (Light weight coated, PM4) på Bruck. Overskudd etter skatt ble NOK 1 065 millioner i kvartalet sammenlignet med et underskudd på NOK 11 millioner i forrige kvartal. Resultatet inneholder en gevinst på NOK 200 millioner ved salg av bygningsmassen til den videregående skole i Halden gjennom Porsnes Utvikling AS. 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en fullmakt til å utbetale NOK 5,00 per aksje i utbytte. En utbyttebetaling er avhengig av samtykke fra enkelte långivere om unntak fra bestemmelsene i de aktuelle låneavtalene som begrenser adgang til utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Netto rentebærende gjeld var NOK 1 092 millioner kroner ved årsskiftet, med en egenkapitalandel på 43 %. 

Status prosjekter
Konvertering av avispapirmaskiner ved Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey vil gi  760 000 tonn med konkurransedyktig og lavutslipps emballasjekapasitet. Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke grønn energi generert fra forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra biomasseanlegg under konstruksjon på fabrikkområdet i Golbey (Green Valley Energie).

«Vi er godt forberedt til snart å betjene både publikasjonspapir- og emballasjemarkedet på en bærekraftig og lønnsom måte. I løpet av 2023 vil  vi fullføre en omfattende transformasjon av produktporteføljen i Norske Skog. Hele organisasjonen er nå forberedt på å gå inn i en ny æra av muligheter innenfor emballasjemarkedene,» sier Ombudstvedt.

Bruck avviklet avispapirproduksjonen (PM3) i tredje kvartal, og vil starte produksjon av resirkulert emballasjepapir i første kvartal av 2023. Bruck har allerede inngått salgsavtaler med emballasjekunder. På Golbey ble avispapirmaskinen (PM1) stengt i fjerde kvartal for konvertering til produksjon av resirkulert emballasje, som medførte salg av overskuddsenergi. Tidsplan og totalbudsjett er i tråd med forutsetningene i ombyggingsprosjektet, med forventet oppstart i fjerde kvartal 2023.

Byggingen av biomasseanlegget på fabrikkområdet til Golbey utvikler seg som opprinnelige planlagt. Biomasseanlegget vil produsere rundt 200 GWh i elektrisitet og rundt 700 GWh i fornybar damp, og dermed gi 210 000 tonn i CO2-besparelser per år. Green Valley Energie (GVE) er et joint venture der Norske Skog Golbey har en 10% eierandel.

«Bioenergianlegget vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder, og vil skjerme oss fra volatile energimarkeder,» sier Ombudstvedt.

Norske Skog Skogn vil investere om lag NOK 180 millioner netto, etter 40-50 millioner kroner i tilskuddsfinansiering fra NOx-fondet,  i en ny termomekanisk produksjonslinje (TMP), som erstatter dyrt returpapir med fersk fiber. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, betydelig redusere NOx- og fossile CO2-utslipp, og redusere deponert avfall. Oppstart forventes å være i første halvdel av 2024.

Norske Skog arbeider aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Både biokomposittproduktet CEBICO, og det mikrofibrillære celluloseproduktet CEBINA, som produseres ved Norske Skog Saugbrugs, har etablert ordinære kommersielle virksomheter. Produktene blir brukt i ulike prosesser og materialer. Norske Skog har som målsetting å utnytte mulighetene til å bli netto CO2 negativ eller klimapositiv, samt å utforske bærekraftige modeller for bruk av biogent CO2.

Drift 
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,7 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,4 millioner tonn, mens i Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Etter maskinkonverteringene ved Bruck (PM3) og Golbey (PM1) i løpet av 2023, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn i emballasjeproduksjon. Norske Skog har en rekke pågående bioprodukt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.

Til tross for lavere salgsvolum i 2022, økte driftsinntektene betydelig på grunn av salgsprisøkninger og salg av overskuddsenergi i løpet av året, spesielt etter stengningen av avispapirmaskinen (PM1) ved Golbey, som følge av ombyggingen til emballasje. Salgsprisøkningene ble påvirket av høyere energi- og andre råvarekostnader, og en stram markedssituasjon for publikasjonspapir. Variabel kostnad per tonn var uendret i kvartalet, med lavere distribusjons- og returpapirpriser, men høyere massevirkepriser. Faste kostnader per tonn økte noe som følge av lavere produksjonsvolum og økt inflasjon hovedsaklig knyttet til lønn. Konsernets kapasitetsutnyttelse var 78 % i kvartalet, henholdsvis 74 % i Europa og 98 % i Australasia. Stengningen av avispapirmaskinen på Golbey og høye energipriser forårsaket noen driftsstanser i kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsen i Europa.

Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 5% til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter superkaltredjert magasinpapir (SC) falt med rundt 13%, og LWC magasinpapir falt med rundt 18% til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. I følge offisiell australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i fjerde kvartal i Australasia med 8% sammenlignet med samme periode i fjor.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2022

Utsikter 
Utviklingen i den globale økonomien, spesielt for råvare- og energimarkedene, men også konsumet, er av vital betydning for treforedlingsindustrien, og dermed for Norske Skogs virksomheter. Usikkerheten i den globale økonomiske utviklingen forventes å fortsette i 2023. Råvare- og energiprisene er noe lavere en toppnoteringene, men er forventet å forbli på betydelige nivåer. Under disse forholdene vil Norske Skog aktivt håndtere energieksponeringen fremover.

Usikkerheten i kostnads- og etterspørselsutviklingen vil påvirke publikasjonspapir- og emballasjeprisene i Europa. Gjennomførte og planlagte kapasitetsstenginger i industrien forventes å opprettholde et balansert avispapirmarked, mens markedene for SC-kvaliteter og spesielt LWC-kvaliteter forventes å bli svakere. Turbulente driftsforhold, spesielt på energisiden, kan medføre ytterligere midlertidige eller permanente stengninger i bransjen.

Energianlegget ved Bruck har vært i drift siden 2. kvartal 2022 med en kapsitetsutnyttelse på rundt 80%. Sammen med leverandøren Valmet vil det i første kvartal bli gjennomført optimaliseringer og modifikasjoner for å nå full designkapasitet. Energianlegget reduserer gassforbruket, og dermed CO2-utslippene for Norske Skog Bruck betydelig.

Norske Skog forventer å starte produksjon av resirkulert emballasje i løpet av første kvartal 2023 på Bruck (PM3), og i løpet av fjerde kvartal 2023 på Golbey (PM1). Fra første kvartal 2023 vil Norske Skog etablere Packaging Paper som et nytt driftssegment. Norske Skog vil fortsette å utvikle andre industrielle muligheter, som inkluderer ytterligere ombygginger og flere nye initiativ innen fornybar energi og bioprodukter.
 

Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Presentasjon og kvartalsmateriell 

»  Last ned komplett sett Q4 2022 dokumenter (Eng.) 
»  Gå til Webcast 


Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media: Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relation Manager 
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo